Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15

71711 Steinheim Německo

Telefon: +49 714 482 80 Fax: +49 7144 258 99

E-mail: info@flex-tools.com Web: www.flex-tools.com

Kontakt pro ochranu osobních údajů: datenschutz@flex-tools.com

Účely a právní základ zpracování údajů

Při zpracovávání vašich osobních údajů dodržujeme ustanovení evropského nařízení GDPR a všechny další platné předpisy o ochraně osobních údajů. Právní základ pro zpracování údajů vyplývá zejména z článku 6 GDPR. Vaše osobní údaje používáme k navázání obchodního vztahu, k plnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci smluvního vztahu, k nabízení produktů a služeb a k posilování vztahu se zákazníkem, což může zahrnovat i analýzy pro marketingové účely a přímou reklamu. Váš souhlas se zpracováním údajů může představovat také požadované povolení podle předpisů o ochraně osobních údajů. Před udělením souhlasu vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a o vašem právu udělený souhlas odvolat. O příslušném právním základu vás budeme pro příslušné zpracování údajů ještě jednou informovat samostatně v následujících odstavcích.

Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo s příslušným souhlasem. V opačném případě nebudou údaje třetím stranám předávány, pokud k tomu nebudeme povinni na základě závazných právních předpisů (poskytnutí externím orgánům, jako jsou dozorové úřady nebo orgány činné v trestním řízení). 

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajišťujeme, aby vaše údaje obdržely pouze ty osoby, které je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností. V některých případech podporují naše specializovaná oddělení při plnění jejich úkolů poskytovatelé služeb. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny potřebné smlouvy o ochraně osobních údajů.

Předávání do třetích zemí / záměr předávání do třetích zemí

Údaje budou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění závazku, vyžaduje to zákon nebo jste nám k tomu dali souhlas. O těchto okolnostech vás budeme v rámci příslušného zpracování údajů informovat samostatně v příslušné části.

Doba uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné pro příslušný účel zpracování. Upozorňujeme, že řada lhůt pro povinnou archivaci údajů vyžaduje, aby údaje byly uchovávány i dále. Jedná se zejména o obchodněprávní nebo daňové povinnosti archivace údajů (např. obchodní zákoník nebo daňový řád). Pokud neexistují žádné další povinnosti archivace, budou údaje po splnění účelu běžně vymazány. Kromě toho můžeme údaje archivovat, pokud jste nám k tomu dali svolení nebo pokud dojde k právnímu sporu a my použijeme důkazní prostředky v rámci zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Povinnost poskytnout údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení závazku a splnění souvisejících smluvních a zákonem stanovených povinností. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které poskytují. Podrobnosti jsme shrnuli ve výše uvedeném bodě. V některých případech musejí být údaje shromažďovány nebo zpřístupňovány také na základě zákonem stanovených požadavků. Upozorňujeme, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat vaši poptávku ani realizovat základní závazkový právní poměr.

Kategorie, zdroje a původ údajů

Které údaje zpracováváme, je dáno příslušným kontextem. To závisí na tom, zda například přes internet podáváte objednávku, zadáváte dotaz do našeho kontaktního formuláře, posíláte nám žádost o pracovní místo nebo podáváte reklamaci. V následujícím textu bychom rádi poskytli příslušné informace o konkrétních situacích zpracování údajů na našich webových stránkách.

Návštěva našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek zpravidla nepotřebujeme žádné osobní údaje. Registrujeme pouze informace o názvu vašeho poskytovatele připojení k internetu a o stránkách, které na našem webu otevřete. Jako uživatel internetu při tom však zůstáváte v anonymitě, jelikož tyto informace vyhodnocujeme pouze pro statistické účely (např. počet zobrazení jednotlivých stránek).

Na ochraně vašeho soukromí nám velmi záleží. Proto je pro nás důležité, abyste vždy věděli, kdy ukládáme jaké údaje a jak je používáme. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery ukládají vaši IP adresu. Na základě IP adresy lze zjistit vašeho poskytovatele. Není naším cílem identifikovat konkrétní osoby. Z důvodů technické bezpečnosti (zejména pro obranu proti pokusům o napadení našeho webového serveru) jsou tyto údaje uchovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Nejpozději po 7 dnech dojde k anonymizaci zkrácením IP adresy tak, aby se neodkazovalo na konkrétního uživatele.

Kontaktní formulář / kontakt e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme údaje uvedené v kontaktním formuláři, abychom vás mohli kontaktovat a odpovědět na vaše dotazy a požadavky. Je při tom dodržována zásada datové úspornosti a minimalizace dat, neboť je třeba uvést pouze údaje, které nezbytně potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat.

Jedná se o vaše příjmení, e-mailovou adresu, související téma a samotné pole zprávy. Kromě toho je z nezbytných technických důvodů a z důvodu právní ochrany zpracovávána vaše IP adresa. Všechny ostatní údaje představují dobrovolná pole a jejich zadání je nepovinné (je užitečné např. pro získání individuálnější odpovědi na vaše otázky).

Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme osobní údaje uvedené v e-mailu zpracovávat výhradně za účelem vyřízení vašeho dotazu. 

Registrace na portálu se soubory ke stažení pro partnery společnosti FLEX

Na našich webových stránkách nabízíme partnerům společnosti FLEX možnost registrace s uvedením osobních údajů. Stahovat lze například obrazová a textová data, loga, katalogy, údaje o produktech atd.. V rámci registrace na našem portálu pro stahování shromažďujeme následující údaje: Země, jméno, příjmení, firma, e-mail, heslo, zákaznické číslo.

Právním základem pro shromažďování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO.

Při registraci na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické podklady).

Upozornění: Zadané heslo je u nás uloženo v zašifrované podobě. Zaměstnanci naší společnosti nemohou toto heslo číst. Proto vám nemohou poskytnout žádné informace, pokud jste heslo zapomněli. V takovém případě použijte funkci "Zapomenuté heslo", která vám e-mailem zašle automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec není oprávněn žádat vás o heslo telefonicky nebo písemně. Pokud tedy obdržíte takovou žádost, nikdy své heslo nesdělujte.

Jakmile dokončíte proces registrace, vaše údaje se uloží u nás pro použití chráněného portálu pro stahování. Jakmile se přihlásíte na naše webové stránky pomocí své e-mailové adresy jako uživatelského jména a hesla, jsou tyto údaje k dispozici pro akce, které na našich webových stránkách provádíte.

Při registraci nám pomáhá náš poskytovatel služeb Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK], se kterým jsme uzavřeli smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, aby chránil vaše údaje.

Upozorňujeme však, že se jedná o poskytovatele z USA, který může následně předávat údaje do země, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany údajů (USA). Existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány orgány USA pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme však případná opatření nezbytná podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. EU-DS-GVO za účelem stanovení úrovně ochrany údajů ve třetí zemi.

Údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pro účely poradenství, reklamy nebo průzkumu trhu pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali předchozí souhlas. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@flex-tools.com nebo poštou na adresu FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim, Německo.

Vyhledávání prodejců (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány výhradně za účelem identifikace příslušných specializovaných prodejců. Kromě toho používáme – s vaším souhlasem – interaktivní mapové podklady od společnosti Google. Odpovídající informace o ochraně osobních údajů pro používání Map Google naleznete v příslušné poznámce níže.

Zpravodaj (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného zpravodaje. E-mailová adresa uvedená při přihlášení k odběru zpravodaje se používá pro zasílání zpravodaje nebo pro další reklamní opatření (např. průzkumy spokojenosti zákazníků). Je zde dodržována zásada datové úspornosti a minimalizace dat, protože jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa. Z nezbytných technických důvodů a z důvodu právní ochrany se při objednávce zpravodaje zpracovává také vaše IP adresa. Pro zasílání zpravodajů e-mailem používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že reklamu budete dostávat e-mailem pouze tehdy, pokud jste předtím výslovně potvrdili, že máme službu zasílání zpravodaje aktivovat. Děláme to tak, že vám zašleme e-mailové oznámení a požádáme vás, abyste potvrdili, že si přejete náš zpravodaj na tuto e-mailovou adresu dostávat, a sice kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. Odběr zpravodaje můžete samozřejmě kdykoli zrušit pomocí možnosti odhlášení na konci každého zpravodaje, čímž svůj souhlas odvoláte.

Registrace pro naši tříletou záruku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Na našich webových stránkách můžete registrací získat tříletou záruku. V rámci registrace shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie údajů: jako povinná pole: jméno a příjmení, firma (pouze při firemní registraci),

telefonní číslo / číslo mobilního telefonu (pouze při firemní registraci), ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec, země, jazyk, e-mailová adresa, heslo včetně potvrzení hesla

jako nepovinné údaje: titul, telefonní číslo / číslo mobilního telefonu (při soukromé registraci)

Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely registrace v rámci naší tříleté záruky a budou vymazány, jakmile tento účel pomine a vymazání nebudou bránit žádné závazné předpisy vyžadující archivaci.

Žádost o vyzvednutí (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost vytvořit žádost o vyzvednutí. V této souvislosti shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje: údaje o zadavateli: zákaznické číslo FLEX (nepovinné), kontaktní osoba (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, stručné informace pro společnost FLEX (nepovinné)

adresa pro vyzvednutí: firma, oddělení (nepovinné), ulice, PSČ, obec, země, stručné informace pro kurýrní službu (nepovinné), adresa prodejce (všechny údaje nepovinné): firma, ulice, PSČ, obec, telefon, fax, e-mail

adresa zákazníka: firma, ulice, PSČ, obec, telefon, fax, e-mail

Další údaje týkající se výrobku, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti. Údaje poskytnuté v rámci žádosti o vyzvednutí budou použity výhradně k vyřízení této žádosti a následně vymazány, pokud vymazání nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci. Při použití žádosti o vyzvednutí pro opravu budou vaše údaje odeslány naší kurýrní službě (DPD) za účelem vyzvednutí stroje.

Žádost DPD se štítkem pro vrácení zboží

Dále máte možnost zadat prostřednictvím našich webových stránek žádost o vytvoření štítku společnosti DPD pro vrácení zboží. V této souvislosti shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

údaje o zadavateli: zákaznické číslo FLEX (nepovinné), kontaktní osoba (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, stručné informace pro společnost FLEX (nepovinné)

adresa odesílatele: firma nebo jméno, oddělení (nepovinné), ulice, PSČ, obec, země, stručné informace pro kurýrní službu (nepovinné)

adresa prodejce (pokud má být zboží vráceno prodejci): firma, ulice, PSČ, obec, telefon, fax (nepovinné), e-mail

Další údaje týkající se výrobku, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti. Údaje poskytnuté v rámci žádosti o vytvoření štítku DPD budou použity výhradně k vyřízení této žádosti a následně vymazány, pokud vymazání nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci.

Vyžádání prospektů a katalogů (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR))

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost získat informační materiály ve formě prospektů nebo katalogů. Při objednávání shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

povinné údaje: jméno a příjmení, oslovení, ulice, PSČ, obec, země, e-mailová adresa, požadovaná objednávka

jako nepovinné údaje: firma, telefonní číslo

Zde shromážděné údaje budou použity výhradně za účelem zaslání objednaného informačního materiálu a poté budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci. Údaje potřebné pro zaslání informačního materiálu budou za tímto účelem předány příslušnému poskytovateli přepravních služeb.

V současné době jsou údaje pro vyžádání prospektů/katalogů stále přenášeny nešifrovaně, takže nelze vyloučit, že tyto údaje mohou na jejich přenosové cestě číst i neoprávněné třetí strany. Je však možné použít alternativní způsoby komunikace (např. listovní poštu nebo fax), které poskytují větší bezpečnost než nešifrovaný e-mail.

Přihlášení do FLEXXPERTS Detailing Academy

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se do naší FLEXXPERTS Detailing Academy. V této souvislosti od vás shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

požadovaný termín, jméno, příjmení, ulice, PSČ, obec, e-mail, číslo mobilního telefonu, velikost trička, informace o stravování (nepovinné), váš vzkaz pro nás (nepovinné).

Zde shromážděné údaje budou použity výhradně za účelem přihlášení do Academy a poté budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné závazné lhůty pro archivaci.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají na několika místech tzv. soubory cookie. Slouží k tomu, aby naše stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč (lokálně na vašem pevném disku). 

Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jak uživatelé naše webové stránky používají. Můžeme tak obsah webových stránek ztvárnit podle potřeb návštěvníka. Kromě toho nám soubory cookie umožňují měřit účinnost určité reklamy a umístit ji například podle tematických zájmů uživatelů.  Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. soubory cookie relace. Ty se po vaší návštěvě automaticky vymažou.  Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Pokud však informace raději odesílat nechcete, můžete nastavení svého prohlížeče zpravidla také změnit. Naše webové stránky pak lze využívat pouze v omezeném rozsahu (např. obchod nebo nákupní košík ke stažení obrázků, dokumentů atd.).

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro sledování Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Díky tomu jsou interakce s našimi webovými stránkami z vaší strany coby uživatele zaznamenávány a systematicky vyhodnocovány. Budou ukládány následující údaje:

 • první tři bajty vaší IP adresy
 • ID služby Google Analytics, které vám bylo přiděleno
 • navštívená webová stránka
 • referrer (webová stránka, ze které jste na navštívenou webovou stránku přišli)
 • další otevřené podstránky
 • čas strávený na webových stránkách
 • frekvence otevírání webových stránek
 • použitý typ prohlížeče
 • použitá jazyková nastavení
 • použité zařízení a operační systém   

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Účelem zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics je analyzovat, jak návštěvníci našich webových stránek s našimi webovými stránkami pracují. Vyhodnocením takto získaných údajů můžeme naše webové stránky optimalizovat a zvýšit uživatelskou přívětivost. Údaje shromážděné službou Google Analytics vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile je pro naše účely již nebudeme potřebovat. Tak je tomu po 26 měsících.

Tato služba může shromážděné údaje předávat do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může údaje přenášet mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste případně mohli využít opravných prostředků. Přijímáme však možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s článkem 44 a násl. GDPR za účelem navození úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi.

Používání Google Remarketingu

Používáme technologii Google Remarketing společnosti Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Prostřednictvím této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše webové stránky a online služby a vyjádřili zájem o naši nabídku, znovu oslovováni prostřednictvím cílené reklamy na stránkách partnerské sítě společnosti Google. Reklama se zobrazuje pomocí souborů cookie, což jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele. Pomocí textových souborů lze analyzovat chování uživatelů při návštěvě webových stránek a následně tyto informace využívat pro cílené doporučování produktů a reklamu odpovídající zájmům uživatele.

Pokud si však funkci Google Remarketing nepřejete používat, můžete ji zásadně deaktivovat příslušným nastavením na stránce http://www.google.com/settings/ads nebo https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Případně můžete používání souborů cookie pro reklamu odpovídající zájmům uživatele zakázat prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o Google Remarketingu a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.com/privacy/ads/

Upozorňujeme, že společnost Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou na našich zásadách nezávislé. Za tyto zásady a postupy neneseme žádnou odpovědnost. Před použitím našich webových stránek si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, jsou Mapy Google při prvním vstupu na tyto webové stránky vypnuty. Přímé spojení se servery společnosti Google je navázáno pouze v případě, že Mapy Google sami aktivujete (souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tím se zabrání přenosu vašich údajů do společnosti Google při prvním vstupu na webové stránky. Po aktivaci Mapy Google uloží vaši IP adresu. Ta je následně obvykle odeslána na server společnosti Google v USA, kde se uloží.

Dochází k předávání do třetí země, takže v takovém případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste případně mohli využít opravných prostředků. Přijímáme však možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s článkem 44 a násl. GDPR za účelem navození úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs 

Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Prostřednictvím této služby lze tagy webových stránek spravovat prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který tagy implementuje) je doména bez souborů cookie. To znamená, že se zásadně nepoužívají žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další tagy, které pak údaje mohou shromažďovat. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud došlo k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane zachována pro všechny sledovací tagy implementované pomocí tomu Google Tag Manageru.

Další informace najdete na http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Embeds – platforma YouTube

Na našich webových stránkách používáme mimo jiné v online nabídkách tzv. embeds neboli vložení obsahu. Tato vložení může provádět například platforma YouTube. Klasické vložení představuje například video na platformě YouTube. Vždy při tom dochází k přenosu dat na server příslušné platformy. Vložení v případě YouTube se provádí technickým postupem tzv. framingu. Framing je proces jednoduchého vložení odkazu HTML poskytnutého službou YouTube do kódu webových stránek, čímž se na webových stránkách třetí strany vytvoří přehrávací rámeček (anglicky: frame), který umožní přehrávání videa uloženého na serverech YouTube. Framing kódy generované společností YouTube používáme v tzv. rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Podle informací poskytnutých platformou YouTube je aktivita souborů cookie a shromažďování údajů, které jsou jimi iniciovány, spojena až s používáním funkce přehrávání samotného videa. Vzhledem k tomu je zabráněno shromažďování údajů pouhým používáním webových stránek s framovaným obsahem. 

Abychom obsah YouTube mohli přehrávat, potřebujeme váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG), který můžete udělit – pokud jste jej neudělili již v rámci výběru souborů cookie – prostřednictvím tlačítka v oblasti příslušného videa. Kliknutím na tlačítko Přehrát souhlasíte s přenosem vaší IP adresy společnosti YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) a s tím, že poskytovatel uloží ve vašem prohlížeči soubory cookie. Pro vaše pohodlí si váš souhlas pamatujeme po dobu 30 dnů prostřednictvím tzv. objektu Local Storage, který ve vašem prohlížeči uložíme. Jednou udělený souhlas lze kdykoli odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Facebook Website Custom Audiences (pixel pro akce návštěvníků)

Tyto webové stránky používají „Facebook pixel“ společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“), nebo pokud jste rezidentem EU, společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Díky tomu lze sledovat chování uživatelů po zobrazení reklamy na Facebooku nebo po kliknutí na ni. Tento proces slouží k vyhodnocení účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a může pomoci optimalizovat budoucí reklamu. Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, takže nám neumožňují vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/). Společnosti Facebook a jejím partnerům mohou umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Kromě toho může být pro tyto účely ve vašem počítači uložen soubor cookie. Facebook pixel shromažďuje na základě používání našich webových stránek údaje o chování uživatele, IP adresu a zeměpisnou polohu příslušného uživatele. Kromě toho se shromažďuje ID uživatele Facebooku, informace o prohlížeči, údaje o používání, necitlivé údaje definované uživatelem, URL adresa referreru, ID pixelu, zobrazené reklamy, interakce s reklamami, službami a produkty, marketingové informace, zobrazený obsah, informace o zařízení a úspěšnost marketingových kampaní uživatele.

Při shromažďování údajů se spoléháme na váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG, který můžete samozřejmě také kdykoli odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše údaje pro tento účel již nebudou používány a budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné zákonné lhůty vyžadující archivaci. Bez odvolání souhlasu činí doba uchovávání údajů 720 dní. Údaje se poté automaticky vymažou.

Vezměte prosím na vědomí, že při používání služby nelze vyloučit předávání údajů společnosti Facebook ve třetích zemích, takže v tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a sledování, aniž byste případně mohli využít opravných prostředků. Přijímáme však možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s článkem 44 a násl. GDPR za účelem navození úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi.

Zásady zabezpečení

Za účelem ochrany u nás uložených údajů našich zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob jsme přijali vhodná technická a organizační opatření. Úrovně zabezpečení jsou průběžně přezkoumávány ve spolupráci s odborníky na zabezpečení a přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům.

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují také – jasně rozpoznatelné – odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto za tento obsah nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah takových stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona a rozpoznatelných porušení práv. Protiprávní obsah nebyl v době odkazování rozpoznatelný. Trvalou kontrolu obsahu odkazovaných stránek však nelze bez konkrétních indicií o porušení práv spravedlivě požadovat. Zjistíme-li porušení práv, budou takové odkazy neprodleně odstraněny.

