Ochrana životního prostředí a udržitelnost ve společnosti FLEX

Přijímáme odpovědnost

Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Naše vize

Změna klimatu, znečištění životního prostředí, nedostatek zdrojů a nemoci způsobené škodlivými látkami – jako výrobce profesionálního elektrického nářadí jsme si obzvláště dobře vědomi rozmanitých dopadů výrobního průmyslu na životní prostředí. A my za ně přebíráme odpovědnost.

Dodržování zákonných předpisů je pro nás pouhý začátek. Vnímáme se jako společnost, která vždy míří výš, myslí dopředu a stanovuje si vlastní standardy. Proto si už léta stanovujeme stále nové cíle, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, a neustále si klademe nové výzvy. Naším hlavním cílem je co nejvíce snížit dopad na životní prostředí ve všech oblastech hodnotového řetězce.

Náš příspěvek

Šetření přírodních zdrojů

 • Ochrana životního prostředí – opravy ve společnosti FLEX

  Oprava

  Naše efektivní servisní centrum nabízí odborné opravy vadných výrobků. Tímto způsobem šetříme cenné zdroje a prodlužujeme životnost našich výrobků o další cenné roky.

 • Ochrana životního prostředí a dlouhá životnost ve společnosti FLEX

  Výrobky

  Naše výrobky jsou speciálně navrženy pro dlouhou životnost. Tímto způsobem snižujeme objem výroby a šetříme zdroje a životní prostředí. Při přepravě dbáme na to, aby náš obalový materiál byl co nejmenší, a pokud je to možné, používáme k balení karton.

 • Ochrana životního prostředí – suroviny ve společnosti FLEX

  Suroviny

  Naše suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány z hlediska možných rizik pro životní prostředí. Při výrobě a balení používáme pouze suroviny, které splňují naše hodnoticí kritéria a požadavky.

Naše cesta ke klimatické neutralitě

100% zelený plyn

 • Nákupem klimaticky neutrálního zeleného plynu děláme první krok ke klimatické neutralitě.

 • Kromě toho podporujeme globální projekty na ochranu klimatu a pomáháme snižovat emise CO2.

100% zelená elektřina

 • Nákup klimaticky neutrální zelené elektřiny je další součástí našeho úsilí o aktivní ochranu životního prostředí.

 • Díky klimaticky neutrální výrobě elektřiny ušetříme přibližně 279 tun emisí CO2, které poškozují klima.

Síla proti škodlivým látkám

Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit auf der Baustelle

Odpovědnost za životní prostředí a ochrana zdraví a bezpečnosti na staveništi a v dílně jdou pro nás ruku v ruce.

Naše čističky vzduchu přinášejí dokonalé řešení pro lepší vnitřní klima. Čističky vzduchu bojují s aerosoly s obsahem virů, bakteriemi, prachem a pylem, a tím ve vnitřních prostorech výrazně snižují zatížení škodlivinami. Náš HEPA filtr H14 zachytí 99,995 % škodlivých částic.

Kromě toho je společnost FLEX už řadu let lídrem ve vývoji a zdokonalování odsávacích systémů pro své výrobky, které účinně působí proti prachu a jemnému prachu. Příští rok bude na trh uvedena nejnovější generace. Bude inteligentní a pomocí senzorů bude analyzovat změny v ovzduší, podle toho reagovat a působit proti nim.

Pokyn k likvidaci

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) a akumulátory obsahují cenné zdroje, které lze při správné likvidaci znovu využít. Tím se chrání životní prostředí a přírodní zdroje. Lze tak však rovněž zabránit pronikání možných znečišťujících látek z OEEZ do okolního prostředí. Správná likvidace starých spotřebičů a akumulátorů chrání nejen životní prostředí, ale i vaše zdraví.

Informace podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, článek 33

REACH je nařízení Evropské unie, které slouží k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Za tímto účelem vypracovala Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) seznam látek, které musejí být registrovány.

Jako společnost podléháme povinnosti informovat o všech výrobcích (náhradních dílech, strojích, příslušenství), které obsahují více než 0,1 % látky ze seznamu kandidátských látek ECHA. V souladu s touto informační povinností podle článku 33 jsou všechny výrobky FLEX obsahující více než 0,1 % těchto látek uvedeny v následujícím seznamu.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce