Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor

 

§ 1 Giltighetsområde

(1) För alla våra leveranser och tjänster (inklusive tilläggstjänster som t.ex. rekommendationer och rådgivningstjänster) gäller endast nedanstående villkor. Avvikande eller motstridiga villkor erkänns inte av oss, såvida vi inte uttryckligen och skriftligen har samtyckt till dem. (2) Dessa villkor gäller också för alla framtida affärer mellan parterna och även när vi utför leveranser av varor med kännedom om avvikande eller motstridiga villkor. (3) Dessa villkor gäller endast gentemot företag, juridiska personer i offentligrättslig mening eller särskilda medel enligt offentlig rätt i den mening som avses i 310 § 1 punkt 1 BGB.

 § 2 Erbjudanden

(1) Våra erbjudanden är icke bindande, såvida de inte bekräftas skriftligen av oss. Leveransavtal och alla övriga överenskommelser (inklusive sidoöverenskommelser) och förklaringar från våra representanter blir rättsligt bindande först i och med vår skriftliga bekräftelse. (2) Om en beställning som sker skriftligen, muntligen (direkt eller via telefon) utgör ett erbjudande enligt § 145 BGB är kunden bunden till detta i två veckor. (3) De affärsposter som tas fram av oss med utrustning för databehandling (t.ex. orderbekräftelser, fakturor, kreditnotor, kontoutdrag, betalningspåminnelser) är giltiga även utan underskrift.

 § 3 Priser

(1) Våra priser är inklusive lagstadgad moms. De gäller från fabrik resp. lager (EXW) Steinheim/Murr enligt INCOTERMS 2010. (2) Om ändringar skulle ske avseende våra priser eller grunderna till dem förbehåller vi oss rätten att anpassa dem i motsvarande mån. Detta gäller dock endast för leveransfrister på mer än fyra månader och för prisanpassningar på upp till 10 %. Vid prisanpassningar över denna nivå krävs en ny prisöverenskommelse. Om en sådan överenskommelse inte kommer till stånd inom 14 dagar efter att ett motsvarande erbjudande har erhållits förbehåller vi oss rätten att häva avtalet genom skriftligt meddelande. (3) För ordrar som inget pris har avtalats för gäller våra gällande listpriser vid leveransdagen. (4) Bekräftade priser gäller bara vid inköp av de bekräftade kvantiteterna. Delleveranser beräknas särskilt, såvida inte annat uttryckligen har avtalats.

 § 4 Leverans

(1) En förutsättning för leverans är att kunden har uppfyllt sina förpliktelser på korrekt sätt och enligt tidsfristerna. Vi förbehåller oss rätten att invända mot avtal som inte har uppfyllts. Vid felaktig acceptans eller annat brott mot skyldigheten att samarbeta och att hålla tidsfrister från kundens sida har vi rätt till ersättning för den skada som uppstår, inklusive eventuellt merarbete. Vi förbehåller oss rätten till ytterligare anspråk. Risken för att varan går tillfälligt förlorad eller tillfälligt försämras övergår i det här fallet till kunden vid tidpunkten för sent mottagande eller vid övrig förlust av samarbetsskyldigheter. (2) Vi förbehåller oss samtliga rättigheter till medföljande ritningar och andra produktunderlag utan inskränkning. Medföljande ritningar och andra produktunderlag får bara göras tillgängliga för tredje part efter föregående samtycke från FLEX och ska på begäran omedelbart överlämnas till FLEX om ett avtal inte kommer till stånd eller senare upphör att gälla.

 § 5 Leveranshinder och leveranshinder

(1) Våra uppgifter vid tidpunkten för leveransen är inte bindande. Leveransfrister börjar från datumet för vår orderbekräftelse, men inte innan alla leveransdetaljer och alla övriga förutsättningar från kundens sida som krävs för en korrekt hantering av avtalet har lösts. Förtida leveranser och delleveranser är tillåtna. Som leveransdag gäller dagen för avsändning från fabrik eller lager (EXW enligt INCOTERMS 2010) Steinheim/Murr. (2) Om kunden bryter mot sina samarbetsskyldigheter (t.ex. genom att inte ha tagit emot leveransen inom avtalad tid eller genom att neka mottagning) är vi (utan att det påverkar rättigheterna i § 4 avsn. 1), efter förlängning av fristen utan resultat, berättigade att leverera varan eller att häva den del av leveransavtalet som inte uppfyllts. Om varan inte tas emot i tid eller inte tas emot fullständigt är vi berättigade att lagra varan på kundens bekostnad. (3) Leverans av varor som vi inte själva tillverkar sker förbehållet korrekt självleverans inom avtalad tid, såvida vi inte är ansvariga för en otillbörlig och felaktig självleverans. (4) Händelser på grund av force majeure leder till en rimlig förlängning av leveranstiden och berättigar oss att häva avtalet, helt eller delvis Force majeure är brand, krig, strejk, lockout, driftsstörningar eller övriga omständigheter som ligger utanför vår kontroll, som försvårar eller omöjliggör leverans från vår sida. Detta gäller även när de ovannämnda omständigheterna inträffar under en leverans som redan är försenad eller inträffar hos en av våra underleverantörer. Kunden har i dessa fall varken rätt att häva köpet eller rätt till skadeersättning.

 § 6 Riskens övergång

Risken för att varan går tillfälligt förlorad eller tillfälligt försämrad övergår till kunden när varan överlämnas från fabrik resp. lager (EXW enl. INCOTERMS 2010) i Steinheim/Murr. Om en leverans har avtalats med kunden övergår risken vid den tidpunkt varan skickas. 

§ 7 Betalningsvillkor

(1) Våra fakturor ska vara fullständigt betalade inom 30 dagar från fakturadatum. Betalningarna räknas som utförda först den dag då vi har tillgång till beloppet. (2) Växlar och checkar tas bara emot efter uttrycklig överenskommelse och endast i betalningssyfte och med förbehåll för vårt godkännande i varje enskilt fall. Vid betalning med växel finns ingen rätt till rabatt. Ev. rabatter och andra avgifter bärs av kunden och förfaller till betalning omedelbart. (3) Alla betalningar räknas av för våra äldsta fordringar först, oavsett andra uppgifter från kunden. (4) Vid försenad betalning beräknar vi lagstadgad dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten till ersättningsanspråk för ytterligare skador på grund av dröjsmål. Vid försenad betalning, checkar eller växlar som inte kan lösas in, vid betalningsinställelse, när ackordsuppgörelser inleds, när betalningsvillkoren inte följs eller om omständigheter föreligger som minskar kundens kreditvärdighet förfaller samtliga våra fordringar till betalning, även när anstånd har beviljats. Vi är dessutom berättigade att endast utföra utestående leveranser mot kontant betalning på förhand eller att häva avtalet efter att en rimlig förlängning av fristen och att begära skadeersättning. (5) Kunden kan endast uppställa sådana motkrav som erkänts av oss, är obestridda eller har vunnit laga kraft.

 § 8 Ägandeförbehåll

(1) Varan är vår egendom till dess vi har erhållit fullständig betalning. Vid överträdelser av avtalet från kundens sida, inklusive försenad betalning, har vi rätt att återta varan. (2) Kunden ska behandla varan varsamt, försäkra den på lämpligt sätt och underhålla den om så krävs. (3) Om köpeskillingen inte är fullständigt betald ska kunden omedelbart informera oss skriftligen om varan är föremål för rättigheter eller andra anspråk från tredje part. (4) Kunden har rätt att sälja vidare den vara som står under ägandeförbehåll i sin vanliga handelsverksamhet. I det här fallet avstår denne dock från alla fordringar från en sådan vidareförsäljning till oss, oavsett om den sker före eller efter en ev. bearbetning av den levererade varan som står under ägandeförbehåll. Oavsett vår befogenhet att själva driva in fordringen har kunden rätt att driva in fordringen även efter att fordringen överlåtits till oss. I det här sammanhanget förpliktar vi oss att inte driva in fordringen i den mån kunden efterföljer sina betalningsförpliktelser, inte lämnar in någon begäran om likvidation eller liknande förfaranden och ingen betalningsinställelse föreligger. (5) I den mån de ovannämnda säkerheterna överstiger de fordringar som ska säkerställas med mer än 10 % är vi på kundens begäran förpliktade att frisläppa de motsvarande säkerheterna efter vårt val.

 § 9 Återtagande

(1) Återtagande av varor som vi har levererat är utesluten, om inte annat har överenskommits skriftligen eller om vi är förpliktade till detta enligt lag. (2) Vid ett överenskommet återtagande beräknar vi en bearbetningsavgift på 20 % av nettoförsäljningspriset, dock minst 50,00 EUR. Om det i det enskilda fallet erfordras ett större arbete förbehåller vi oss rätten att beräkna det.

 § 10 Garanti

(1) En förutsättning för alla kundens garantirättigheter är att denne har uppfyllt alla inspektions- och klagomålsförpliktelser enligt § 377 HGB. (2) Lagstadgade garantianspråk kan endast framställas inom 12 månader efter riskens övergång. (3) Om en vara är defekt, kan säljaren efter eget val utföra rättelser för att korrigera defekten eller genom att leverera en defektfri artikel. Om rättelsen misslyckas har kunden rätt att minska köpeskillingen eller att häva avtalet.

 § 11 Ansvar

(1) Vid uppsåt eller grov oaktsamhet från vår eller från våra representanters eller underleverantörers sida har vi ansvar enligt de lagstadgade bestämmelserna. Detta gäller även vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, varvid vårt skadeståndsansvar i det här fallet inskränker sig till förutsägbara, typiska skador. Väsentliga avtalsplikter är plikter, vars uppfyllande möjliggör att avtalet kan fullgöras och som kunden därför kan lita på, eller plikter som riskerar avtalets ändamål om de inte uppfylls. (2) Ansvaret vid vållande av förlust av liv, lem eller hälsa och ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte. (3) Om ej annat föreskrivs ovan är vårt ansvar uteslutet.

 § 12 Tillämplig lag, jurisdiktion, garantiklausul

(1) För alla rättsförhållanden mellan oss och kunden gäller endast tysk rätt med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp (CISG). (2) Tvister ska avgöras av domstol i Steinheim. Vi har dock rätt att väcka talan vid den behöriga domstolen i kundens säte. (3) Om en bestämmelse i dessa allmänna försäljnings-, leverans och betalningsvillkor eller en bestämmelse inom ramen för övriga överenskommelser mellan oss och kunden är eller blir ogiltig eller ogenomförbar påverkas inte giltigheten för alla övriga bestämmelser eller överenskommelser.

Våra FLEXperter är här för dig.

Kontakt

Din lokala återförsäljare