Odkazy na sociální sítě

Na našich webových stránkách najdete odkazy na sociální sítě Facebook, YouTube, Instagram a TikTok. Odkazy na webové stránky sociálních sítí poznáte podle loga příslušné společnosti. Pokud na tyto odkazy přejdete, dostanete se na prezentaci společnosti FLEX Elektrowerkzeuge GmbH na příslušné sociální síti. Po kliknutí na odkaz na sociální síť se naváže spojení se servery dané sociální sítě. Tím se na servery dané sociálních sítě přenesou informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho jsou poskytovateli sociální sítě předány další údaje. Jedná se například o následující:

 • adresa webových stránek, na kterých se aktivovaný odkaz nachází
 • datum a čas navštívení webových stránek a/nebo aktivace odkazu
 • informace o použitém prohlížeči a použitém operačním systému
 • IP adresa

Pokud jste v okamžiku aktivace odkazu k příslušné sociální síti již přihlášeni, může být poskytovatel sociální sítě schopen z přenesených údajů zjistit vaše uživatelské jméno a případně i vaše skutečné jméno a přiřadit tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na sociální síti. Tuto možnost přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se ze svého uživatelského účtu předem odhlásíte. Servery sociálních sítí se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto mohou být poskytovatelem sociální sítě zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii. Upozorňujeme, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonům o ochraně osobních údajů, které osobní údaje obecně nechrání ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie.

Upozorňujeme, že na rozsah, typ a účel zpracování údajů poskytovatelem sociální sítě nemáme žádný vliv. Další informace o používání vašich údajů sociálními sítěmi integrovanými na našich webových stránkách najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Prezentace na našich sociálních sítích

Jsme přítomni na různých „sociálních sítích“, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří tam jsou zaregistrováni, a abychom je mohli informovat o našich nabídkách. Rádi bychom vás upozornili, že tyto platformy a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení či hodnocení). Rádi bychom také upozornili, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii.

Kromě toho mohou být vaše údaje zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě vašeho chování při používání a z toho vyplývajících zájmů lze například vytvořit profily používání. To umožňuje například umisťování reklam, o kterých se předpokládá, že vás budou zajímat, a to na platformách i mimo ně. Za tímto účelem se do vašeho počítače obvykle ukládají soubory cookie. Nezávisle na tom mohou být v profilech používání ukládány i údaje, které nejsou shromažďovány přímo na vašich koncových zařízeních (zejména pokud jste členem příslušných platforem a jste k nim přihlášeni). Jako poskytovatel této informační služby žádné další údaje z vašeho používání naší služby neshromažďujeme ani nezpracováváme. Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním informování uživatelů a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud vás příslušní poskytovatelé požádají o souhlas se zpracováním osobních údajů (tj. o vyjádření souhlasu např. zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a), článek 7 GDPR.

Možnost vznesení námitky

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby o vás tato síť shromažďovala údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojovala je s údaji o vašem členství v dané síti, musíte

 • se před návštěvou našich webových stránek z příslušné sítě odhlásit
 • odstranit soubory cookie přítomné v zařízení a
 • ukončit a znovu spustit prohlížeč

Po novém přihlášení však budete v síti opět rozpoznáni jako konkrétní uživatel. Podrobný popis příslušného zpracování a možnosti vznést námitku (opt-out) naleznete pod následujícími odkazy na informace od poskytovatelů. Také v případě žádostí o informace a uplatnění práv uživatelů poukazujeme na to, že je lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají v daných případech pouze poskytovatelé a jen oni mohou přijmout příslušná opatření a poskytnout informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/,

opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads https://www.youronlinechoices.com.

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) – prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – prohlášení o ochraně osobních údajů / opt-out: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, opt-out cookie, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek: Deaktivujte službu Google Analytics.

Vaše práva v pozici subjektu údajů

Nyní bychom vás rádi informovali o vašich právech v pozici subjektu údajů. Tato práva jsou dána na základě článků 15 až 22 GDPR. Zahrnují:

právo na informace (článek 15 GDPR), právo na výmaz (článek 17 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), právo na omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování údajů (článek 21 GDPR)

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na datenschutz@flex-tools.com. Totéž platí, pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů v naší společnosti. Máte také právo odvolat se k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platforma pro mimosoudní řešení sporů

V souladu s nařízením EU č. 524/2013 poskytla Evropská komise interaktivní webové stránky pro platformu pro řešení sporů online (platforma ODR) k mimosoudnímu řešení sporů z právních jednání provedených online.

Platformu Evropské komise pro řešení sporů online najdete na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce