Ochrana údajov

Informácia o ochrane údajov

Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH Bahnhofstraße 15 71711 Steinheim

Telefón: +49 7144 828 0 Fax: +49 7144 258 99

E-mail: info@flex-tools.com Internet: www.flex-tools.com

Kontakt na ochranu osobných údajov: datenschutz@flex-tools.com

Účely a právne predpisy spracúvania údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavame ustanovenia nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR EÚ) a všetky ostatné platné predpisy o ochrane údajov.
Právne základy spracovania údajov vyplývajú najmä z článku 6 GDPR EÚ. Vaše údaje používame na začatie obchodnej činnosti, na plnenie zmluvných a zákonných povinností, na realizáciu zmluvného vzťahu, na ponuku produktov a služieb a na posilnenie vzťahu so zákazníkmi, čo môže zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a priamu reklamu. Váš súhlas so spracovaním údajov môže predstavovať aj požiadavku na povolenie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pred udelením súhlasu vás budeme informovať o účele spracovania údajov a o vašom práve na jeho odvolanie. Príslušný právny dôvod vám bude ešte raz oznámený samostatne v nasledujúcich odsekoch pre príslušné spracovanie osobných údajov.

Postúpenie tretím stranám

Vaše údaje poskytneme tretím stranám len v rámci zákonných ustanovení alebo s príslušným súhlasom. Údaje sa ináč neposkytujú tretím stranám, pokiaľ k tomu nie sme povinní na základe záväzných právnych ustanovení (poskytnutie externým orgánom, ako sú napr. dozorné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní). 

Príjemcovia údajov/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti zabezpečujeme, aby vaše údaje dostali len tie osoby, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností. V niektorých prípadoch podporujú naše odborné oddelenia pri plnení ich úloh poskytovatelia služieb. So všetkými poskytovateľmi služieb boli uzatvorené potrebné zmluvy o ochrane osobných údajov.

Prenos do tretích krajín/zámer prenosu do tretích krajín

Údaje sa prenášajú do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu, ak to vyžaduje zákon alebo ak ste nám na to dali súhlas. O týchto okolnostiach vás budeme informovať osobitne v rámci príslušného spracovania osobných údajov v príslušnej časti.

Doba uchovávania údajov

Vaše údaje uchovávame dovtedy, kým sú potrebné na príslušný účel spracovania. Upozorňujeme, že mnohé lehoty uchovávania si vyžadujú, aby sa údaje naďalej uchovávali. Týka sa to najmä archivačných povinností podľa obchodného alebo daňového práva (napr. obchodný zákonník, daňový poriadok atď.). Pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie povinnosti uchovávania, osobné údaje sa po dosiahnutí účelu bežne vymažú. Okrem toho môžeme uchovávať údaje, ak ste nám na to dali súhlas alebo ak ide o právny spor a my používame dôkazy v rámci zákonných premlčacích lehôt, ktoré môžu byť až tridsať rokov; bežná premlčacia lehota je tri roky.

Povinnosť poskytovania údajov

Rôzne osobné údaje sú potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie dlžníckeho vzťahu a na plnenie súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. To isté platí aj pre používanie našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré poskytuje. Podrobnosti k tomu sme zhrnuli vo vyššie uvedenom bode. V určitých prípadoch sa údaje musia zhromažďovať alebo sprístupňovať aj na základe právnych požiadaviek. Upozorňujeme na to, že bez poskytnutia týchto údajov nie je možné spracovať vašu požiadavku alebo realizovať základný zmluvný vzťah.

Kategórie, zdroje a pôvod údajov

Ktoré údaje spracúvame, závisí od príslušného kontextu: to závisí od toho, či napríklad zadáte objednávku online alebo zadáte otázku do nášho kontaktného formulára, či nám pošlete žiadosť alebo doručíte reklamáciu. Nižšie by sme chceli poskytnúť príslušné informácie o osobitných situáciách spracovania na našej webovej stránke.

Návšteva našej webovej stránky

Pri návšteve našich webových stránok zvyčajne nevyžadujeme žiadne osobné údaje. Jediné informácie, ktoré zaznamenávame, je názov vášho poskytovateľa internetových služieb a webové stránky, ktoré ste navštívili na našej stránke. Ako používateľ internetu však zostávate anonymný, pretože tieto informácie vyhodnocujeme len na štatistické účely (napr. počet zobrazení jednotlivých webových stránok).

Ochrana vášho súkromia je pre nás mimoriadny význam. Preto je pre nás dôležité, aby ste vždy vedeli, kedy a aké údaje ukladáme a ako ich používame. Keď navštívite naše internetové stránky, naše webové servery uložia IP adresu. Pomocou IP adresy možno určiť vášho poskytovateľa internetových služieb. Získavanie údajov o konkrétnych osobách nie je naším zámerom. Z dôvodov technickej bezpečnosti (najmä na ochranu pred pokusmi o útok na náš webový server) sa tieto údaje ukladajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR EÚ. Najneskôr po 7 dňoch sa vykoná anonymizácia skrátením IP adresy, aby sa nedal vytvoriť žiaden vzťah na používateľa.

Kontaktný formulár/kontakt prostredníctvom e-mailu (článok 6 ods. 1 písm. a,b GDPR EÚ)

Na našej webovej stránke sa nachádza kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať elektronicky. Ak nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, spracujeme údaje uvedené v kontaktnom formulári, aby sme vás mohli kontaktovať a odpovedať na vaše otázky a požiadavky. Dodržiava sa pritom zásada hospodárnosti a zamedzenia prenosu údajov tým, že uvádzať sa musia len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať.

Je to vaše priezvisko, e-mailová adresa, súvisiaca téma a samotné pole správy. Okrem toho sa vaša IP adresa spracúva z dôvodu technickej nevyhnutnosti a právnej ochrany. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné polia a môžete ich zadať voliteľne (napr. pre individuálnejšiu odpoveď na vaše otázky).

Ak nás kontaktujete e-mailom, osobné údaje uvedené v e-maile spracujeme výlučne na účely spracovania otázky. 

Registrácia na portáli sťahovania pre partnerov FLEX

Na našej webovej stránke ponúkame partnerom FLEX možnosť zaregistrovať sa poskytnutím osobných údajov. Stiahnuť možno napríklad obrazové a textové údaje, logá, katalógy, údaje o produktoch atď. V rámci registrácie na našom portáli na stiahnutie zhromažďujeme tieto údaje: Krajina, meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, heslo, číslo zákazníka.

Právnym základom pre zhromažďovanie a spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO.

Pri registrácii na našej webovej stránke sa ukladá aj IP adresa používateľa, dátum a čas registrácie (technické základné údaje).

Upozornenie: Heslo, ktoré zadáte, je u nás uložené v zašifrovanej podobe. Zamestnanci našej spoločnosti nemôžu toto heslo čítať. Preto vám nemôžu poskytnúť žiadne informácie, ak ste zabudli heslo. V takom prípade použite funkciu "Zabudnuté heslo", ktorá vám e-mailom zašle automaticky vygenerované nové heslo. Žiadny zamestnanec nie je oprávnený žiadať vás o heslo telefonicky alebo písomne. Preto nikdy neposkytujte svoje heslo, ak dostanete takúto žiadosť.

Po dokončení procesu registrácie sa vaše údaje uložia u nás na účely používania chráneného portálu na sťahovanie. Hneď ako sa prihlásite na našu webovú lokalitu s vašou e-mailovou adresou ako používateľským menom a heslom, tieto údaje sú k dispozícii pre činnosti, ktoré vykonávate na našej webovej lokalite.

Pri registrácii nám pomáha náš poskytovateľ služieb Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK], s ktorým sme uzavreli zmluvu požadovanú zákonom o ochrane údajov na ochranu vašich údajov.

Upozorňujeme však, že ide o poskytovateľa z USA, ktorý môže následne preniesť údaje do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov (USA). Existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované orgánmi USA na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky. Prijímame však možné opatrenia potrebné podľa zákona o ochrane údajov v súlade s článkom 44 a nasl. EU-DS-GVO na stanovenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine.

Údaje budeme zhromažďovať, spracovávať alebo používať na účely poradenstva, reklamy alebo prieskumu trhu len vtedy, ak ste nám na to dali predchádzajúci súhlas. Samozrejme, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@flex-tools.com alebo poštou na adresu FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Vyhľadávanie predajcov (článok 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR EÚ)

Vami poskytnuté údaje sa pritom spracúvajú výlučne na účely identifikácie príslušných špecializovaných predajcov.
Za predpokladu vášho súhlasu okrem toho používame interaktívne mapové podklady od spoločnosti Google. Príslušné informácie o ochrane údajov pri používaní a aplikácii služby Google Maps nájdete v príslušnom upozornení nižšie.

