Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Op al onze leveringen en diensten (inclusief nevendiensten zoals aanbevelingen en adviesdiensten) zijn uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. (2) Deze voorwaarden gelden tevens voor alle toekomstige transacties tussen de partijen, alsmede indien wij de levering van goederen uitvoeren terwijl wij op de hoogte zijn van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden. (3) Deze voorwaarden gelden alleen voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke “Sondervermögen” (juridisch niet-zelfstandige inrichtingen van een openbaar lichaam) in de zin van § 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

 § 2 Offertes

(1) Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk door ons bevestigd. Leveringscontracten en alle andere overeenkomsten (inclusief nevenafspraken), evenals verklaringen van onze vertegenwoordigers, worden pas rechtsgeldig door middel van onze schriftelijke bevestiging.(2) Voor zover de schriftelijke, mondelinge of telefonische bestelling van de klant een aanbod vormt in de zin van § 145 BGB, blijft hij hieraan gedurende veertien dagen gebonden.(3) Zakelijke post van ons die door gegevensverwerkingssystemen wordt gegenereerd (zoals bijv. orderbevestigingen, facturen, creditnota's, rekeningafschriften, betalingsherinneringen) is ook zonder handtekening rechtsgeldig.

 § 3 Prijzen

(1) Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting tegen het respectieve wettelijke tarief. Zij gelden af fabriek of af magazijn (EXW) Steinheim/Murr overeenkomstig INCOTERMS 2010. (2) Indien zich tot de dag van levering wijzigingen voordoen in onze prijzen of in de grondslag daarvan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen overeenkomstig aan te passen. Dit geldt echter alleen voor leveringstermijnen van meer dan vier maanden en voor prijsaanpassingen tot 10%. Voor verdergaande prijsaanpassingen is een nieuwe prijsafspraak vereist. Indien een dergelijke afspraak niet binnen 14 dagen na ontvangst van een overeenkomstige offerte van ons tot stand komt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving. (3) Voor orders waarvoor geen prijzen zijn overeengekomen, gelden onze op de dag van levering geldende catalogusprijzen. (4) De bevestigde prijzen zijn slechts van toepassing bij de aanvaarding van de bevestigde hoeveelheden. Deelleveringen worden afzonderlijk gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 § 4 Levering

(1) Levering veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van verplichtingen door de klant. Wij behouden ons het recht voor ons te beroepen op niet-nakoming van de overeenkomst. In geval van verzuim van aanvaarding of andere verwijtbare schending van medewerkingsplichten door de klant, hebben wij recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, inclusief eventuele bijkomende kosten. Verdergaande vorderingen blijven voorbehouden. In dit geval gaat het risico van toevallig verloren gaan of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant op het ogenblik van het verzuim van de aanvaarding of van een andere schending van medewerkingsplichten. (2) Wij behouden ons zonder enige beperking alle rechten voor op tekeningen en andere met de goederen meegeleverde productdocumenten. Tekeningen en andere bij de goederen geleverde productdocumenten mogen slechts met voorafgaande toestemming van FLEX aan derden toegankelijk worden gemaakt en dienen op verzoek onverwijld aan FLEX te worden teruggezonden, indien een contractuele relatie niet tot stand komt of nadien ophoudt te bestaan.

 § 5 Leveringstermijn en belemmeringen voor de levering

(1) Onze informatie over levertijden is niet bindend. De leveringstermijnen gaan in op de datum van onze orderbevestiging, maar niet voordat alle details van de levering en alle andere voorwaarden waaraan de klant moet voldoen voor een goede uitvoering van de overeenkomst, duidelijk zijn. Vervroegde leveringen en deelleveringen zijn toegestaan. Als datum van levering geldt de datum van verzending af fabriek of af magazijn (EXW conform INCOTERMS 2010) Steinheim/Murr.(2) Indien de klant zijn medewerkingsplicht schendt (bijv. door het niet of niet tijdig aanvaarden van de goederen), zijn wij – onverminderd de rechten die voortvloeien uit § 4 lid 1 – na tevergeefs een respijttermijn te hebben gesteld, gerechtigd de goederen te leveren of ons terug te trekken uit het nog niet nagekomen deel van de leveringsovereenkomst. Indien de goederen niet, niet tijdig of niet volledig worden afgenomen, hebben wij het recht de goederen op kosten van de klant op te slaan.(3) De levering van goederen die wij niet zelf vervaardigen, geschiedt onder voorbehoud van tijdige en volledige levering aan ons, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor te late of onvolledige levering aan ons.(4) Gevallen van overmacht leiden tot een redelijke verlenging van de leveringstermijn en geven ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt mede verstaan brand, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsstoringen of andere onvoorziene omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die de levering voor ons aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. Dit geldt ook indien de genoemde omstandigheden zich voordoen tijdens een reeds opgetreden vertraging in de levering of bij een van onze toeleveranciers. In dat geval heeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden en geen recht op schadevergoeding.

 § 6 Overgang van risico

Het risico van toevallig verloren gaan en toevallige verslechtering van de goederen gaat over op de klant op het moment dat de goederen af fabriek of af magazijn (EXW volgens INCOTERMS 2010) in Steinheim/Murr worden overhandigd. Indien levering aan de klant is overeengekomen, gaat het risico over op het tijdstip van verzending van de goederen. 

§ 7 Betalingsvoorwaarden

(1) Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. Betalingen worden pas geacht te zijn verricht op de dag waarop wij over het bedrag kunnen beschikken.(2) Wissels en cheques worden slechts aanvaard op grond van een uitdrukkelijke overeenkomst en alleen als betaling en onder voorbehoud van onze aanvaarding in het individuele geval. Bij betaling per wissel bestaat er geen recht op korting. Eventuele renteaftrek en andere kosten komen ten laste van de klant en zijn onmiddellijk opeisbaar.(3) Alle betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op onze oudste vorderingen, ongeacht andersluidende verklaringen van de klant.(4) In geval van betalingsverzuim berekenen wij vertragingsrente tegen de wettelijke rentevoet. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade als gevolg van verzuim geldend te maken. In geval van betalingsverzuim, ongeldigheid van cheques of wissels, staking van betalingen, het in gang zetten van een betalingsregeling, niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of het bestaan van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen, worden al onze vorderingen – zelfs in geval van uitstel van betaling – onmiddellijk opeisbaar. Bovendien hebben wij het recht, nog uitstaande leveringen slechts tegen contante vooruitbetaling uit te voeren of de overeenkomst na het stellen van een redelijke respijttermijn te ontbinden en in plaats van nakoming schadevergoeding te eisen.(5) De klant mag alleen tegenvorderingen verrekenen die door ons erkend, onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

 § 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven ons eigendom tot alle betalingen volledig zijn ontvangen. In geval van schending van de overeenkomst door de klant, met inbegrip van betalingsverzuim, hebben wij het recht de goederen terug te nemen. (2) De klant dient de goederen met zorg te behandelen, ze op passende wijze te verzekeren en ze zo nodig te onderhouden. (3) Voor zover de koopprijs niet volledig is betaald, dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, indien de goederen bezwaard worden met rechten van derden of worden blootgesteld aan andere ingrepen door derden. 4) De klant is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. In dit geval draagt hij echter reeds nu alle vorderingen uit een dergelijke doorverkoop aan ons over, ongeacht of deze plaatsvindt vóór of na een eventuele verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Onafhankelijk van onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft de klant ook na de overdracht gemachtigd om de vordering te innen. In dit verband verbinden wij ons ertoe de vordering niet te innen zolang en voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt, er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure of een soortgelijke procedure is ingediend en er geen staking van de betalingen is. (5) Voor zover de bovenvermelde zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijden, zijn wij op verzoek van de klant verplicht de zekerheden naar eigen goeddunken vrij te geven.

 § 9 Retourneren

(1) Het retourneren van goederen uit onze leveringen is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. (2) In geval van een overeengekomen retourzending berekenen wij verwerkingskosten ter hoogte van 20% van de nettoverkoopprijs, ten minste echter 50,00 EUR. Indien wij in individuele gevallen hogere kosten moeten maken, behouden wij ons het recht voor deze in rekening te brengen.

 § 10 Garantie

(1) Voorwaarde voor eventuele garantierechten van de klant is de correcte vervulling van alle inspectie- en reclamatieverplichtingen volgens § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).(2) Wettelijke garantieclaims kunnen alleen binnen 12 maanden na de risico-overdracht geldend worden gemaakt.(3) Bij gebreken aan de goederen heeft de klant recht op nakoming achteraf in de vorm van het verhelpen van het gebrek of de levering van een zaak zonder gebreken. Indien nakoming achteraf mislukt, heeft de klant het recht om de koopprijs te verminderen of de overeenkomst te ontbinden.

 § 11 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, evenals in geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarbij onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding in dit geval beperkt is tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarop de klant derhalve mag vertrouwen, of verplichtingen waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. (2) De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid en de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. (3) Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

 § 12 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, scheidbaarheidclausule

(1) Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG). (2) Bevoegde rechtbank is Steinheim. Wij zijn evenwel vrij om een vordering in te stellen bij de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de klant.(3) Indien enige bepaling van deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden of enige bepaling in het kader van andere overeenkomsten tussen ons en de klant ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, tast dit niet de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten aan.

Onze FLEXperts staan voor je klaar.

Contact

Een dealer in jouw regio