Yleiset kaupan, toimitus- ja maksuehdot

 

1. Voimassaoloalue

1.1 Kaikkiin toimituksiin ja suorituksiin (ml. sivusuoritukset, kuten esim. suositukset ja neuvonta) sovelletaan ainoastaan seuraavia ehtoja. Emme hyväksy poikkeavia tai vastakkaisia ehtoja sikäli, kun niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. 1.2 Nämä ehdot koskevat myös kaikkia tulevia osapuolten välisiä liiketoimia myös silloin, kun toimitamme tuotteita tietoisina poikkeavista tai vastakkaisista ehdoista. 1.3 Nämä ehdot koskevat vain yrityksiä, julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä tai julkisoikeudellisia rahastoja Saksan siviilioikeuslakikirjan (BGB) § 310, kohdan 1 tarkoittamassa mielessä.

 2 Tarjoukset

2.1 Tarjouksemme ovat sitomattomia sikäli, kun niitä ei ole toimestamme kirjallisesti vahvistettu. Toimitussopimukset ja kaikki muut sopimukset (mukaan lukien lisärajoitukset), sekä edustajiemme selonteot ovat juridisesti sitovia vasta kirjallisen vahvistuksemme saatuaan. 2.2 Sikäli, kun kirjallinen, suullinen tai etänä suullisesti annettu sopimus on Saksan siviilioikeuslakikirjan (BGB) § 145 mukaisesti ymmärrettävissä tarjoukseksi, sitoo se asiakasta kahden viikon ajan. 2.3 Tietokoneella laadittu yritysposti (kuten esim. toimeksiantovahvistukset, laskut, hyvitykset, tiliotteet tai maksumuistutukset) on sitova silloinkin, kun sitä ei ole allekirjoitettu.

 3 Hinnat

3.1 Hintamme vastaavat alv:n kanssa kulloistakin lakisääteistä tasoa. Ne ovat voimassa noudettuna tehtaalta tai varastosta (EXW) Steinheim/Murrista INCOTERMS 2010 mukaisesti. 3.2 Mikäli toimituspäivään mennessä ei ilmene hintojen tai niiden perusteiden muutoksia, pidätämme oikeuden tarkistaa hintojamme vastaavasti. Tämä koskee kuitenkin vain yli neljän kuukauden toimitusaikoja ja enintään 10 %:n hinnantarkistuksia. Tämän ylittävät hinnantarkistukset edellyttävät uutta hinnasta sopimista. Mikäli tällaista sopimusta ei tapahdu 14 päivän kuluessa vastaavan antamamme tarjouksen saapumisesta, pidätämme oikeuden irrottautua sopimuksesta kirjallisella ilmoituksella. 3.3 Toimituspäivänä voimassa olevia listahintoja sovelletaan tilauksiin, joita varten ei ole sovittu hintoja. 3.4 Vahvistetut hinnat ovat voimassa vain vahvistetut määrät vastaanotettaessa. Osatoimitukset laskutetaan erikseen sikäli, kun muuta ei ole nimenomaisesti sovittu.

 4 Toimitus

4.1 Toimitus edellyttää, että asiakas täyttää velvoitteensa oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Pidätämme tällöin oikeuden käyttää väitettä, että sopimusta ei ole täytetty. Toimituksen vastaanottamisen viivästyessä tai asiakkaan laiminlyödessä yhteistyövelvoitteita olemme oikeutetut saamaan korvauksen siitä aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien mahdolliset lisäkulut. Oikeus lisävaateisiin pysyy voimassa. Tavaran tapaturmaisen tuhoutumisen tai heikkenemisen vaaravastuu kuuluu tässä tapauksessa vastaanottamisen viivästymisen ajankohdan tai muun yhteistyövelvoitteiden laiminlyönnin perusteella asiakkaalle. (2) Pidätämme kaikki oikeudet mukana toimitettuihin piirroksiin ja muihin tuoteasiakirjoihin rajoituksetta. Mukana toimitetut piirrokset ja muut tuoteasiakirjat saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain sitä edeltävällä FLEXin myöntämällä luvalla ja ne on luovutettava välittömästi FLEXille pyynnöstä, mikäli sopimussuhdetta ei synny tai se lakkaa jälkeenpäin.

 5 Toimitusaika ja -esteet

(1) Antamamme toimitusajat eivät ole sitovia. Toimitusajat alkavat toimeksiantovahvistuksen päiväyksestä, eivät kuitenkaan ennen toimituksen yksityiskohtien ja muiden, asiakkaalta sopimuksen asianmukaiseen toteuttamiseen tarvittavien edellytysten selvittämistä. Toimitukset etuajassa ja osatoimitukset sallitaan. Toimituspäiväksi sovelletaan noutopäivää tehtaalta (EXW INCOTERMS 2010 mukaisesti) Steinheim/Murrista. (2) Mikäli asiakas laiminlyö yhteistyövelvoitteitaan (esim. ei oikea-aikaisen vastaanottamisen tai vastaanotosta kieltäytymisen vuoksi), on meillä – rajoittamatta 4 §:n 1 kohdasta johtuvia oikeuksia – tuloksettoman jatkoajan asettamisen jälkeen oikeus toimittaa tavara tai vetäytyä toimitussopimuksen toteutumatta jääneestä osasta. Mikäli tavaran vastaanotto ei toteudu, ei toteudu oikea-aikaisesti tai ei toteudu kokonaan, olemme oikeutettuja varastoimaan tavaran asiakkaan kustannuksella. (3) Niiden tavaroiden toimitus, joita emme valmista itse, riippuu oikea-aikaisesta ja täysilukuisesta omatoimituksesta, ellei meidän tehtävänämme ole myöhästyneen tai puutteellisen omatoimituksen hoitaminen muiden puolesta. (4) Ilmenevät ylivoimaiset esteet johtavat toimitusajan pidentymiseen ja oikeuttavat meidät sopimuksen kokonaan tai osittain peruuttamiseen. Ylivoimaisiksi esteiksi luetaan tulipalo, sota, lakko, työsulku, toimintahäiriöt tai muut odottamattomat tilanteet, joista emme ole vastuussa ja jotka vaikeuttavat meille toimitusta merkittävästi tai tekevät siitä mahdottoman. Tämä soveltuu myös silloin, kun mainitut olosuhteet ilmenevät jo tapahtuneen toimituksen viivästymisen aikana tai koskevat alihankkijaamme. Asiakkaalla ei ole tässä tapauksessa peruuttamisoikeutta eikä oikeutta vahingonkorvausvaatimuksiin.

 6 Vaaranvastuun siirtyminen

Tavaran tapaturmaisen tuhoutumisen tai heikkenemisen vaaravastuu siirtyy asiakkaalle noudettaessa tavara tehtaalta tai varastosta (EXW INCOTERMS 2010 mukaisesti) Steinheim/Murrista. Mikäli on sovittu toimituksesta asiakkaalle, katsotaan vaaravastuun siirtymisajankohdaksi tavaran lähetysajankohta. 

7 Maksuehdot

(1) Laskumme tulee suorittaa ilman vähennyksiä 30 päivän sisällä laskun päivämäärästä. Maksut katsotaan suoritetuksi vasta sinä päivänä, jolloin saamme summan. (2) Vastaanotamme yksittäistapauksissa vekseleitä ja sekkejä vain nimenomaisella sopimuksella ja vain maksukohtaisesti hyväksymillämme ehdoilla. Maksettaessa vekselillä ei ole alennusoikeutta. Mahdolliset vähennykset tai muut kulut jäävät asiakkaan maksettavaksi välittömästi.(3) Kaikki maksut hyvitetään aina ensiksi vanhimpiin vaateisiimme asiakkaan poikkeavista ilmoituksista riippumatta.(4) Maksun viivästyksen tapauksessa veloitamme viivästyskoron lakisääteisen määrän mukaan. Pidätämme oikeuden edelleen viivästymisestä aiheutuneiden vahinkojen korvausvaatimuksiin. Maksun viivästyksen, shekin tai vekselin lunastamatta jäämisen, maksujen keskeyttämisen, velkajärjestelyn aloittamisen, maksuehtojen laiminlyömisen tai olosuhteiden, jotka todennäköisesti heikentävät asiakkaan maksukykyisyyttä, tapauksessa erääntyvät kaikki vaatimuksemme – myös lykkäyksen tapauksessa – välittömästi. Olemme lisäksi oikeutettuja suorittamaan tulevat toimitukset vain käteisennakkomaksua vastaan tai kohtuullisen jatkoajan asettamisen jälkeen vetäytymään sopimuksesta ja vaatimaan suorituksen sijasta vahingonkorvausta.(5) Asiakas voi vastata vain vastavaateilla, jotka olemme tunnustaneet ja jotka ovat kiistattomat tai laillisesti vahvistetut.

 8 Omistusoikeus

(1) Kaikkien maksujen täydelliseen vastaanottamiseen saakka pysyy tavara omistuksessamme. Asiakkaan sopimusrikkomuksissa, mukaan lukien maksuviivästykset, olemme ottamaan tavaran takaisin. (2) Asiakkaan on pidettävä tavarasta huolta, suojattava se asianmukaisesti ja huollettava tarvittaessa. (3) Mikäli kauppahintaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan, on asiakkaan ilmoitettava meille kirjallisesti viipymättä, kun tavaraa rasitetaan kolmansien osapuolien oikeuksilla tai vaarannetaan muilla kolmansien osapuolien toimilla. (4) Asiakkaalla on tavallisessa liiketoiminnassa oikeus omistusoikeuden alaisen tavaran edelleen luovuttamiseen. Tässä tapauksessa hän on kuitenkin jo luopunut kaikista edelleen luovuttamisesta johtuvista vaatimuksista meille, riippumatta siitä, tapahtuuko tämä ennen omistusoikeuden alaisena toimitettujen tavaroiden käsittelyä vai sen jälkeen. Riippumatta valtuuksistamme periä saamisemme itse, asiakkaalla on myös luovuttamisen jälkeen oikeus saatavien perimiseen. Tässä yhteydessä sitoudumme olemaan perimättä saatavia niin kauan ja sikäli kun asiakas täyttää maksuvelvoitteensa, maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn aloittamista koskevaa hakemusta ei ole jätetty eikä maksusuorituksia ole keskeytetty. (5) Siltä osin kuin edellä mainitut vakuudet turvattavista saatavista nousevat yli 10 % olemme velvollisia vapauttamaan valintamme mukaiset vakuudet asiakkaan pyynnöstä.

 9 Palauttaminen

(1) Toimittamiemme tavaroiden palauttaminen on pois suljettu, sikäli kun ei ole sovittu kirjallisesti toisin tai meillä ei ole laillista velvoitetta siihen. (2) Sovitun palautuksen tapauksessa veloitamme käsittelymaksun, jonka suuruus on 20 % nettomyyntihinnasta, mutta kuitenkin vähintään 50,00 EUR. Mikäli yksittäistapauksessa käsittelystä muodostuu suurempia kuluja, pidätämme oikeuden niiden veloittamiseen.

 10 Takuu

(1) Kaikkien asiakkaan takuuoikeuksien edellytyksenä on kaikkien Saksan kauppalain (HGB) §:n 377 mukaisten tutkimus- ja valitusvelvoitteiden asianmukainen täyttäminen.(2) Lakisääteisiä takuuvaatimuksia voidaan esittää ainoastaan 12 kuukauden sisällä vaaravastuun siirtymisen jälkeen.(3) Mikäli tavarassa on puutteita on asiakkaalla oikeus myöhempään suoritukseen vian korjaamisen tai virheettömän tavaran toimittamisen muodossa. Jos myöhempi suoritus epäonnistuu, on asiakkaalla oikeus myyntihinnan alentamiseen tai sopimuksen purkamiseen.

 11 Vastuu

(1) Meidän tai edustajiemme tai avustajiemme taholta tapahtuneessa tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa olemme vastuussa lain määräysten mukaisesti, myös olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisen laiminlyönnin tapauksessa, korvausvastuumme vahingoista rajoittuu tässä tapauksessa ennakoitaviin, tyypillisesti tapahtuviin vahinkoihin. Olennaisilla sopimusvelvoitteilla tarkoitetaan velvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja joiden täyttymiseen asiakas voi luottaa, tai velvoitteita, joiden laiminlyöminen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamista. (2) Vastuu kuolemaan johtaneista tai ruumiillisista tai terveydellisistä vaurioista sekä tuotelain mukainen vastuu pysyvät muuttumattomina. 11.3 Sikäli kun edellä ei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, ei takuu ole voimassa.

 12 Sovellettava laki, oikeuspaikka, severability-ehto

(1) Kaikkiin meidän ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan yksinomaan Saksan lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG).(2) Oikeuspaikkana on Steinheim. Voimme kuitenkin valittaa asiakkaan kotipaikan toimivaltaiseen tuomioistuimeen.(3) Jos jokin näiden yleisten kaupan-, toimitus- ja maksuehtojen säännös tai jokin säännös meidän ja asiakkaan välisen myyn sopimuksen puitteissa raukeaa tai on mahdoton toteuttaa, ei sillä ole vaikutusta kaikkien muiden säännösten tai sopimusten voimassaoloon.

FLEX-asiantuntijamme palvelevat sinua mielellään.

Yhteystiedot

Paikallinen jälleenmyyjäsi