Newsletter (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR EÚ)

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber bezplatného informačného bulletinu. E-mailová adresa poskytnutá pri registrácii na odber informačného bulletinu sa používa na zasielanie noviniek alebo na ďalšie reklamné opatrenia (napríklad prieskumy spokojnosti zákazníkov atď.). Dodržiava sa pritom zásada hospodárnosti a vyhýbania sa údajom, keďže ako povinné pole je označená len e-mailová adresa. Z technických dôvodov a z dôvodu právnej ochrany sa pri objednávke informačného bulletinu spracúva aj vaša IP adresa. Na zasielanie informačných bulletinov e-mailom používame takzvaný postup dvojitého súhlasu. To znamená, že reklamu budete dostávať e-mailom len vtedy, ak ste predtým výslovne potvrdili, že máme aktivovať službu zasielania informačného bulletinu. Urobíme to tak, že vám pošleme notifikačný e-mail a požiadame vás, aby ste potvrdili, že chcete dostávať náš informačný bulletin na túto e-mailovú adresu kliknutím na odkaz uvedený v tomto e-maile. Samozrejme, že sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odberu pomocou možnosti odhlásiť sa z odberu na konci každého informačného bulletinu a zrušiť tak svoj súhlas.

Registrácia pre našu 3-ročnú záruku (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR EÚ)

Trojročnú záruku si môžete zaregistrovať na našej internetovej stránke. V rámci registrácie zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce kategórie údajov: Ako povinné polia: meno a priezvisko, spoločnosť (len pre registráciu firmy),

telefónne číslo/číslo mobilného telefónu (len pre registráciu firmy), ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina, jazyk, e-mailová adresa, heslo vrátane potvrdenia hesla.

Ako nepovinné údaje: titul, telefónne číslo/číslo mobilného telefónu (pre súkromnú registráciu)

Uvedené údaje sa použijú len na účely registrácie v rámci našej 3-ročnej záruky a budú vymazané hneď, ako tento účel prestane platiť a vymazaniu nebudú brániť žiadne povinné predpisy o uchovávaní.

Objednávka na vyzdvihnutie (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR EÚ)

Na našej webovej stránke máte možnosť vytvoriť si objednávku na vyzdvihnutie. V tejto súvislosti zhromažďujeme a spracúvame tieto osobné údaje: Údaje objednávateľa: zákaznícke číslo FLEX (nepovinné), kontaktná osoba (nepovinné), telefónne číslo (nepovinné), e-mailová adresa, krátke informácie pre FLEX (nepovinné)

Adresa vyzdvihnutia: firma, oddelenie (nepovinné), ulica, PSČ, mesto, krajina, krátke informácie o zásielkovej službe (nepovinné), adresa predajcu (všetky údaje nepovinné): firma, ulica, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail

Adresa zákazníka: firma, ulica, PSČ, mesto, telefón, fax, e-mail

Ostatné údaje týkajúce sa výrobku potrebné na vykonanie objednávky. Údaje poskytnuté v rámci objednávky na vyzdvihnutie sa použijú výlučne na vykonanie tejto objednávky a následne sa vymažú, ak vymazaniu nebránia žiadne záväzné predpisy o uchovávaní. Ak použijete objednávku na vyzdvihnutie, vaše údaje budú odoslané našej zásielkovej službe (DPD) na vyzdvihnutie stroja.

Objednávka DPD so štítkom na vrátenie tovaru

Ďalej máte prostredníctvom našej webovej stránky možnosť zadať nám objednávku na vytvorenie štítku DPD na vrátenie tovaru. V tejto súvislosti zhromažďujeme a spracúvame tieto údaje:

Údaje objednávateľa: zákaznícke číslo FLEX (nepovinné), kontaktná osoba (nepovinné), telefónne číslo (nepovinné), e-mailová adresa, krátke informácie pre FLEX (nepovinné)

Adresa odoslania: firma alebo meno, oddelenie (nepovinné), ulica, PSČ, mesto, krajina, krátke informácie pre zásielkovú službu (nepovinné).

Adresa predajcu (ak sa má tovar vrátiť predajcovi): firma, ulica, PSČ, mesto, telefón, fax (nepovinné), e-mail.

Ostatné údaje týkajúce sa výrobku potrebné na vykonanie objednávky. Údaje poskytnuté v rámci vytvorenia štítku DPD sa použijú výlučne na vykonanie tejto objednávky a následne sa vymažú, ak vymazaniu nebránia žiadne záväzné predpisy o uchovávaní.

Požiadavky na prospekty a katalógy (článok 6 ods. 1 písm. a, b GDPR EÚ)

Prostredníctvom našej internetovej stránky máte možnosť získať informačné materiály vo forme prospektov alebo katalógov. Pri tejto objednávke zhromažďujeme a spracúvame tieto údaje:

Ako povinné údaje: meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, mesto, krajina, e-mailová adresa, požadovaná objednávka

Ako nepovinné údaje: firma, telefónne číslo

Takto zhromaždené údaje sa použijú výlučne na účely zaslania objednaného informačného materiálu a následne sa vymažú za predpokladu, že vymazaniu nebránia žiadne záväzné predpisy o uchovávaní. Údaje potrebné na odoslanie informačného materiálu sa na tento účel odovzdajú príslušnému poskytovateľovi prepravných služieb.

V súčasnosti sa údaje na vyžiadanie prospektov/katalógov stále prenášajú nešifrovane, takže nie je možné vylúčiť, že tieto údaje môžu na ceste prenosu čítať aj neoprávnené tretie strany. Je však možné použiť alternatívne komunikačné kanály (napr. listovú poštu alebo fax), ktoré poskytujú väčšiu bezpečnosť ako nešifrovaný e-mail.

Registrácia na FLEXXPERTS Detailing Academy

Na našej internetovej stránke máte možnosť zaregistrovať sa do našej FLEXXPERTS Detailing Academy. V tejto súvislosti zhromažďujeme a spracúvame tieto údaje:

požadovaný termín, meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, e-mail, číslo mobilného telefónu, veľkosť trička, údaje o stravovaní (nepovinné), vašu správu pre nás (nepovinné).

Takto zhromaždené údaje sa použijú výlučne na účely registrácie do akadémie a vymažú sa po termíne za predpokladu, že vymazaniu nebránia žiadne záväzné lehoty o uchovávaní.

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané cookies na viacerých miestach. Slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prístupnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré prehliadač ukladá (lokálne na váš pevný disk). 

Tieto cookies nám pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú naše webové stránky. To nám umožňuje navrhnúť obsah webovej stránky podľa potrieb návštevníka. Okrem toho nám cookies umožňujú merať efektívnosť konkrétnej reklamy a umiestňovať ju napríklad podľa tematických záujmov používateľov.  Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané "cookies relácie". Tieto sa po vašej návšteve automaticky vymažú.  Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Ak si však želáte, aby sa tieto informácie neodosielali, zvyčajne môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Ponuky našich internetových stránok potom môžete využívať len v obmedzenom rozsahu (napr. obchod, nákupný košík na stiahnutie obrázkov, dokumentov atď.).

Google Analytics

Na našej internetovej stránke používame sledovací nástroj Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Prostredníctvom neho sa zaznamenávajú a systematicky vyhodnocujú interakcie s našou webovou stránkou, ktoré vykonávate vy ako používateľ. Pritom sa ukladajú nasledujúce údaje:

 • prvé tri bajty vašej IP adresy
 • ID služby Google Analytics, ktoré vám bolo pridelené
 • zobrazená webová stránka
 • odkazovač (webová stránka, z ktorej ste sa dostali na zobrazenú webovú stránku)
 • ďalšie vyvolané podstránky
 • čas zotrvania na webovej stránke
 • frekvencia návštevnosti webovej stránky
 • použitý typ prehliadača
 • použité jazykové nastavenia
 • použité zariadenie a operačný systém   

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 bod 1 písm. a GDPR EÚ. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania vašich osobných údajov prostredníctvom služby Google Analytics je analyzovať interakciu návštevníkov s našou internetovou stránkou. Vyhodnotením takto získaných údajov môžeme optimalizovať našu ponuku a zvýšiť jednoduchosť používania. Údaje zhromaždené službou Google Analytics vymažeme alebo anonymizujeme hneď, ako už nie sú potrebné pre naše účely. Je tomu tak po 26 mesiacoch.

Táto služba môže postúpiť zhromaždené údaje do inej krajiny. Upozorňujeme, že táto služba môže prenášať údaje mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa údaje prenášajú do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými orgánmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mohli využiť akékoľvek právne prostriedky. Na vytvorenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine však prijímame možné a potrebné opatrenia z hľadiska ochrany osobných údajov v súlade s článkom 44 a nasl. GDPR EÚ.

Používanie služby Google Remarketing

Používame technológiu Remarketing spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Prostredníctvom tejto technológie používateľov, ktorí už navštívili naše internetové stránky a online služby a zaujímali sa o našu ponuku, opätovne oslovujeme prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach siete Google Partner Network. Reklama sa zobrazuje použitím cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa. Pomocou textových súborov možno analyzovať správanie používateľov pri návšteve internetovej stránky a následne ho použiť na cielené odporúčania výrobkov a na reklamu založenú na záujme.

Ak si neželáte používať funkciu Remarketing od spoločnosti Google, môžete ju vždy deaktivovať vykonaním príslušných nastavení na stránke http://www.google.com/settings/ads alebo https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Prípadne môžete zakázať používanie cookies na záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete podľa pokynov na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o službe Remarketing spoločnosti Google a o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

Upozorňujeme, že spoločnosť Google má vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú nezávislé od našich. Za tieto zásady a postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Pred použitím našej internetovej stránky si prečítajte zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Google Maps

Na našej internetovej stránke používame službu Google Maps (API) od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google”). V záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov sa služba Google Maps deaktivuje pri prvom vstupe na túto webovú stránku. Priame spojenie so servermi spoločnosti Google sa vytvorí len vtedy, keď si sami aktivujete Google Maps (súhlas podľa článku 6 ods. 1 bod 1 písm. a GDPR EÚ, § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane osobných údajov v telekomunikáciách a telemédiách - TTDSG). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Týmto spôsobom sa zabráni prenosu vašich údajov do spoločnosti Google pri prvom vstupe na stránku. Po aktivácii uložia Google Maps vašu IP adresu. Táto sa následne prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa uloží.

Dochádza pritom k prenosu do tretej krajiny, takže v tomto prípade existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované orgánmi USA na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky. Na vytvorenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine však prijímame možné a potrebné opatrenia z hľadiska ochrany osobných údajov v súlade s článkom 44 a nasl. GDPR EÚ. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Google Tag Manager

Na našej webovej stránke používame službu Google Tag Manager spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať tagy webových stránok prostredníctvom rozhrania. Samotný nástroj Tag Manager (ktorý implementuje tagy) je doménou bez cookies. To znamená: zásadne sa nepoužívajú žiadne cookies a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré prípadne môžu zhromažďovať údaje. Google Tag Manager však nemá na tieto údaje prístup. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo cookies, tak ostane zachovaná pre všetky sledovacie tagy implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Vložené súbory – platforma YouTube

Na našich webových stránkach používame okrem iného v online ponukách takzvané embeddings alebo vkladanie obsahu. Tieto vložené súbory môže vytvárať napríklad platforma YouTube. Klasickým vložením je napríklad video na platforme YouTube. Pritom prenos údajov uskutoční vždy na server príslušnej platformy. Vkladanie do služby YouTube sa vykonáva prostredníctvom technického procesu známeho ako framing (rámovanie). Rámovanie je proces jednoduchého vloženia odkazu HTML poskytnutého službou YouTube do kódu webovej lokality, čím sa na webovej lokalite tretej strany vytvorí rámec na prehrávanie (anglicky: frame), ktorý umožní prehrávanie videa uloženého na serveroch YouTube. Rámovacie kódy (framing codes) generované službou YouTube používame v takzvanom "rozšírenom režime ochrany údajov". Podľa údajov platformy YouTube je aktivita cookies a nimi iniciované zhromažďovanie údajov spojené len s používaním funkcie prehrávania samotného videa. Na tomto pozadí je zabránené zhromažďovaniu údajov prostredníctvom samotného používania webovej stránky s orámovaným obsahom. 

Aby sme mohli prehrávať obsah YouTube, potrebujeme váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR EÚ, § 25 ods. 1 TTDSG), ktorý môžete udeliť prostredníctvom tlačidla v príslušnej oblasti videa, ak ste ho ešte neudelili v rámci výberu cookies. Kliknutím na tlačidlo prehrávania súhlasíte s tým, aby bola vaša IP adresa odoslaná spoločnosti YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) a aby poskytovateľ nastavil súbory cookie vo vašom prehliadači. Pre váš komfort si váš súhlas pamätáme 30 dní prostredníctvom tzv. Local Storage Objekt, ktorý ukladáme vo vašom prehliadači. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

Facebook Website Custom Audiences (pixle akcií návštevníkov)

Táto webová stránka používa "Facebook Pixel" spoločnosti Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"), alebo ak ste obyvateľom EÚ, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

To umožňuje sledovať správanie používateľov po zobrazení alebo kliknutí na reklamu na Facebooku. Tento postup sa používa na hodnotenie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné opatrenia. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, takže nám neumožňujú vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľa. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa a aby spoločnosť Facebook mohla údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebooku a jeho partnerom môžete povoliť zobrazovať reklamy na Facebooku a aj mimo neho. Na tieto účely môže byť vo vašom počítači uložený aj súbor cookie. Facebook pixel z používania našej webovej stránky zhromažďuje správanie používateľa, IP adresu a geografickú polohu príslušného používateľa. Okrem toho sa zbierajú údaje o ID používateľa Facebooku, informácie o prehliadači, údaje o používaní, necitlivé údaje definované používateľom, URL odkazu, ID pixelu, zobrazené reklamy, interakcie s reklamami, službami a výrobkami, marketingové informácie, zobrazené obsahy, informácie o zariadení a úspešnosť marketingových kampaní používateľa.

Pri zhromažďovaní údajov sa opierame o váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR EÚ, § 25 ods. 1 TTDSG na príslušné spracovanie údajov, ktorý môžete samozrejme kedykoľvek odvolať na konci tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Pri odvolaní súhlasu sa vaše údaje už nebudú používať na tento účel a budú vymazané za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Bez odvolania je doba uchovávania údajov 720 dní. Následne sa údaje automaticky vymažú.

Upozorňujeme, že pri používaní služby nie je možné vylúčiť prenos údajov do tretej krajiny spoločnosti Facebook, takže v tomto prípade existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované orgánmi USA na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky nápravy. Na vytvorenie úrovne ochrany údajov v tretej krajine však prijímame možné a potrebné opatrenia z hľadiska ochrany osobných údajov v súlade s článkom 44 a nasl. GDPR EÚ.

Zásady bezpečnosti

S cieľom chrániť nami uložené údaje našich zamestnancov/zákazníkov/dodávateľov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb sme prijali zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia. Úrovne zabezpečenia sa priebežne overujú v spolupráci s bezpečnostnými expertmi a prispôsobujú sa novým bezpečnostným štandardom.

Odkazy na iných dodávateľov

Naša webová stránka obsahuje aj jasne rozpoznateľne aj odkazy na webové stránky iných spoločností. Pokiaľ sú k dispozícii odkazy na internetové stránky iných dodávateľov, nemáme na ich obsah žiaden vplyv. Preto nie je možné za tieto obsahy prevziať žiadnu záruku a zodpovednosť. Za obsahy týchto stránok zodpovedá vždy príslušný dodávateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

Prepojené stránky boli v čase prepojenia overené ohľadom možných porušení zákona a identifikovateľných porušení práva. V čase prepojenia sme nezistili žiadne protiprávne obsahy. Bez konkrétnych záchytných bodov porušenia práva však nemožno očakávať permanentnú kontrolu prepojených stránok. Pri zistení porušení práva budú takéto odkazy okamžite odstránené.

Odkazy na sociálne siete

Na našej webovej stránke nájdete odkazy na služby sociálnych médií Facebook, YouTube, Instagram a TikTok. Odkazy na webové stránky služieb sociálnych médií môžete rozpoznať podľa loga príslušnej spoločnosti. Ak použijete tieto odkazy, dostanete sa na prezentáciu spoločnosti FLEX Elektrowerkzeuge GmbH na príslušnej sociálnej sieti. Po kliknutí na odkaz na službu sociálnych médií sa vytvorí spojenie so servermi služby sociálnych médií. Tým sa na serveri služby sociálnych médií prenesie informácia, že ste navštívili našu webovú stránku. Okrem toho sa ďalšie údaje prenášajú poskytovateľovi služby sociálnych médií. Napríklad:

 • adresa webovej stránky, na ktorej sa aktivovaný odkaz nachádza
 • dátum a čas prístupu na webovú lokalitu alebo aktivácie prepojenia
 • informácie o používanom prehliadači a operačnom systéme
 • IP adresa

Ak ste v čase aktivácie prepojenia už prihlásení do príslušnej služby sociálnych médií, poskytovateľ služby sociálnych médií môže z prenášaných údajov zistiť vaše používateľské meno a prípadne aj vaše skutočné meno a priradiť tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému účtu v službe sociálnych médií. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému účtu môžete vylúčiť, ak sa predtým odhlásite zo svojho používateľského účtu. Servery služieb sociálnych médií sa nachádzajú v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie. Údaje preto môže spracúvať poskytovateľ služieb sociálnych médií aj v krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú zákonom o ochrane údajov, ktoré vo všeobecnosti nechránia osobné údaje v takom rozsahu ako v členských štátoch Európskej únie.

Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, typ a účel spracovania údajov poskytovateľom služby sociálnych médií. Bližšie informácie o používaní vašich údajov službami sociálnych médií integrovanými na našej webovej stránke nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej služby sociálnych médií.

Prezentácia v našich sociálnych médiách

Sme prítomní v rôznych "sociálnych médiách", aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam zaregistrovaní, a aby sme ich mohli informovať o našich ponukách. Upozorňujeme na to, že tieto platformy a ich funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. Platí to predovšetkým pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie). ďalej upozorňujeme na to, že vaše údaje sa môžu spracúvať mimo Európskej únie.

Okrem toho sa vaše údaje môžu ďalej spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Profily používania sa dajú zostaviť napríklad na základe vášho správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmov. To napríklad znamená, že reklamy môžu byť umiestnené v rámci platforiem a mimo nich, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vášmu záujmu. Na tento účel sa vo vašom počítači ukladajú súbory cookie. Nezávisle od toho sa v profiloch používania môžu ukladať aj údaje, ktoré sa nezhromažďujú priamo z vašich koncových zariadení (najmä ak ste členom príslušných platforiem a ste na nich prihlásený). My ako poskytovateľ tejto informačnej služby nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne iné údaje z vášho používania našej služby. Spracúvanie osobných údajov používateľov je založené na našich oprávnených záujmoch efektívne informovať používateľov a komunikovať s používateľmi podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f. GDPR EÚ. Ak vás príslušní poskytovatelia požiadajú o súhlas so spracovaním údajov (t. j. vyjadríte svoj súhlas napr. zaškrtnutím políčka alebo potvrdením tlačidla), právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a), článok 7 GDPR EÚ.

Možnosť vznesenia námietky

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sieť zhromažďovala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojila ich s údajmi o vašom členstve v príslušnej sieti, musíte

 • sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej siete
 • vymazať súbory cookie prítomné v zariadení a
 • zavrieť a reštartovať prehliadač

Po opätovnom prihlásení však budete pre sieť opäť rozpoznateľní ako konkrétny používateľ. Ohľadom podrobného opis príslušného spracovania a možnosti vznesenia námietky (Opt-Out) poukazujeme na nižšie uvedené údaje poskytovateľov. Aj v prípade žiadostí o informácie a uplatnenia práv používateľov poukazujeme na to, že ich možno najúčinnejšie uplatniť u poskytovateľov. Prístup k údajom používateľov majú len poskytovatelia, ktorí môžu priamo prijať príslušné opatrenia a poskytovať informácie. Ak stále potrebujete pomoc, môžete sa na nás obrátiť.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads http://www.youronlinechoices.com.

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, Opt-Out cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: deaktivovať Google Analytics.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Najprv by sme vás chceli informovať o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú štandardizované v článkoch 15 - 22 GDPR EÚ. Patrí sem:

Právo na informácie (článok 15 GDPR EÚ) Právo na vymazanie (článok 17 GDPR EÚ) Právo na opravu (článok 16 GDPR EÚ) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR EÚ) Právo na obmedzenie spracúvania údajov (článok 18 GDPR EÚ) Právo namietať proti spracúvaniu údajov (článok 21 GDPR EÚ)

Ak si chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte: datenschutz@flex-tools.com. To isté platí, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania údajov v našej spoločnosti. Máte tiež právo odvolať sa na dozorný orgán pre ochranu údajov.

Platforma RSO na mimosúdne riešenie sporov

V súlade s nariadením EÚ č. 524/2013 Komisia EÚ sprístupnila interaktívnu webovú stránku platformy na riešenie sporov online (platforma RSO) na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online právnych úkonov.

Platformu RSO Európskej komisie nájdete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Naši FLEXperti sú tu pre vás.

Kontakt

Predajca vo vašej blízkosti