Právne upozornenia

Vylúčenie zodpovednosti a podmienky používania

Ďakujeme, že sa zaujímate o FLEX a o naše internetové stránky. V tomto texte nájdete právne informácie týkajúce sa návštevy tejto internetovej stránky. Ďakujeme, že si prečítate tieto právne upozornenia a ak súhlasíte so všetkými podmienkami, ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. Prístupom na naše internetové stránky a/alebo ich používaním akceptujete naše podmienky.

1. Obsah online ponuky

Spoločnosť FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH v žiadnom prípade nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Obsah internetových stránok je chápaný ako servis a obsahuje iba nezáväzné informácie. Nároky na odškodnenie voči spoločnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, ktoré sa vzťahujú na škody materiálnej alebo morálnej povahy spôsobené používaním alebo nepoužívaním ponúkaných informácií, resp. používaním chybných a nekompletných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH neexistuje žiadne dokázateľne úmyselné zavinenie.

Všetky ponuky sú vyhradené a nezáväzné. Spoločnosť FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH si výslovne vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie celej ponuky bez špeciálneho oznámenia, alebo na dočasné alebo trvalé pozastavenie zverejnených informácií.

2. Odkazy

Odkazy na iných dodávateľov

Naša internetová stránka obsahuje - jasne rozoznateľne - aj odkazy na internetové stránky iných spoločností.

Pokiaľ sú k dispozícii odkazy na internetové stránky iných dodávateľov, nemáme na ich obsah žiaden vplyv. Preto nie je možné za tieto obsahy prevziať žiadnu záruku a zodpovednosť. Za obsahy týchto stránok zodpovedá vždy príslušný dodávateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia overené ohľadom možných porušení zákona a identifikovateľných porušení práva. V čase prepojenia sme nezistili žiadne protiprávne obsahy. Bez konkrétnych záchytných bodov porušenia práva však nemožno očakávať permanentnú kontrolu prepojených stránok. Pri zistení porušení práva budú takéto odkazy okamžite odstránené.

3. Autorské právo

Všetky obsahy zverejnené na týchto internetových stránkach (layout, texty, fotky, grafiky atď.) podliehajú autorskému právu. Akékoľvek zhodnotenie v rozpore so zákonom o autorskom práve si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného dodávateľa. Platí to predovšetkým pre rozmnožovanie, spracovanie, preklady, ukladanie, spracovanie resp. kopírovanie obsahov v databázach alebo iných elektronických médiách a systémoch. Fotokópie a materiály stiahnuté z internetových stránok sa smú vytvárať iba pre osobné, súkromné a nie pre komerčné použitie. Bez písomného súhlasu spoločnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH sa na internetových stránkach nesmú umiestňovať žiadne odkazy na naše internetové stránky.

4. Právoplatnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné chápať ako súčasť internetovej ponuky, z ktorej bol vykonaný odkaz na túto stránku. Ak by niektoré časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali platnej právnej situácii, alebo jej viac nezodpovedali alebo by jej nezodpovedali úplne, ostávajú tým ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu a svojej platnosti nedotknuté.

Naši FLEXperti sú tu pre vás.

Kontakt

Predajca vo vašej blízkosti