Všeobecné podmienky predaja, dodávok a platobné podmienky

 

§ 1 Rozsah platnosti

(1) Pre všetky naše dodávky a služby (vrátane vedľajších výkonov, ako sú napr. odporúčania a poradenské služby) platia výlučne nižšie uvedené podmienky. Odlišné a protichodné podmienky neuznávame, pokiaľ sme ich výslovne písomne neodsúhlasili. (2) Tieto podmienky platia aj pre všetky budúce obchody medzi stranami a aj potom, ak vo vedomí odlišných alebo protichodných podmienok vykonáme dodávku tovaru. (3) Tieto podmienky platia pre podnikateľov, právnické osoby verejného práva alebo pre osobitné fondy podľa verejného práva v zmysle § 310 ods. 1 nemeckého OZ.

 § 2 Ponuky

(1) Naše ponuky ostávajú nezáväzné, pokiaľ ich nepotvrdíme písomne. Zmluvy o dodávkach a všetky ostatné dohody (vrátane vedľajších dohôd), tiež vyhlásenia našich zástupcov sa stávajú právne záväzné až naším písomným potvrdením.
(2) Pokiaľ písomná, ústna alebo telefonická objednávka predstavuje ponuku podľa § 145 nemeckého občianskeho zákonníka, je ňou zákazník viazaný dva týždne.
(3) Naša obchodná korešpondencia zostavená elektronickými zariadeniami (napr. potvrdenia objednávok, faktúry, dobropisy, výpisy z účtov, platobné upomienky) je právne záväzná aj bez podpisu.

 § 3 Ceny

(1) Naše ceny sa rozumejú bez dane z pridanej hodnoty v príslušnej zákonnej výške. Platia zo závodu, resp. skladu (EXW) Steinheim/Murr podľa INCOTERMS 2010. (2) Ak do dátumu dodania dôjde k zmenám ohľadom našich cien alebo ich základu, vyhradzujeme si právo na vykonanie príslušnej úpravy našich cien. Platí to však len pre dodacie lehoty dlhšie ako štyri mesiace a pre úpravy cien do výšky 10 %. Pri úpravách cien, ktoré presahujú túto hranicu, sa vyžaduje nové cenové rokovanie. Ak k takejto dohode nedôjde do 14 dní od doručenia nami predloženej ponuky, vyhradzujeme si právo na písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. (3) Pre objednávky, pre ktoré nie sú dohodnuté žiadne ceny, platia naše cenníkové ceny platné v deň dodania. (4) Potvrdené ceny platia len pri odbere potvrdených množstiev. Čiastočné dodávky sa fakturujú samostatne, pokiaľ nebolo písomne výslovne dohodnuté niečo iné.

 § 4 Dodávka

(1) Dodávka predpokladá včasné a riadne plnenie záväzkov zákazníka. Právo na namietanie nesplnenej zmluvy ostáva vyhradené. Pri oneskorení prevzatia alebo pri inom zavinenom porušení povinností súčinností zo strany zákazníka sme oprávnení požadovať náhradu vzniknutej škody vrátane akýchkoľvek naviacnákladov. Ďalšie nároky ostávajú vyhradené. Riziko náhodnej straty alebo náhodného zhoršenia tovaru prechádza v tomto prípade na zákazníka momentom oneskorenia prevzatia alebo iného porušenia povinností súčinností. (2) Na dodané výkresy a iné produktové podklady si vyhradzujeme všetky práva neobmedzene. Dodané výkresy a iné produktové podklady sa smú tretím subjektom sprístupňovať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase FLEX a na požiadanie musia byť vydané bezodkladne spoločnosti FLEX, pokiaľ nedôjde k zmluvnému vzťahu alebo ak tento dodatočne zanikne.

 § 5 Dodacia lehota a prekážky v dodávke

(1) Naše údaje o dodacej lehote sú nezáväzné. Dodacie lehoty začínajú plynúť dátumom nášho potvrdenia objednávky, avšak nie pred vyjasnením si všetkých detailov dodávky a všetkých ostatných predpokladov, ktoré musí zákazník zabezpečiť na riadnu realizáciu zmluvy. Predčasné dodávky a čiastočné dodávky sú prípustné. Za deň dodávky sa považuje deň odoslania zo závodu, resp. skladu (EXW podľa INCOTERMS 2010) Steinheim/Murr.
(2) Ak zákazník poruší svoje povinnosti súčinnosti (napr. neskorým prijatím alebo odmietnutím prijatia tovaru), sme bez poškodenia práv vyplývajúcich z § 4 ods. 1 oprávnení po márnom uplynutí lehoty tovar dodať, alebo odstúpiť od ešte nesplnenej časti zmluvy o dodávke. Ak sa prijatie tovaru neuskutoční, neuskutoční včas alebo sa uskutoční neúplne, sme oprávnení uskladniť tovar na náklady zákazníka.
(3) Dodávky tovarov, ktoré nevyrábame my sami, sa uskutočňujú s výhradou včasnej a kompletnej dodávky k nám, čo neplatí v prípade, ak sme oneskorenú dodávku, resp. nekompletnú dodávku spôsobili my.
(4) Udalosti vyššej moci spôsobujú primerané predĺženie dodacej lehoty a oprávňujú nás odstúpiť od zmluvy celkom alebo čiastočne. Vyššiu moc predstavuje požiar, vojna, štrajk, blokády, prevádzkové poruchy alebo iné nepredvídané okolnosti, ktoré nezastupujeme my a ktoré nám dodávku podstatne sťažujú alebo znemožňujú. To platí aj vtedy, ak menované okolnosti nastanú počas už vzniknutého oneskorenia dodávky alebo nastanú u niektorého z našich subdodávateľov. V týchto prípadoch nemá zákazník právo na odstúpenie od zmluvy, ani nárok na náhradu škody.

 § 6 Prechod rizík

Riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na zákazníka momentom odovzdania tovaru zo závodu, resp. skladu (EXW podľa INCOTERMS 2010) v Steinheim/Murr. Pre prípad, že bude dohodnutá dodávka k zákazníkovi, dochádza k prechodu rizík v momente odoslania tovaru. 

§ 7 Platobné podmienky

(1) Naše faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry bez zrážky. Platby sa považujú za splnené až v deň, kedy môžeme príslušnou čiastkou disponovať.
(2) Zmeny alebo šeky prijímame v jednotlivých prípadoch iba na základe výslovnej písomnej dohody a len na platby a za výhrady nášho prijatia. Pri platbe zmenkou neexistuje žiadne právo na uplatnenie skonta. Akékoľvek zľavy a ostatné poplatky znáša zákazník a sú okamžite splatné.
(3) Všetky platby sa započítavajú bez ohľadu na ináč znejúce údaje zákazníka vždy najskôr na naše najstaršie pohľadávky.
(4) V prípade oneskorenia platby účtujeme úroky z omeškania v zákonnej výške. Vyhradzujeme si právo na uplatnenie si ďalšej škody z omeškania. Pri oneskorení platby, pri nevyplatení šekov alebo zmeniek, pri pozastavení platby, pri začatí konania slúžiaceho na úpravu dlhov, pri nedodržaní platobných podmienok alebo pri existencii okolností, ktoré sú vhodné na zníženie kredibility zákazníka, sa stávajú všetky naše pohľadávky okamžite splatné – aj v prípade odkladu. Okrem toho sme oprávnení realizovať ešte otvorené dodávky len za platby v hotovosti vopred, alebo po stanovení primeranej dodatočnej lehoty sme oprávnení od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody namiesto plnenia.
(5) Zákazník si môže započítať iba tie vzájomné pohľadávky, ktoré uznáme, ktoré sú nesporné alebo právoplatne stanovené.

 § 8 Výhrada vlastníctva

(1) Až do úplného doručenia všetkých platieb ostáva tovar naším vlastníctvom. Ak zákazník poruší zmluvu vrátane oneskorenia platby, sme oprávnení tovar vziať späť. (2) Zákazník je povinný nakladať s tovarom starostlivo, primerane ho poistiť a pokiaľ je to potrebné, vykonávať jeho primeranú údržbu. (3) Pokiaľ kúpna cena nie je zaplatená v plnej výške, je zákazník povinný bezodkladne nás písomne informovať o tom, ak bude tovar zaťažený právami tretích subjektov, alebo ak bude vystavený iným zásahom tretích subjektov. (4) Zákazník je v bežnom obchodnom styku oprávnený ďalej predať tovar, na ktorý platí výhrada vlastníctva. V takomto prípade však už teraz na nás postupuje všetky pohľadávky z takého ďalšieho predaja, jedno, či sa tento uskutoční pred alebo po prípadnom spracovaní tovaru dodaného s výhradou vlastníctva. Bez ohľadu na naše oprávnenie vymáhať pohľadávku ostáva zákazník oprávnený vymáhať pohľadávku aj po postúpení pohľadávky. V tejto súvislosti sa zaväzujeme, že pohľadávku nebudeme vymáhať, pokiaľ zákazník dodatočne splní svoje platobné povinnosti, ak nie je podaná žiadna žiadosť na začatie konkurzného alebo iného konania a ak neexistuje žiadne pozastavenie platieb. (5) Pokiaľ vyššie menované zábezpeky presahujú zaisťované pohľadávky o viac ako 10%, sme povinní zábezpeky uvoľniť na základe našej voľby na požiadanie zákazníka.

 § 9 Vrátenie tovaru

(1) Vrátenie tovarov z našich dodávok je vylúčené, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné, alebo ak nie sme povinní prevziať vrátený tovar na základe zákona. (2) V prípade dohodnutého vrátenia tovaru si účtujeme paušál za spracovanie vo výške 20 % netto predajnej ceny, avšak minimálne 50,00 EUR. Ak by nám v jednotlivom prípade vznikli vyššie náklady, vyhradzujeme si právo ich vyúčtovania.

 § 10 Záruka

(1) Predpokladom pre akékoľvek práva zákazníka na záruku je jeho riadne splnenie všetkých kontrolných a reklamačných povinností podľa § 377 nemeckého obchodného zákonníka.
(2) Nároky zo zákonnej záruky sa môžu uplatňovať iba do 12 mesiacov od prechodu rizík.
(3) Pri nedostatkoch tovaru má zákazník právo na dodatočné plnenie vo forme odstránenia nedostatku alebo dodávky bezchybného tovaru. Pri zlyhaní dodatočného plnenia je zákazník oprávnený požadovať zníženie kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

 § 11 Zodpovednosť

(1) V prípade úmyselného konania alebo alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany, alebo zo strany našich zástupcov alebo sprostredkovateľov zodpovedáme v súlade so zákonnými ustanoveniami, ako aj v prípade zavineného porušenia podstatných zmluvných povinností, pričom naša zodpovednosť za náhradu škody v tomto prípade je obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody. Podstatné zmluvné povinnosti sú povinnosti, ktorých plnenie umožňuje riadnu realizáciu zmluvy a plneniu ktorých môže preto zákazník dôverovať, alebo povinnosti, ktorých porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy. (2) Zodpovednosť za zavinené poškodenie života, zdravia a zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu sôsobenú vadným výrobkom ostáva nedotknutá. (3) Pokiaľ vyššie nie je uvedené výslovne niečo iné, je naša zodpovednosť vylúčená.

 § 12 Aplikovateľné právo, miesto súdu, Salvatórska klauzula

(1) Na všetky právne vzťahy medzi nami a zákazníkom platí výlučne nemecké právo pri vylúčení kolízneho práva a Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).
(2) Miestom súdu je Steinheim. Môžeme sa však rozhodnúť a podať žalobu na súd príslušný v mieste sídla zákazníka.
(3) Ak by bolo alebo sa stalo niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok predaja, dodávok a platobných podmienok v rámci ostnatých dohôd medzi nami a zákazníkom neúčinné alebo nerealizovateľné, nebude tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dohôd.

Naši FLEXperti sú tu pre vás.

Kontakt

Predajca vo vašej blízkosti