Skydd av personuppgifter

Information om dataskydd

Ansvarigt organ och dataskyddsombud:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim

Telefon: +49 7144 828 0
Fax: +49 7144 258 99

E-post: info@flex-tools.com
Internet: www.flex-tools.com

Skydd av kontaktuppgifter: datenschutz@flex-tools.com

Syfte och rättslig grund för databehandling

Vid behandlingen av dina personuppgifter iakttas bestämmelserna i EU-GDPR och alla andra tillämpliga bestämmelser i dataskyddslagstiftningen. I synnerhet fastställs den rättsliga grunden för databehandling enligt Art. 6 EU-GDPR. Vi använder dina uppgifter för att inleda affärer, uppfylla avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter, genomföra avtalsförhållandet, erbjuda produkter och tjänster och även stärka kundrelationerna, vilket kan innebära analys för marknadsföringsändamål och direktreklam. Ditt samtycke till databehandling kan också utgöra samtycke enligt dataskyddslagstiftningen. Innan samtycke ges klargör vi för dig syftet med databehandlingen och din rätt till återkallelse. Den rättsliga grunden för den proportionerliga databehandlingen beskrivs återigen separat i följande stycken.

Vidarebefordran till tredje part

Vi vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part endast inom ramen för lagstadgade bestämmelser eller med motsvarande samtycke. Bortsett från sådana fall vidarebefordras inte uppgifter till tredje part, förutom om vi är skyldiga att göra det i enlighet med tvingande rättsliga bestämmelser (vidarebefordran till externa kontor som tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ).

Kategorier av datamottagare/mottagare

Inom vårt företag ser vi till att dina uppgifter endast lämnas ut till personer som behöver dem för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter. I vissa fall stöder tjänsteleverantörer våra specifika avdelningar i utförandet av deras uppgifter. De nödvändiga avtalen enligt dataskyddslagstiftningen ingås med alla tjänsteleverantörer.

Överföring till tredje land/avsikt att överföra till tredje land

Överföring av uppgifter till tredje land (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) sker endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla respektive skyldighet eller om det krävs enligt lag eller om du har gett ditt samtycke till detta. Detaljer om sådana omständigheter kommer att tillhandahållas dig separat inom ramen för respektive databehandling i relevant avsnitt.

Lagringstid för uppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs för respektive behandlingsändamål. Observera att olika lagringsperioder kräver fortsatt (obligatorisk) lagring av uppgifter. Detta gäller i synnerhet lagringsskyldigheter enligt handels- eller skattelagstiftning (t.ex. tysk handelslag (HGB), skattelagstiftning etc.) Förutsatt att inga ytterligare lagringsskyldigheter gäller kommer dina uppgifter att raderas efter att respektive syfte har uppfyllts. Vi kan också lagra uppgifter med ditt samtycke eller i händelse av rättsliga tvister där vi använder bevis inom de lagstadgade preskriptionstiderna som kan sträcka sig upp till trettio år; den vanliga preskriptionstiden är tre år.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Olika personuppgifter krävs för etablering, utförande och upphörande av skyldigheten och uppfyllandet av tillhörande avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. Detsamma gäller för användningen av vår webbplats och de olika funktioner som tillhandahålls av den. Motsvarande uppgifter sammanfattas i avsnittet ovan. I vissa fall krävs också att uppgifter samlas in eller tillhandahålls på grundval av lagstadgade bestämmelser. Observera att din begäran inte kan behandlas eller den tillhörande skyldigheten utföras utan att sådana uppgifter tillhandahålls.

Kategorier, källor och ursprung för data

Vilka uppgifter vi behandlar beror på sammanhanget, t.ex. om du gör en beställning online eller fyller i en förfrågan via vårt kontaktformulär, eller om du skickar en jobbansökan eller lämnar in ett klagomål. I det följande vill vi ge dig relevant information om de specifika fallen av behandling på vår webbplats.

Besök våra webbsidor

I regel behöver vi inte några personuppgifter från dig när du besöker våra webbsidor. Den enda information vi begär är namnet på din Internetleverantör och de webbsidor du besöker på vår webbplats. Du som Internetanvändare förblir dock anonym eftersom vi endast använder denna information för statistiska ändamål (t.ex. antal förfrågningar för de enskilda webbsidorna).

Skyddet av din integritet är av stor betydelse för oss. Därför är det viktigt att du alltid vet när vi lagrar data och hur vi använder dem. När du besöker våra webbsidor sparar våra webbservrar din IP-adress. IP-adressen kan användas för att identifiera din leverantör. Det är inte vår avsikt att identifiera enskilda personer. Av tekniska säkerhetsskäl (särskilt för att förhindra intrångsförsök på vår webbserver) lagras dessa uppgifter i enlighet med art. 6 (1) (f) EU-GDPR. Senast efter 7 dagar sker en anonymisering genom trunkering av IP-adressen för att förhindra en hänvisning till användaren.

Kontaktformulär/kontakt via e-post (Art. 6 (1) (a) och (b) EU-GDPR)

På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om du använder kontaktformuläret för att skriva till oss kommer vi att behandla de uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för kontaktformuläret i syfte att kommunicera och svara på dina frågor och förfrågningar. I samband med detta iakttas principerna om dataekonomi och datareduktion, vilket innebär att du endast behöver lämna de uppgifter som vi behöver för att kommunicera med dig.

Dessa uppgifter är ditt efternamn, din e-postadress, respektive ämne och själva meddelandefältet. Dessutom behandlas din IP-adress som en teknisk nödvändighet och av rättssäkerhetsskäl. Alla andra uppgifter är frivilliga fält för valfri användning (t.ex. för ett mer specifikt svar på dina frågor).

Om du kontaktar oss via e-post kommer vi att behandla de personuppgifter som anges i e-postmeddelandet enbart i syfte att svara på din förfrågan.

Registrering i återförsäljarportalen

På vår webbplats erbjuder vi FLEX-partners möjlighet att registrera sig genom att tillhandahålla personuppgifter. Till exempel kan bild- och textdata, logotyper, kataloger, produktdata etc. laddas ner. I samband med registreringen på vår nedladdningsportal samlar vi in följande uppgifter: Land, förnamn, efternamn, företag, e-post, lösenord, kundnummer.

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av uppgifterna är därmed Art. 6 para. 1 lit. b) DS-GVO.

Vid registrering på vår webbplats lagras även användarens IP-adress, datum och tid för registreringen (teknisk bakgrundsdata).

Observera: Det lösenord du anger lagras av oss i krypterad form. Anställda på vårt företag kan inte läsa detta lösenord. Därför kan de inte ge dig någon information om du har glömt ditt lösenord. Använd i så fall funktionen "Glömt lösenord", som skickar ett automatiskt genererat nytt lösenord till dig via e-post. Ingen anställd har rätt att be dig om ditt lösenord per telefon eller skriftligen. Lämna därför aldrig ut ditt lösenord om du får en sådan förfrågan.

När du har slutfört registreringsprocessen lagras dina uppgifter hos oss för användning av den skyddade nedladdningsportalen. Så snart du loggar in på vår webbplats med din e-postadress som användarnamn och lösenord, kommer dessa uppgifter att göras tillgängliga för åtgärder som du utför på vår webbplats.

Vi får hjälp av vår tjänsteleverantör Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK] med att genomföra registreringsprocessen för administration av inloggningsåtgärder, med vilken vi har ingått det avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen för att skydda dina uppgifter.

Observera dock att detta är en leverantör från USA som kan komma att överföra uppgifter till ett land som inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd (USA). Det finns en risk att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att du eventuellt har några rättsliga medel. Vi vidtar dock alla möjliga och nödvändiga dataskyddsåtgärder i enlighet med art. 44 och följande. EU-DS-GVO för att fastställa nivån på dataskyddet i tredjelandet.

Vi kommer endast att samla in, bearbeta eller använda uppgifter för rådgivning, reklam eller marknadsundersökningar om du har gett oss ditt samtycke i förväg. Naturligtvis kan du när som helst återkalla ditt samtycke på datenschutz@flex-tools.com eller per post till FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Sök efter återförsäljare (artikel 6.1 a och b i EU-GDPR)

På vår webbplats kan du visa våra återförsäljare i ditt område genom att ange ditt land och postnummer. De uppgifter som du tillhandahåller för detta ändamål används uteslutande för att fastställa de relevanta återförsäljarna. Dessutom använder vi - med ditt samtycke - interaktiva kartbilder som tillhandahålls av Google. Den motsvarande sekretesspolicyn för användning och tillämpning av Google Maps finns i respektive anmärkning nedan.

Registrering för vår 3-årsgaranti (Art. 6 (1) (b) EU-GDPR)

Du kan registrera dig för vår 3-årsgaranti på vår webbplats. I samband med registreringen samlar vi in och behandlar följande datakategorier:

Obligatoriska fält: förnamn, efternamn, företag (endast för företagsregistreringar), telefon/mobilnummer (endast för företagsregistreringar), gata, gatunummer, postnummer, stad, land, språk, e-postadress, lösenord inklusive lösenordsbekräftelse

Frivillig information: titel, telefon/mobilnummer (för privata registreringar)

De uppgifter som lämnas används endast för att registrera vår 3-årsgaranti och raderas så snart detta syfte har uppfyllts, förutsatt att inga obligatoriska lagringsbestämmelser som förhindrar radering gäller.

Begäran om broschyrer och kataloger (art. 6.1 a, b EU-GDPR)

Du kan via vår webbplats begära att informationsmaterial i form av broschyrer eller kataloger skickas till dig. För att underlätta sådana förfrågningar samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

Obligatoriska uppgifter: efternamn, förnamn, titel, gata, postnummer, stad/ort, land, e-postadress, din begärda beställningOptionell information: företag, telefonnummer

De insamlade uppgifterna används endast i syfte att skicka det begärda informationsmaterialet och raderas därefter, förutsatt att inga obligatoriska lagringsbestämmelser som förhindrar radering gäller. Uppgifter som krävs för att möjliggöra sändning av informationsmaterialet vidarebefordras till respektive leverantör av sändningstjänster för detta ändamål. För närvarande överförs uppgifter som rör begäran om broschyrer/kataloger utan kryptering, vilket innebär att möjligheten att en obehörig tredje part läser uppgifterna under överföringen inte kan uteslutas. Andra alternativa kommunikationsmetoder kan också användas (t.ex. per post eller fax), som erbjuder större säkerhet än okrypterad e-post.

Nedladdningsmöjlighet för utskriftsdataset

På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att ladda ner tryckta dataset. Följande personuppgifter kommer att samlas in och behandlas:

 • E-postadress
 • Land
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företag
 • Adress
 • Postnummer
 • Stad

Eftersom vi erbjuder denna tjänst utan extra kostnad för dig, skulle vi vilja använda dina personuppgifter som samlats in i processen för reklamändamål. Den rättsliga grunden för databehandlingen är Art. 6 Para. 1 lit a, b DS-GVO). Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att bli kontaktad för reklamändamål på datenschutz@flex-tools.com.

De insamlade uppgifterna kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet. Observera att många lagringsperioder kräver att uppgifterna fortsätter att lagras. Detta gäller i synnerhet för lagringsskyldigheter enligt handels- eller skattelagstiftning (t.ex. tysk handelslag, tysk skattelagstiftning etc.).

Om du utnyttjar din ångerrätt, men vi ännu inte kan radera dina uppgifter på grund av ovan nämnda skäl, kommer vi att se till att dina uppgifter inte längre används för reklamändamål från och med denna punkt.

Cookies

Många delar av vår webbplats använder cookies. Dessa hjälper till att göra vår webbplats enklare att använda, mer effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras och sparas på din dator av din webbläsare (lokalt på din hårddisk).

Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera hur vår webbplats används. Detta gör det i sin tur möjligt för oss att anpassa innehållet på vår webbplats för att möta besökarnas behov. Cookies gör det också möjligt för oss att mäta effektiviteten hos en viss annons och att placera den enligt kriterier som besökarnas tematiska intressen.

De flesta av de cookies som vi använder är "sessionscookies". Dessa raderas automatiskt efter ditt besök. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock normalt också ändra inställningarna i din webbläsare om du föredrar att inte skicka denna information. Om du gör det kommer innehållet på vår webbplats endast att kunna användas med begränsningar (t.ex. nedladdning av kundvagn för bilder, dokument etc.).

Google Analytics inklusive Google Signals

På vår webbplats använder vi webbanalysverktyget Google Analytics från Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Detta verktyg registrerar hur du som användare använder vår webbplats och analyserar användningen systematiskt.
I samband med detta lagras följande uppgifter:

 • Din IP-adress första tre byte
 • Ett Google Analytics-ID som tilldelas dig
 • Webbsidan som öppnades
 • Referenssidan (den webbsida från vilken du kom till den öppnade webbsidan)
 • Ytterligare underordnade sidor som öppnades
 • Hur lång tid besöket på webbsidan varade
 • Hur ofta webbsidan öppnades
 • Vilken webbläsartyp som användes
 • Vilka språkinställningar som användes
 • Vilken enhet och vilket operativsystem som användes   

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i slutet av denna dataskyddspolicy.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter genom tjänsten Google Analytics är att analysera hur våra webbplatsbesökare interagerar med vår webbplats. Genom att analysera de insamlade uppgifterna kan vi optimera vårt utbud och förbättra användarvänligheten. Vi raderar eller anonymiserar de uppgifter som samlats in via Google Analytics så snart de inte behövs längre för våra ändamål. Detta är fallet efter 26 månader.

Google Signals används som komplement till Google Analytics; när du ger ditt samtycke till att Google Analytics omfattar samtycket därför också Google Signals.

Google Signals används för att skapa enhetsövergripande rapporter via Google (s.k. Cross Device Tracking”). Under förutsättning att du har aktiverat ”personanpassade annonser” och kopplat din internetuppkopplade enhet till ditt Google-konto kan Google efter att du har lämnat ditt samtycke till att Google Analytics används enl. art. 6.1 a GDPR analysera ditt användningsbeteende enhetsövergripande och baserat på detta ta fram databasmodeller.

De uppgifter som analyseras är inloggningar och typer av enheter för alla webbplatsanvändare som var inloggade på ett Google-konto och har genomfört en konvertering. Uppgifterna anger bland annat på vilken enhet som du för första gången klickade på en annons och på vilken enhet som den aktuella konverteringen skedde. Vi tar i samband med detta endast emot statistik baserat på Google Signals  och inga personuppgifter om användare av Googles webbplats.

Du har möjlighet att inaktivera funktionen ”personanpassade annonser” i inställningarna för ditt Google-konto och på så sätt stänga av den enhetsövergripande analysen via Google Signals. För att göra det följer du anvisningarna på denna sida: https://support.google.com/ads/answer/2662922

Ytterligare information om Google Signals hittar du via följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7532985

Dessa tjänster kan skicka de insamlade uppgifterna vidare till ett annat land. Observera att denna tjänst kan skicka uppgifter utanför EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till ett land som inte har en lämplig dataskyddsnivå. Om uppgifterna skickas till USA finns det risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan att du har möjlighet till överklagande. Vi vidtar dock alla möjliga och dataskyddsrättsligt nödvändiga åtgärder i enlighet med art. 44 och följande artiklar i GDPR för att uppnå en lämplig dataskyddsnivå i det tredje landet.

Google reCAPTCHA

Denna webbplats använder Google reCAPTCHA v3, en tjänst från Google LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google reCAPTCHA använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator. Den läser också information om din webbläsare och befintliga Google-cookies och registrerar din interaktion med webbplatsen. Vi använder Google reCAPTCHA på alla webbplatser där du kan kommunicera direkt med oss, t.ex. vårt kontaktformulär. Den genererade informationen om din användning av denna webbplats i detta sammanhang överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Den rättsliga grunden för behandlingen är Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO baserat på vårt legitima intresse för säkerheten för vår Internet-närvaro och förebyggande av missbruk och skräppost. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att avgöra om en inmatning gjordes av en människa eller en maskin. Detta möjliggör ett effektivt och användarvänligt spam- eller botskydd och tjänar säkerheten och tillgängligheten på denna webbplats. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google reCAPTCHA kommer inte att slås samman med andra data från Google så länge du inte är ansluten till ditt Google-konto och inga cookies från Google eller ett Google-anslutet företag lagras på din dator. Mer information om dataskydd hittar du på https://policies.google.com/?hl=en . Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. I synnerhet kommer du inte att kunna använda kontaktformuläret.

Google Kartor

Vår webbplats använder Google Maps (API) som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). För att skydda dataskyddet är Google Maps avaktiverat när du besöker denna webbplats för första gången. En direkt anslutning till Googles servrar skapas först när du själv aktiverar Google Maps (samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i slutet av denna sekretesspolicy. Denna process förhindrar att dina uppgifter överförs till Google när du besöker webbplatsen för första gången. Efter aktiveringen lagrar Google Maps din IP-adress. Därefter vidarebefordras den i allmänhet till och lagras av Google på en server i USA.

Eftersom det i sådana fall rör sig om överföring till ett tredje land finns det risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har någon möjlighet att överklaga. Vi vidtar dock alla möjliga och nödvändiga åtgärder enligt dataskyddslagstiftningen i enlighet med art. 44 och följande. EU-GDPR för att fastställa nivån på dataskyddet i respektive tredje land.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy som finns tillgänglig på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Tjänsten gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Själva Tag Manager-verktyget (som implementerar taggarna) är en cookie-fri domän. Det innebär i princip att inga cookies används och att inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager triggar andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Avaktivering på domän- eller cookienivå gäller för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Further information is available at http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Inbäddningar - YouTube Plattform

På vår webbplats används s.k. innehållsinbäddningar, t.ex. i online-erbjudanden. Dessa inbäddningar kan t.ex. härröra från YouTube-plattformen. En konventionell inbäddning presenterar t.ex. en video på YouTube-plattformen. I samtliga fall innebär detta en överföring av data till den aktuella plattformens server. YouTube-inbäddning sker med hjälp av den tekniska processen framing. Framing innebär att en HTML-länk som tillhandahålls av YouTube helt enkelt infogas i koden på en webbplats för att skapa en uppspelningsram på tredje parts webbplats, vilket i sin tur gör det möjligt att spela upp den video som lagras på YouTube-servrar. Vi använder framing codes som genereras av YouTube i så kallat "utökat dataskyddsläge". Enligt information från YouTube-plattformen är cookieaktivitet och den datainsamling som initieras av den endast länkad vid användning av uppspelningsfunktionen för själva videon. På så sätt förhindras insamling av data genom att enbart använda webbplatsen som innehåller inramat innehåll. För att spela upp YouTube-innehåll behöver vi ditt samtycke (art. 6 (1) (a) EU-GDPR), som du, om det inte redan ges genom ditt val av cookies, kan ge genom att använda knappen på respektive video. Genom att klicka på play-knappen samtycker du till att din IP-adress överförs till YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) och att leverantören placerar cookies i din webbläsare. För din bekvämlighet kommer vi ihåg ditt samtycke i 30 dagar med hjälp av ett så kallat lokalt lagringsobjekt som vi lagrar i din webbläsare. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas i slutet av denna integritetspolicy.

Facebook Website Custom Audiences ("pixel för besökaraktivitet")

Denna webbplats använder "Facebook-pixeln" som tillhandahålls av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"), eller för användare i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Detta gör det möjligt att spåra användarnas beteende efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna process används för att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida reklamåtgärder. De insamlade uppgifterna förblir anonyma för oss och kan därför inte användas för att identifiera användaren. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, vilket möjliggör en länk till respektive användarprofil och gör det möjligt för Facebook att använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Du kan tillåta Facebook och dess partner att placera annonser på och utanför Facebook. Dessutom kan en cookie lagras på din dator för detta ändamål. När du använder vår webbplats samlar Facebook-pixeln in uppgifter om användarbeteende, IP-adressen och den geografiska platsen för respektive användare. Dessutom samlas uppgifter in om Facebook-användar-ID, webbläsarinformation, användningsdata, icke-känsliga användardefinierade data, hänvisnings-URL, pixel-ID, visade annonser, interaktion med reklam, tjänster och produkter, marknadsföringsinformation, visat innehåll, enhetsinformation och användarrelaterad marknadsföringskampanjframgång.

När vi samlar in data förlitar vi oss på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) EU-GDPR för den motsvarande databehandlingen, som du naturligtvis kan återkalla när som helst i slutet av denna sekretesspolicy. När du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter inte längre att användas för detta ändamål och kommer att raderas, förutsatt att inga lagstadgade lagringsbestämmelser förhindrar detta. Om samtycket inte återkallas är lagringsperioden 720 dagar. Efter denna period raderas dina uppgifter automatiskt.

Observera att vid användning av denna tjänst kan en tredjelandsöverföring till Facebook inte uteslutas, vilket innebär att det i sådana fall finns risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har någon möjlighet att överklaga. Vi vidtar dock de åtgärder som är möjliga och nödvändiga enligt dataskyddslagstiftningen i enlighet med art. 44 och följande. EU-GDPR för att fastställa nivån på dataskyddet i respektive tredje land.

Principer för säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla uppgifter som lagras hos oss om våra anställda/kunder/leverantörer mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Säkerhetsnivåerna övervakas kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter och anpassas till nya säkerhetsstandarder.

Länkar till andra leverantörer

Denna webbplats innehåller också tydligt identifierbara länkar till andra företags webbplatser. Vi har inget inflytande över innehållet på de länkade webbplatserna från andra leverantörer på vår webbplats. Vi tar därför inget ansvar och lämnar inga garantier för sådant innehåll. Respektive leverantör eller operatör av den aktuella webbplatsen är ensam ansvarig för innehållet på en sådan.

Länkade sidor kontrolleras för potentiella överträdelser och uppenbara lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Inget olagligt innehåll var uppenbart vid tidpunkten för länkningen. Trots detta är en permanent övervakning av innehållet på länkade sidor inte genomförbar utan specifika indikationer på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser kommer länkarna i fråga att tas bort utan dröjsmål.

Länkar till sociala medier

Vår webbplats innehåller länkar till sociala medietjänster som tillhandahålls av Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube och Instagram. Länkar till webbplatser för leverantörer av sociala medietjänster kan identifieras med respektive företagslogotyp. Om du följer dessa länkar kommer du till FLEX Elektrowerkzeuge GmbH:s företagssidor med respektive leverantör av sociala medier. Om du klickar på en länk till en leverantör av sociala medier skapas en anslutning till respektive leverantör av sociala mediers servrar. Därmed meddelas servern hos leverantören av det sociala mediet att du har besökt vår webbplats. Dessutom överförs även andra uppgifter till leverantören av den sociala medietjänsten. Som ett exempel inkluderar dessa:

 • Webbplatsadress där den aktiverade länken finns
 • Datum och tid för åtkomst till webbplatsen eller aktivering av länken
 • Information om vilken webbläsare och vilket operativsystem som används
 • IP address

Om du är inloggad på respektive leverantör av sociala medier vid tidpunkten för aktiveringen av länken, kan leverantören av den sociala medietjänsten eventuellt fastställa ditt användarnamn och eventuellt till och med ditt riktiga namn från de överförda uppgifterna och tilldela denna information till ditt personliga användarkonto hos leverantören av sociala medier. Du kan förhindra denna potentiella tilldelning till ditt personliga användarkonto genom att logga ut från ditt användarkonto i förväg.

De sociala mediernas servrar finns i USA och andra länder utanför Europeiska unionen. Därför kan uppgifterna också behandlas av leverantörer av sociala medietjänster i länder utanför Europeiska unionen. Var medveten om att företag i sådana länder omfattas av dataskyddslagstiftning som i allmänhet inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som sker i medlemsländer i Europeiska unionen. Observera att vi inte har något inflytande på omfattningen, arten och syftet med databehandling av sociala medietjänstleverantörer. Ytterligare information om användningen av dina uppgifter av leverantörer av sociala medier som är integrerade i vår webbplats finns i riktlinjerna för dataskydd för respektive sociala medietjänst.

Vår närvaro i sociala medier

Vi är närvarande på olika "sociala medier" i syfte att kommunicera med och tillhandahålla information om våra tjänster till registrerade kunder, potentiella kunder och användare av medierna i fråga.

Observera att du ensam är ansvarig för din användning av dessa plattformar och deras respektive funktioner. Detta gäller i synnerhet vid användning av interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delningar, betyg). Observera också att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionens område.

Dessutom kan dina uppgifter behandlas för marknadsundersökningar och reklamändamål. Ditt användarbeteende och eventuella intressen kan t.ex. användas för att skapa användarprofiler, vilket i sin tur kan göra det möjligt att placera annonser som antas intressera dig inom och utanför plattformarna. För detta ändamål lagras cookies i allmänhet på din dator. Trots det ovanstående kan data som inte samlas in direkt från dina terminalenheter också lagras i användarprofilerna (särskilt om du är medlem i och inloggad på respektive plattform). Utöver detta samlar vi, som leverantör av denna informationstjänst, inte in eller behandlar några uppgifter som rör din användning av vår tjänst.

Behandlingen av personliga användaruppgifter sker på grundval av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla effektiv användarinformation och kommunikation med användaren i enlighet med art. 6 (1) (f) EU-GDPR. Om respektive leverantör begär ditt samtycke för databehandling (dvs. ber dig att förklara ditt samtycke genom att till exempel markera en kryssruta eller bekräfta en knapp), är respektive rättslig grund för behandling Art. 6 (1) (a) och Art. 7 EU-GDPR.

Opt-out-möjlighet

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att nätverket samlar in uppgifter om dig via vår webbplats och länkar dessa till dina medlemsuppgifter som lagras på respektive nätverk, måste du

 • log out of the respective network before visiting our website,
 • radera cookies som lagrats på din enhet och
 • close down and restart your browser.

När du loggar in igen kommer du dock att vara igenkännbar för nätverket som en specifik användare. För en detaljerad beskrivning av respektive bearbetning och opt-out-alternativ, se följande länkade information om leverantörer.

När det gäller begäran om information och hävdande av användarrättigheter, observera att dessa kan hävdas mest effektivt med den aktuella leverantören. Endast leverantörerna har motsvarande tillgång till användardata och kan direkt vidta motsvarande åtgärder och tillhandahålla information. Om du ändå skulle behöva hjälp, tveka inte att kontakta oss.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) –Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  and http://www.youronlinechoices.com,.

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Sekretesspolicy:  https://policies.google.com/privacy,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Sekretesspolicy/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, en opt-out-cookie som i framtiden kommer att förhindra att dina uppgifter registreras när du besöker denna webbplats: deactivate Google Analytics.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy und http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA)
Sekretesspolicy: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

Your rights as a data sub

Firstly, we would like to take this opportunity to inform you of your rights as a data subject. These rights are set out in Art. 15–22 EU-GDPR. These encompass:

The right to access (Art. 15 EU-GDPR)
The right to erasure (Art. 17 EU-GDPR)
The right to rectification (Art. 16 EU-GDPR)
The right to data portability (Art. 20 EU-GDPR)
The right to restriction of data processing (Art. 18 EU-GDPR) 
The right to object to data processing (Art. 21 EU-GDPR)

To assert these rights please contact: datenschutz@flex-tools.com. The same applies for any questions you may have regarding data processing in our company. You also have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority.

ODR platform to resolve out-of-court disputes

In accordance with EU Regulation No. 524/2013, the EU Commission has provided an interactive website for the online dispute resolution platform (ODR platform) to facilitate settlement of out-of-court disputes arising from online legal transactions.

The ODR platform of the EU Commission is available via the following link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Våra FLEXperter är här för dig.

Kontakt

Din lokala återförsäljare