Právní upozornění

Vyloučení odpovědnosti a podmínky používání

Děkujeme vám za váš zájem o společnost FLEX a naše webové stránky. V tomto textu najdete právní informace týkající se vaší návštěvy těchto webových stránek. Děkujeme, že toto právní upozornění čtete, a pokud souhlasíte se všemi jeho podmínkami, že jste navštívili naše webové stránky. Přístupem na naše webové stránky a/nebo jejich používáním souhlasíte s našimi podmínkami.

1. Obsah webových stránek

Společnost FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu uvedených informací. Obsah webových stránek je zamýšlen jako služba a obsahuje pouze nezávazné informace. Nároky z odpovědnosti vznášené vůči společnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, které se týkají újmy majetkové nebo nemajetkové povahy, jež byla způsobena použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje prokazatelné úmyslné zavinění ze strany společnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH.

Veškerý obsah se může změnit a je nezávazný. Společnost FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat části stránek nebo celé webové stránky bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit jejich zveřejňování.

2. Odkazy

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují také – jasně rozpoznatelné – odkazy na webové stránky jiných společností.

Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto za tento obsah nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah takových stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona a rozpoznatelných porušení práv. Protiprávní obsah nebyl v době odkazování rozpoznatelný. Trvalou kontrolu obsahu odkazovaných stránek však nelze bez konkrétních indicií o porušení práv spravedlivě požadovat. Zjistíme-li porušení práv, budou takové odkazy neprodleně odstraněny.

3. Autorské právo

Veškerý obsah zveřejněný na těchto webových stránkách (layout, texty, obrázky, grafika atd.) podléhá autorskému právu. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného poskytovatele. To platí zejména pro kopírování, úpravu, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Pořizovat fotokopie webových stránek a webové stránky stahovat lze pouze pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Bez písemného souhlasu společnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH nesmějí být na naše webové stránky nastaveny žádné odkazy.

4. Právní účinnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webových stránek, z nichž jste byli na tuto stránku odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají platné právní úpravě, přestanou jí odpovídat nebo jí neodpovídají v úplnosti, obsah a platnost ostatních částí dokumentu zůstává touto skutečností nedotčena.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce