Všeobecné podmínky pro prodej, dodávky a platby

 

§ 1 Rozsah platnosti

1) Na všechny naše dodávky a služby (včetně doplňkových služeb, jako jsou doporučení a poradenské služby) se vztahují výhradně následující podmínky. Odchylné nebo protichůdné podmínky neuznáváme, pokud jsme s nimi výslovně písemně nesouhlasili. 2) Tyto podmínky platí i pro všechny budoucí transakce mezi stranami, jakož i v případě, že dodávku zboží provádíme s vědomím odchylných nebo protichůdných obchodních podmínek. 3) Tyto podmínky platí pouze vůči podnikatelům, právnickým osobám veřejného práva nebo zvláštním fondům veřejného práva ve smyslu § 310 odst. 1 německého občanského zákoníku (BGB).

 § 2 Nabídky

1) Naše nabídky se mohou změnit, dokud je písemně nepotvrdíme. Dodací smlouvy a všechny ostatní smlouvy (včetně vedlejších ujednání), jakož i prohlášení našich zástupců se stávají právně závaznými až po našem písemném potvrzení.2) Pokud jeho písemná, ústní nebo telefonická objednávka představuje nabídku podle § 145 BGB, zůstává jí zákazník vázán po dobu čtrnácti dnů.3) Naše obchodní korespondence vytvořená zařízeními pro zpracování dat (např. potvrzení objednávky, faktury, dobropisy, výpisy z účtu nebo upomínky k platbě) je právně závazná i bez podpisu.

 § 3 Ceny

1) Naše ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Platí ze závodu nebo ze skladu (EXW) ve Steinheimu an der Murr v souladu s INCOTERMS 2010. 2) Pokud do data dodání dojde ke změnám našich cen nebo jejich základu, vyhrazujeme si právo naše ceny odpovídajícím způsobem upravit. To však platí pouze pro dodací lhůty delší než čtyři měsíce a pro úpravy cen do 10 %. V případě, že dojde k úpravě ceny nad tuto hranici, je třeba cenu nově vyjednat. Pokud takové dohody není dosaženo do 14 dnů od obdržení odpovídající nabídky z naší strany, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením. 3) Pro objednávky, pro které nebyly dohodnuty ceny, platí naše ceníkové ceny platné v den dodání. 4) Potvrzené ceny platí pouze při odběru potvrzených množství. Dílčí dodávky se fakturují zvlášť, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

 § 4 Dodávka

1) Dodávka vyžaduje včasné a řádné splnění závazků zákazníka. Námitka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena. V případě prodlení s převzetím nebo jiného zaviněného porušení povinností součinnosti ze strany zákazníka máme nárok na náhradu takto vzniklé škody, včetně případných dodatečných nákladů. Další nároky zůstávají nedotčeny. V takovém případě přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží na zákazníka okamžikem, kdy nastane prodlení s převzetím nebo jiné porušení povinností součinnosti. 2) Na výkresy a další podklady k výrobkům dodané se zbožím si vyhrazujeme veškerá práva bez omezení. Výkresy a další podklady k výrobkům dodané se zbožím mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze s předchozím souhlasem společnosti FLEX a musejí být společnosti FLEX na vyžádání neprodleně vráceny, pokud smluvní vztah nevznikne nebo následně zanikne.

 § 5 Doba dodání a překážky dodání

1) Naše informace o době dodání jsou nezávazné. Dodací lhůty začínají běžet datem našeho potvrzení zakázky, avšak ne dříve, než jsou vyjasněny všechny podrobnosti dodávky a všechny další předpoklady, které musí zákazník vytvořit pro řádné plnění smlouvy. Předčasné dodávky a částečné dodávky jsou přípustné. Za den dodání se považuje den odeslání ze závodu nebo ze skladu (EXW podle INCOTERMS 2010) ve Steinheimu an der Murr.2) Pokud zákazník poruší své povinnosti součinnosti (např. tím, že zboží nepřevezme včas nebo odmítne převzít), jsme oprávněni – aniž by byla dotčena práva vyplývající z § 4 odst. 1 – po bezvýsledném stanovení dodatečné lhůty zboží dodat nebo od dosud nesplněné části smlouvy o dodávce odstoupit. Pokud zboží není převzato, není převzato včas nebo není převzato v plném rozsahu, jsme oprávněni zboží na náklady zákazníka uskladnit.3) Dodávka zboží, které sami nevyrábíme, probíhá za předpokladu včasného a úplného dodání nám samotným, pokud nejsme za pozdní nebo neúplné dodání nám samotným sami zodpovědní.4) Případy vyšší moci vedou k přiměřenému prodloužení dodací doby a opravňují nás k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy. Za vyšší moc se považuje požár, válka, stávka, výluka, přerušení provozu nebo jiné nepředvídané okolnosti, za které neneseme odpovědnost a které nám dodávku výrazně ztěžují nebo znemožňují. To platí i v případě, že k výše uvedeným okolnostem dojde během již nastalého zpoždění dodávky nebo u některého z našich subdodavatelů. V takových případech nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy ani nárok na náhradu škody.

 § 6 Přechod rizika

Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží přechází na zákazníka předáním zboží ze závodu nebo ze skladu (EXW podle INCOTERMS 2010) ve Steinheimu an der Murr. V případě, že je dohodnuto dodání zboží zákazníkovi, přechází riziko v okamžiku odeslání zboží. 

§ 7 Platební podmínky

1) Naše faktury jsou splatné do 30 dnů od data vystavení faktury bez srážky. Platby se považují za provedené až v den, kdy můžeme s částkou disponovat.2) Směnky a šeky jsou přijímány pouze na základě výslovné dohody a pouze na základě platby a s výhradou našeho přijetí v konkrétním případě. Při platbě směnkou není nárok na skonto. Případný diskont a další náklady nese zákazník a jsou splatné okamžitě.3) Veškeré platby se vždy započítávají nejprve na naše nejstarší pohledávky, a to bez ohledu na jinak znějící údaje uvedené zákazníkem.4) V případě prodlení s platbou účtujeme úrok z prodlení v zákonné výši. Vyhrazujeme si právo uplatnit další škody způsobené prodlením. V případě prodlení s platbou, neproplacení šeků nebo směnek, zastavení plateb, zahájení řízení o vyrovnání dluhů, nedodržení platebních podmínek nebo existence okolností, které by mohly snížit úvěruschopnost zákazníka, se všechny naše pohledávky – i v případě odkladu platby – stávají okamžitě splatnými. Kromě toho jsme oprávněni provést zbývající dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem nebo po stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat místo plnění náhradu škody.5) Zákazník může započítat pouze námi uznané, nesporné nebo pravomocně stanovené protipohledávky.

 § 8 Výhrada vlastnictví

1) Zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného obdržení všech plateb. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, včetně prodlení s platbou, jsme oprávněni si vzít zboží zpět. 2) Zákazník je povinen se zbožím nakládat šetrně, řádně ho pojistit a v případě potřeby ho udržovat. 3) Pokud nebyla kupní cena uhrazena v plné výši, musí nás zákazník neprodleně písemně informovat, pokud je zboží zatíženo právy třetích osob nebo vystaveno jiným zásahům třetích osob. 4) Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále zcizit v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě nám však již nyní postupuje veškeré pohledávky z takového dalšího zcizení bez ohledu na to, zda k němu dojde před zpracováním dodaného zboží s výhradou vlastnictví nebo po něm. Bez ohledu na naše oprávnění vymáhat pohledávku sami zůstává zákazník oprávněn vymáhat pohledávku i po postoupení. V této souvislosti se zavazujeme, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud zákazník plní své platební povinnosti, nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního nebo obdobného řízení a nedošlo k zastavení plateb. 5) Pokud výše uvedené jistoty převyšují pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 10 %, jsme povinni na žádost zákazníka uvolnit jistoty podle našeho uvážení.

 § 9 Vrácení zboží

1) Vrácení zboží z našich dodávek je vyloučeno, pokud není písemně dohodnuto jinak nebo pokud k tomu nejsme povinni ze zákona. 2) V případě dohodnutého vrácení zboží účtujeme manipulační poplatek ve výši 20 % netto prodejní ceny, nejméně však 50,00 eur. Pokud nám v jednotlivém případě vzniknou vyšší náklady, vyhrazujeme si právo je účtovat.

 § 10 Odpovědnost za vady

1) Předpokladem pro vznik jakýchkoli práv zákazníka z odpovědnosti za vady je řádné splnění všech jeho kontrolních a reklamačních povinností podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).2) Zákonné nároky vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze do 12 měsíců od přechodu rizik.3) V případě vady zboží má zákazník právo na dodatečné plnění ve formě odstranění vady nebo dodání věci bez vady. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, je zákazník oprávněn snížit kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy.

 § 11 Odpovědnost

1) V případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany nebo ze strany našich zástupců či osob, které se podílejí na plnění našich závazků, odpovídáme v souladu se zákonnými pravidly, stejně jako v případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, přičemž naše odpovědnost za škodu je v tomto případě omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, a na jejichž splnění se zákazník proto může spolehnout, nebo povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy. 2) Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, těle nebo zdraví a odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny. 3) Pokud není výše výslovně upraveno jinak, je naše odpovědnost vyloučena.

 § 12 Rozhodné právo, soudní příslušnost, salvátorská klauzule

1) Veškeré právní vztahy mezi námi a zákazníkem se řídí výhradně německým právem s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).2) Příslušný je soud ve Steinheimu. My však můžeme podat žalobu u soudu příslušného podle sídla zákazníka.3) Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínky pro prodej, dodávky a platby nebo některé ustanovení v rámci jiných dohod mezi námi a zákazníkem bylo neúčinné nebo nevymahatelné nebo by se stalo neúčinným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na účinnost žádných ostatních ustanovení nebo ujednání.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce