Privacybescherming

Privacyverklaring

Verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim

Telefoon: +49 7144 828 0
Fax: +49 7144 258 99

E-Mail: info@flex-tools.com
Internet: www.flex-tools.com

Neem contact op met gegevensbescherming: datenschutz@flex-tools.com

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden we ons aan de bepalingen van de AVG en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking vloeien met name voort uit art. 6 AVG. We gebruiken je gegevens om zaken te doen, om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de overeenkomst uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en direct marketing kan inhouden. Je toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste zijn op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voordat je toestemming geeft, informeren we je over het doel van de gegevensverwerking en over je herroepingsrecht. Over de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking word je in de volgende paragrafen nog eens afzonderlijk geïnformeerd.

Gegevens doorgeven aan derden

We geven je gegevens alleen aan derden door in het kader van wettelijke bepalingen of als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor het overige geven we gegevens niet door aan derden, behalve als we daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgeven van gegevens aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of rechtshandhavingsinstanties).

Ontvangers/categorieën van ontvangers van de gegevens

Binnen ons bedrijf zorgen we ervoor dat alleen die personen jouw gegevens ontvangen die deze nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. In bepaalde gevallen schakelen we dienstverleners in om ons te ondersteunen bij de uitvoering van werkzaamheden. Met alle dienstverleners die we inschakelen, hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Doorgifte aan derde landen/voornemen om gegevens door te geven aan derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) indien dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichting te voldoen, wettelijk verplicht is of indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Als deze omstandigheden zich voordoen informeren we je over de toepasselijke gegevensverwerking in het desbetreffende onderdeel.

Bewaarperiode van gegevens

We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor het desbetreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat gegevens op grond van diverse bewaartermijnen langer moeten worden bewaard. Dit betreft met name bewaarplichten op het gebied van handelsrecht of belastingrecht (bv. Duits Wetboek van Koophandel, Duitse Belastingwet enz.). Als er verder geen bewaarplichten bestaan, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel is bereikt. Daarnaast kunnen we gegevens bewaren als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als er juridische geschillen ontstaan en we bewijsmateriaal gebruiken in het kader van wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar; de gewone verjaringstermijn is drie jaar.

Verplichting tot verstrekking van gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandbrenging, uitvoering en beëindiging van de rechtsverhouding en de nakoming van daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt. We hebben de details hiervan samengevat in het bovenstaande punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook worden verzameld of verstrekt op grond van wettelijke voorschriften. We wijzen je erop dat het niet mogelijk is je aanvraag te verwerken of de overeenkomst uit te voeren als deze gegevens niet worden verstrekt.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

Welke gegevens we verwerken, wordt bepaald door de respectieve context: Dit is afhankelijk van of je bijvoorbeeld online een bestelling plaatst of een vraag invoert in ons contactformulier, ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient. Hieronder informeren we je meer specifiek over de situaties waarin we gegevens verwerken op onze website.

Bezoek van onze website

Bij het bezoek aan onze webpagina's hebben we doorgaans geen persoonlijke gegevens van je nodig. Alleen informatie over de naam van je internetserviceprovider en over de webpagina's die je bij ons oproept, nemen we ter kennisgeving aan. Daarbij blijf jij als internetgebruiker echter anoniem, omdat we deze informatie alleen voor statistische doeleinden evalueren (bijv. het aantal oproepen voor de individuele webpagina's).

De bescherming van jouw privésfeer heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom is het voor ons belangrijk dat je altijd weet, wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we deze gebruiken. Wanneer je onze websites bezoekt, slaan onze webservers je IP-adres op. Via het IP-adres kan je provider worden bepaald. Een verwijzing naar een persoon beogen we niet. Met het oog op de technische veiligheid (met name ter bescherming tegen aanvallen op onze webserver) worden deze gegevens opgeslagen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Na uiterlijk zeven dagen vindt anonimisering plaats door het IP-adres in te korten, zodat niet meer naar de gebruiker wordt verwezen.

Contactformulier/contactopname per e-mail (Art. 6 lid 1 sub a,b AVG)

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als je ons schrijft via het contactformulier verwerken we de in het contactformulier verstrekte gegevens om contact met je op te nemen en je vragen en verzoeken te beantwoorden. Het principe van zo min mogelijk gegevens verzamelen staat daarbij voorop. We vragen alleen gegevens van je die we absoluut nodig hebben om contact met je op te nemen.

Dat zijn je achternaam, e-mailadres, het onderwerp en het bericht zelf. Daarnaast wordt je IP-adres verwerkt, omdat het technisch noodzakelijk is en voor wettelijke bescherming. Alle andere velden zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden ingevuld (bv. om je vragen beter te kunnen beantwoorden).

Als je per e-mail contact met ons opneemt, verwerken we de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de afhandeling van je aanvraag.

Registratie downloadportaal voor FLEX-partners

Op onze website bieden we FLEX-partners de mogelijkheid om zich onder vermelding van persoonsgebonden gegevens te registreren. Vervolgens kunnen bijvoorbeeld beeld- en tekstbestanden, logo’s, catalogi, productgegevens enz. worden gedownload. In verband met de registratie voor ons downloadportaal verzamelen we volgende gegevens: land, voornaam, achternaam, bedrijf, e-mail, wachtwoord, klantnummer.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG.

Bij registratie op onze website worden ook het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens).

Houd rekening met het volgende: Het door jou toegekende wachtwoord wordt door ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen jouw wachtwoord niet lezen. Ze kunnen je daarom ook geen informatie over je wachtwoord geven als je het bent vergeten. Gebruik in dat geval de functie 'Wachtwoord vergeten', waarmee je een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Onze medewerkers mogen nooit telefonisch of schriftelijk naar je wachtwoord vragen. Ga daarom nooit in op dergelijke aanvragen en geef nooit je wachtwoord.

Na het afronden van de registratieprocedure worden je gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beschermde downloadportaal. Zodra je je op onze website aanmeldt met je e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor acties die je op onze website uitvoert.

We worden ondersteund door onze serviceprovider Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, VK], met wie we het contract hebben afgesloten dat volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming vereist is om je gegevens te beschermen.

Houd er echter rekening mee dat dit een provider uit de VS is en dat gegevens kunnen worden overgedragen naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt (VS). Het risico bestaat dat je gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat je enig wettelijk verhaal hebt. We nemen echter de mogelijke en binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen overeenkomstig art. 44 e.v. AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land tot stand te brengen.

Gegevens voor advies-, reclame- of marktonderzoeksdoeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Natuurlijk kun je je toestemming altijd weer intrekken door een mail te sturen naar datenschutz@flex-tools.com of per post een brief te sturen naar FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Zoekfunctie dealers (art. 6 lid 1 sub a AVG)

De gegevens die je verstrekt, worden uitsluitend verwerkt om relevante dealers te zoeken. Daarnaast gebruiken we – met jouw toestemming – het interactieve kaartmateriaal van Google. De privacy-informatie voor het gebruik van Google Maps vind je in de desbetreffende informatie hieronder.

Nieuwsbrief (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Op onze website kun je je abonneren op een gratis nieuwsbrief. Het bij de inschrijving op de nieuwsbrief opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief of voor verdere reclamemaatregelen (zoals klanttevredenheidsonderzoeken enz.). Het principe van zo min mogelijk gegevens verzamelen staat daarbij voorop. Alleen het veld voor het e-mailadres is een verplicht veld. Om technische redenen en voor wettelijke bescherming wordt je IP-adres ook verwerkt wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail gebruiken we het double opt-in-proces. Dat betekent dat je alleen reclame per e-mail ontvangt als je van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat we de nieuwsbrief moeten activeren. Je bevestigt vervolgens je aanmelding voor de nieuwsbrief via een bevestigingslink die naar het ingevulde e-mailadres wordt verzonden. Je kunt je uiteraard altijd weer afmelden van de nieuwsbrief via de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief en zo je toestemming intrekken.

Registratie voor drie jaar garantie (art. 6 lid 1 sub b AVG)

Op onze website kun je je registreren voor onze garantie van drie jaar. In verband met de registratie verzamelen en verwerken we de volgende categorieën van gegevens: Als verplichte velden: Voor- en achternaam, bedrijf (alleen voor zakelijke registratie),

telefoonnummer / mobiel telefoonnummer (alleen voor zakelijke registratie), straat, huisnummer, postcode, stad, land, taal, e-mailadres, wachtwoord incl. wachtwoordbevestiging

Als optionele gegevens: titel, telefoonnummer/mobiel nummer (bij particuliere registratie)

De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de registratie voor onze garantie van drie jaar en worden gewist zodra dit doel niet meer van toepassing is en er geen verplichte bewaarvoorschriften zijn die het wissen belemmeren.

Ophaalopdracht (art. 6 lid 1 sub b AVG)

Op onze website kun je een ophaalopdracht aanmaken. In verband hiermee verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens: Gegevens van de opdrachtgever: FLEX-klantnummer (optioneel), contactpersoon (optioneel), telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, kort bericht aan FLEX (optioneel)

Ophaaladres: Bedrijf, afdeling (optioneel), straat, postcode, stad, land, korte informatie over pakketdienst (optioneel), dealeradres (alle details optioneel): bedrijf, straat, postcode, telefoon, fax, e-mail

Adres van de klant: bedrijf, straat, postcode, telefoon, fax, e-mail

Verdere productgerelateerde gegevens die vereist zijn om de opdracht uit te voeren. De in verband met de ophaalopdracht verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van deze opdracht en vervolgens gewist, voor zover er geen verplichte bewaarvoorschriften zijn die het wissen belemmeren. Als het gaat om een ophaalopdracht voor reparatie worden je gegevens naar onze pakketdienst (DPD) gestuurd voor het afhalen van de machine.

DPD-retourlabel

Je kunt op onze website ook opdracht geven om een DPD-retourlabel aan te maken. In verband hiermee verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Gegevens van de opdrachtgever: FLEX-klantnummer (optioneel), contactpersoon (optioneel), telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, kort bericht aan FLEX (optioneel).

Verzendadres: bedrijf of naam, afdeling (optioneel), straat, postcode, plaats, land, kort bericht aan pakketdienst (optioneel)

Dealeradres (als de retourzending naar een dealer is): bedrijf, straat, postcode, telefoon, fax (optioneel), e-mail

Verdere productgerelateerde gegevens die vereist zijn om de opdracht uit te voeren. De in verband met het aanmaken van het DPD-retourlabel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van deze opdracht en vervolgens gewist, voor zover er geen verplichte bewaarvoorschriften zijn die het wissen belemmeren.

Bestellen brochures en catalogi (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Je kunt via de website informatiemateriaal in de vorm van brochures of catalogi bestellen. Bij de bestelling verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Als verplichte gegevens: achter- en voornaam, aanhef, straat, postcode, plaats, land, e-mailadres, je gewenste bestelling

Als optionele gegevens: bedrijf, telefoonnummer

De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toesturen van het bestelde informatiemateriaal en vervolgens gewist, voor zover er geen verplichte bewaarvoorschriften zijn die het wissen belemmeren. De gegevens die vereist zijn voor verzending, worden hiervoor doorgegeven aan de desbetreffende logistieke dienstverlener.

Momenteel worden de gegevens voor het aanvragen van brochures/catalogi nog onversleuteld verzonden, zodat niet kan worden uitgesloten dat onbevoegde derden deze gegevens tijdens de verzending ook kunnen lezen. Je kunt echter gebruik maken van alternatieve communicatiemogelijkheden (bijv. postbrief of fax) die meer veiligheid bieden dan een onversleutelde e-mail.

Aanmelding FLEXXPERTS Detailing Academy

Je kunt je op onze website aanmelden voor onze FLEXXPERTS Detailing Academy. In deze context verzamelen en verwerken we de volgende gegevens van jou:

Gewenste datum, voornaam, achternaam, straat, postcode, stad, e-mail, mobiel telefoonnummer, T-shirtmaat, details over catering (optioneel), jouw bericht aan ons (optioneel).

De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de aanmelding voor de Academy en na de cursusdatum gewist, voor zover er geen verplichte bewaarvoorschriften zijn die het wissen belemmeren.

Downloadoptie voor records

site bieden we jou de mogelijkheid om records te downloaden. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

• E-mailadres

• Land

• Voornaam

• Achternaam

• Bedrijf

• Adres

• Postcode

• Plaats

Omdat we deze dienst zonder extra kosten voor jou aanbieden, willen we je in ruil daarvoor verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor reclamedoeleinden. De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub a, b AVG). Je hebt het recht om je toestemming voor reclame te allen tijde in te trekken op datenschutz@flex-tools.com.

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken. Houd er rekening mee dat gegevens op grond van diverse bewaartermijnen langer moeten worden bewaard. Dit betreft met name bewaarplichten op het gebied van handelsrecht of belastingrecht (bv. Duits Wetboek van Koophandel, Duitse Belastingwet enz.).

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, maar we je gegevens om de genoemde redenen nog niet kunnen wissen, zorgen we ervoor dat je gegevens vanaf dat moment niet meer voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Cookies

Op onze website worden op meerdere plekken cookies gebruikt. Ze zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en door je browser worden bewaard (lokaal op je harde schijf).

Met deze cookies kunnen we analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Daarnaast kunnen we met behulp van cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en deze plaatsen op basis van bijvoorbeeld de thematische interesses van gebruikers.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessiecookies. Deze worden automatisch verwijderd na je bezoek.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt echter meestal je browserinstellingen wijzigen als je de informatie liever niet wilt verzenden. Het aanbod op onze website is dan wel slechts beperkt bruikbaar (bijv. shop, winkelwagentje voor het downloaden van afbeeldingen, documenten enz.)

Google Analytics inclusief Google Signals

Op onze webOp onze website gebruiken we de tracking tool Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Deze tool registreert en evalueert systematisch jouw interacties als gebruiker met onze website.

Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

• de eerste drie bytes van je IP-adres;

• een aan jou toegewezen Google Analytics-ID;

• de website die je hebt bezocht;

• de referrer (de website van waaruit je op de website bent gekomen);

• de subpagina's die je hebt bezocht;

• de verblijfsduur op de website;

• de frequentie van het websitebezoek;

• het gebruikte browsertype;

• de gebruikte taalinstellingen;

• het gebruikte apparaat en besturingssysteem.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Je kunt je toestemming altijd intrekken aan het einde van deze privacyverklaring.

Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens door de Google Analytics-dienst is om de interactie van onze websitebezoekers met onze website te analyseren. Door de hier verkregen gegevens te evalueren, kunnen we ons aanbod optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid verhogen. We wissen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 26 maanden.

Het gebruik van Google Analytics gaat ook gepaard met het gebruik van Google Signals als aanvulling; je toestemming voor het gebruik van Google Analytics omvat ook het gebruik van Google Signals.

Met Google Signals kunnen we berichten door Google laten opstellen die voor alle apparaten gelden (zogeheten 'cross device tracking'). Als je in de instellingen in jouw Google-account de 'gepersonaliseerde advertenties' hebt geactiveerd en jouw internetgeschikte eindapparaten gekoppeld hebt aan je Google-account, kan Google het gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis hiervan databasemodellen maken als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG.

Daarbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en de apparaattypen van alle websitegebruikers die in een Google-account zijn aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens laten onder meer zien op welk eindapparaat je de eerste keer op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden. Van Google ontvangen we enkel de statistieken die door Google Signals gegenereerd zijn en geen persoonlijke gegevens van de websitegebruiker.

Je hebt de mogelijkheid om de functie 'gepersonaliseerde advertenties' in de instellingen van jouw Google-account uit te schakelen en daarmee de analyse voor alle apparaten in verband met Google Signals uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina; https://support.google.com/ads/answer/2662922

Meer informatie over Google Signals is te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985.

Deze diensten kunnen de verzamelde gegevens naar een ander land doorgeven. We wijzen je erop dat deze dienst gegevens kan verzenden buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens worden verzonden naar de VS, bestaat het risico dat je gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat je mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. We nemen echter de mogelijke en binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen overeenkomstig art. 44 e.v. AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land tot stand te brengen.

Gebruik van Google Remarketing

We maken gebruik van de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Via deze technologie worden gebruikers die onze websites en onlinediensten reeds hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in het aanbod, opnieuw aangesproken via gerichte reclame op de pagina's van het Google Partner-netwerk. De reclame wordt weergegeven door middel van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame.

Als je de remarketingfunctie van Google toch niet wilt, kun je deze altijd deactiveren door de juiste instellingen te maken op http://www.google.com/settings/ads of https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Als alternatief kun je je afmelden voor het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het reclamenetwerkinitiatief door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google is te vinden op: http://www.google.com/privacy/ads/.

We wijzen je erop dat Google zijn eigen privacybeleid heeft, dat onafhankelijk is van het onze. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid en deze procedures. Lees het privacybeleid van Google voordat je onze website gebruikt.

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Om de gegevensbescherming te waarborgen is Google Maps gedeactiveerd, wanneer je deze website voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de servers van Google komt pas tot stand wanneer je Google Maps zelfstandig activeert (toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, art. 25 lid 1 TTDSG). Je kunt je toestemming altijd intrekken aan het einde van deze privacyverklaring. Dit voorkomt dat je gegevens aan Google worden doorgegeven wanneer je voor het eerst op de website komt. Na activering slaat Google Maps je IP-adres op. Dit wordt vervolgens doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Er vindt een doorgifte naar een derde land plaats, zodat in dit geval het risico bestaat dat je gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat je mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. We nemen echter de mogelijke en binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen overeenkomstig art. 44 e.v. AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land tot stand te brengen. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens verwijzen we je naar het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Via deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. Dit betekent: In principe worden er geen cookies gebruikt en geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, dan blijft deze bestaan voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Meer informatie vind je op http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html..

Embeds en YouTube-platform

Op onze website maken we onder meer in online aanbiedingen gebruik van zogeheten embeds of ingesloten content. Deze embeds kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt vanaf het YouTube-platform. Een typische embed is bijv. een video op het YouTube-platform. Daarbij vindt er altijd een gegevensoverdracht plaats naar de server van het platform. De embed op YouTube vindt plaats via de framingtechniek. Bij framing wordt door het invoegen van een door YouTube verstrekte HTML-link in de code van een website een afspeelframe gecreëerd op de site van een derde, wat het afspelen van de op de YouTube-servers opgeslagen video mogelijk maakt. We gebruiken de door YouTube gegenereerde framingcodes in de zogenaamde 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus'. Volgens de informatie op het YouTube-platform zijn de cookieactiviteit en de daaruit voortvloeiende gegevensverzameling gekoppeld aan het gebruik van de afspeelfunctie van de video zelf. Het verzamelen van gegevens door het loutere gebruik van de website met geframede content wordt in dit verband verhinderd.

Om de YouTube-inhoud te kunnen afspelen, hebben we je toestemming nodig (art. 6 lid 1 sub a AVG, art. 25 lid 1 TTDSG), die je kunt geven – als je die nog niet hebt gegeven als onderdeel van je cookieselectie – via de knop in het betreffende gedeelte van de video. Door op de afspeelknop te klikken, geef je toestemming voor het verzenden van je IP-adres naar YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS), en worden er door de provider cookies in je browser geplaatst. Voor jouw gemak onthouden we je toestemming gedurende dertig dagen via een zogenaamd Local Storage-object dat we in je browser opslaan. Je kunt je toestemming altijd intrekken aan het einde van deze privacyverklaring.

Facebook Website Custom Audiences ('bezoekersactiviteitspixel')

Deze website maakt gebruik van de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ('Facebook'), of als je in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Hiermee kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze techniek wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Je kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook te laten zien. Voor deze doeleinden kan er een cookie op je computer worden opgeslagen. De Facebook-pixel verzamelt het gebruikersgedrag, het IP-adres en de geografische locatie van de desbetreffende gebruiker bij het gebruik van onze website. Daarnaast worden de Facebook-gebruikers-ID, browserinformatie, gebruiksgegevens, niet-gevoelige gebruikergegevens, referrer-URL, pixel-ID, bekeken advertenties, interacties met advertenties, diensten en producten, marketinginformatie, bekeken inhoud, apparaatinformatie en het succes van de marketingcampagnes van de gebruiker verzameld.

Bij het verzamelen van gegevens vertrouwen we op je toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG, art. 25 lid 1 TTDSG voor de desbetreffende gegevensverwerking, die je natuurlijk te allen tijde aan het einde van dit privacybeleid kunt herroepen. Indien je je toestemming intrekt, zullen je gegevens niet langer voor dit doel worden gebruikt en worden gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die anders bepalen. Zonder intrekking bedraagt de bewaartermijn van de gegevens 720 dagen. Vervolgens worden de gegevens automatisch gewist.

We wijzen je erop dat bij gebruik van de dienst een doorgifte naar een derde land aan Facebook niet kan worden uitgesloten, zodat in dit geval het risico bestaat dat je gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat je mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. We nemen echter de mogelijke en binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen overeenkomstig art. 44 e.v. AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land tot stand te brengen.

Veiligheidsprincipess

Om de bij ons opgeslagen gegevens van onze medewerkers/leveranciers tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of de toegang door onbevoegde personen te beschermen, hebben we overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen getroffen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts doorlopend getest en aan nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

Links naar andere anbieder

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de websites van andere bedrijven. Voor zover er links naar websites van andere aanbieders bestaan, hebben we geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kunnen we geen garantie of aansprakelijkheid voor deze inhoud aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk.

De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en herkenbare rechtsinbreuken op het moment van linken. Op het moment van linken was er geen illegale inhoud herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsinbreuk niet redelijk. Dergelijke links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra rechtsinbreuken bekend worden.

Links naar sociale media

Op onze website vind je links naar de socialemediadiensten van LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram en TikTok. Je herkent links naar de websites van socialemediadiensten aan het respectievelijke bedrijfslogo. Als je deze links volgt, kom je op de website van FLEX Elektrowerkzeuge GmbH van de betreffende socialemediadienst. Wanneer je op een link naar een socialemediadienst klikt, wordt een verbinding met de servers van de socialemediadienst tot stand gebracht. Hiermee wordt aan de servers van de socialemediadienst doorgegeven dat je onze website hebt bezocht. Daarnaast worden nog andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de socialemediadienst. Bijvoorbeeld:

• adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt;

• datum en tijdstip waarop de website werd bezocht of waarop de link werd geactiveerd;

• informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;

• IP-adres.

Als je op het moment dat je de link activeert al bent ingelogd bij de betreffende socialemediadienst, kan de aanbieder van de socialemediadienst je gebruikersnaam en mogelijk zelfs je echte naam uit de doorgegeven gegevens afleiden en deze informatie toewijzen aan je persoonlijke gebruikersaccount bij de socialemediadienst. Je kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan je persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als je je van tevoren uitlogt uit je gebruikersaccount. De servers van de socialemediadiensten staan in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen daarom door de aanbieder van de socialemediadienst ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie. We wijzen je erop dat bedrijven in deze landen zich moeten houden aan privacywetgeving die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie.

We hebben geen invloed op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de socialemediadienst. Meer informatie over het gebruik van je gegevens door de socialemediadiensten die op onze website zijn geïntegreerd, vind je in het privacybeleid van de betreffende socialemediadienst.

Aanwezigheid in sociale media

We zijn aanwezig op verschillende sociale media om te communiceren met de klanten, belangstellenden en gebruikers die daar ingelogd zijn en om hen daar te kunnen informeren over onze aanbiedingen. We wijzen je erop dat je deze platforms en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dat geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bv. commentaar geven, delen, beoordelen). We wijzen je er ook op dat je gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

Daarnaast kunnen je gegevens worden verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijv. gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van je gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Dit betekent dat bijv. advertenties binnen en buiten de platforms kunnen worden geplaatst die vermoedelijk overeenkomen met je interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies op je computer opgeslagen. Onafhankelijk hiervan kunnen gegevens die niet direct vanaf je eindapparaten worden verzameld, ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen (vooral als je lid bent van de respectieve platforms en erop bent ingelogd).

Wij, als aanbieder van deze informatiedienst, verzamelen en verwerken verder geen gegevens over jouw gebruik van onze dienst. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij het verstrekken van effectieve informatie aan gebruikers en de communicatie met gebruikers overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Als je door de respectieve aanbieders wordt gevraagd om toestemming voor gegevensverwerking (d.w.z. je geeft toestemming, bijv. door een selectievakje aan te vinken of op een knop te klikken), is de rechtsgrondslag voor verwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub a, art. 7 AVG.

Opt-out optie

• je browser afsluiten en opnieuw starten.

Na het opnieuw inloggen ben je echter voor het netwerk weer herkenbaar als specifieke gebruiker. Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerking en de opt-outmogelijkheden verwijzen we naar de hieronder gelinkte informatie van de aanbieders. Ook wat verzoeken om informatie en het uitoefenen van gebruikersrechten betreft, wijzen we erop dat deze het best rechtstreeks aan de aanbieders gesteld c.q. bij de aanbieders uitgeoefend kunnen worden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Heb je toch hulp nodig, dan kun je graag contact met ons opnemen.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) – Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Opt-out:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) – Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacyverklaring/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, opt-outcookie, die voorkomt dat je gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer je deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy en http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 VS)

Privacyverklaring:https://www.tiktok.com/de/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

ja rechten als betrokkene

Als je lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk gegevens over jou verzamelt via onze website en deze koppelt aan jouw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk, moet je

• je uitloggen uit het betreffende netwerk voordat je onze website bezoekt;

• de cookies op je computer wissen en

Graag informeren we je over je privacyrechten als betrokkene. Deze privacyrechten staan omschreven in art. 15-22 van de AVG. Onder de AVG heb je de volgende privacyrechten:

Recht van inzage (art. 15 AVG)

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens (art. 21 AVG)

Om deze rechten te doen gelden, kun je contact opnemen met: datenschutz@flex-tools.com. Ook als je vragen hebt over de verwerking van gegevens in ons bedrijf kun je een mail sturen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform)

De Europese Commissie heeft op basis van EU-Verordening nr. 524/2013 een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar gesteld om geschillen die ontstaan uit online transacties buitengerechtelijk te beslechten.

Je vindt het ODR-platform van de Europese Commissie op deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Onze FLEXperts staan voor je klaar.

Contact

Een dealer in jouw regio