Podmínky použití - Portál pro stahování

§ 1 Oblast působnosti

(1)      Následující podmínky se vztahují výhradně na používání, uchovávání a využívání všech údajů o zboží, které jsou k dispozici na adrese [www.flex-tools.com/____] v rámci "FLEX-Downloadportal" (údaje o výrobku, katalogové údaje, vlastnosti výrobku, popisy výrobku, katalogové listy, obrázky výrobku, reklamní obrázky, reklamní prohlášení, ochranné známky, loga atd.).

(2)      Odchylné nebo protichůdné podmínky neuznáváme, pokud jsme s nimi výslovně písemně nesouhlasili. Tyto podmínky se použijí i v případě, že povolíme nebo umožníme přístup k údajům o článku, které jsou k dispozici na našem portálu pro stahování, s vědomím odchylných nebo protichůdných podmínek.

(3)      Tyto podmínky se vztahují výhradně na partnery společnosti FLEX, kteří se řádně zaregistrovali na portálu pro stahování FLEX a uvedli úplné a pravdivé údaje a jejichž přístup byl schválen společností FLEX (dále jen "uživatelé"). Třetím stranám, které přistupují na portál pro stahování FLEX bez řádné registrace a/nebo schválení společností FLEX a používají zde zpřístupněné údaje o článcích, se neuděluje žádné právo na používání, licence ani žádné jiné právo podle těchto podmínek.

§ 2 Poskytování a udělování práv

(1)      FLEX poskytuje uživatelům aktuální údaje o článcích ke stažení na portálu FLEX.

(2)      Poskytnutí údajů o článku je na uvážení společnosti FLEX; uživatel nemá nárok na poskytnutí určitých údajů o článku nebo určitých forem údajů o článku (např. text, obrázek, video).

(3)      Poskytnutím dat položky společností FLEX získává uživatel portálu pro stahování společnosti FLEX prostorově neomezené, jednoduché, nevýhradní a kdykoli volně odvolatelné právo na užívání dat položky v příslušné podobě.

(4)      Potvrzením tohoto prohlášení o používání uživatel souhlasí a potvrzuje, že společnost FLEX je jediným a výhradním vlastníkem nebo nabyvatelem licence ke všem údajům o článcích zpřístupněným na portálu FLEX ke stažení a že veškerá práva nebo nároky ve vztahu ke zpřístupněným údajům o článcích náleží společnosti FLEX, takže uživatel nezískává k údajům o článcích žádné jiné právo než výše uvedené právo na používání jejich používáním, ukládáním nebo využíváním.

§ 3 Rozsah práva na užívání

(1)      Právo na užívání údajů o položce opravňuje uživatele ke stažení a užívání údajů o položce výhradně v rozsahu nezbytném pro jeho běžnou obchodní činnost. To zahrnuje zejména použití údajů o položkách pro účely přípravy a provádění reklamních a marketingových opatření, jakož i pro účely zahájení a vedení obchodu. Jakékoli další použití údajů o článku uživatelem je vyloučeno.   

 (2)     Právo na použití údajů o článku zahrnuje výhradně použití pro účely reklamy na produkty FLEX a pro účely přípravy a provádění reklamních a marketingových opatření týkajících se těchto produktů. Výrobky jiných výrobců, ať už jde o elektrické nářadí nebo jiné výrobky, nesmí být inzerovány s údaji o výrobku. Údaje o výrobku nelze použít zejména pro porovnání s výrobky jiných výrobců. 

(3)      Údaje o článku nesmí být použity způsobem, který by poškozoval image značky FLEX, značky FLEX nebo výrobků FLEX.

(4)      Právo na užívání údajů o položce může společnost FLEX kdykoli omezit nebo zrušit podle vlastního uvážení.       

§ 4 Úprava údajů o položce

(1)      Úprava údajů o zboží je zakázána, pokud vede ke změně, zcizení nebo zfalšování loga nebo ochranné známky, obrazových nebo textových údajů, vlastností výrobku nebo identity výrobku. Jakékoli zpracování údajů o předmětu nesmí vést k poškozování, zcizování nebo poškozování image značky FLEX, značky FLEX nebo výrobků FLEX. 

(2)      Uživatel nezískává žádná vlastní práva k poskytnutým údajům článku jejich úpravou, změnou nebo zpracováním. Uživatel převede na společnost FLEX veškerá práva, která mu tímto způsobem vznikla, a společnost FLEX tento převod přijímá. Uživatel se zavazuje uzavřít příslušnou smlouvu se všemi třetími stranami, které využije pro použití, zpracování a přípravu údajů o článku.

(3)      Za účelem použití, zpracování a přípravy údajů o zboží může uživatel pověřit reklamní agentury, tiskárny nebo podobné třetí strany a předat jim údaje o zboží za účelem plnění jejich objednávek. Uživatel nesmí těmto třetím stranám udělit žádné další právo na používání údajů o článku.    

§ 5 Předávání údajů o položce

(1)      Právo uživatele používat údaje o článku zahrnuje také právo udělit třetím osobám jednoduché, nevýhradní právo používat údaje o článku za účelem přípravy a provádění reklamních a marketingových opatření a za účelem zahájení a provádění obchodní činnosti a předávat údaje o článku těmto třetím osobám, pokud uživatel smluvními ujednáními s příslušnou třetí osobou zajistil, že

 

-         příslušná třetí strana používá nebo může používat údaje o položkách společnosti FLEX výhradně v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách;

-         třetí strana nemá žádné vlastní právo předávat nebo udělovat práva na užívání;

-         právo třetí strany na používání může být kdykoli zrušeno jak uživatelem, tak společností FLEX.     

Po dohodě se společností FLEX mohou třetí strany, které splňují výše uvedené požadavky, získat vlastní přístup k portálu FLEX pro stahování.

(2)      Pokud nejsou splněny výše podrobně uvedené podmínky, není poskytnutí práva na používání a předání údajů o článku třetím stranám povoleno. Uživatel je povinen kdykoli na první požádání informovat společnost FLEX o třetích stranách, kterým udělil právo na užívání.

(3)      Uživatel zaručuje společnosti FLEX, že třetí strany neporuší ustanovení těchto smluvních podmínek.       

(4)      Společnost FLEX může kdykoli odvolat souhlas uživatele s předáním údajů o předmětu nebo s udělením práva na užívání údajů o předmětu třetím osobám. V takovém případě je uživatel povinen s okamžitou platností zrušit veškerá práva na užívání udělená třetím stranám a požadovat vrácení nebo zničení jim předaných údajů o zboží.

(5)      Právo uživatele na užívání nebo poskytnutí údajů o položkách společností FLEX na portálu FLEX ke stažení nepředstavuje smlouvu ve prospěch třetích osob ve vztahu k třetím osobám a jejich právu na užívání údajů o položkách, která zakládá vlastní nároky třetích osob vůči společnosti FLEX. 

§ 6 Zrušení práva na užívání

(1)      Společnost FLEX je oprávněna kdykoli podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit právo na užívání udělené uživateli.

(2)      V případě zrušení užívacího práva uživatele je uživatel povinen sám okamžitě zrušit veškerá užívací práva udělená třetím osobám a ukončit všechny smlouvy uzavřené s třetími osobami o udělení práva užívat údaje o předmětech společnosti FLEX a na první požádání o tom předložit společnosti FLEX důkaz.

(3)      Společnost FLEX se zavazuje poskytnout uživateli nebo jakékoli třetí straně, které uživatel poskytl právo k údajům o položce, v jednotlivých případech a podle vlastního uvážení přiměřenou dobu prodeje výrobků FLEX, které jsou stále k dispozici v prostorách uživatele nebo třetí strany, nebo pro použití jakýchkoli tištěných materiálů, během níž může uživatel nebo třetí strana údaje o položce nadále používat.

(4)      Uživatel je povinen vrátit údaje o předmětu, které mu byly poskytnuty k použití, neprodleně po odvolání ze strany FLEXu v podobě, v jaké údaje o předmětu obdržel. Údaje o článku uložené v elektronické podobě, včetně upravených nebo změněných údajů o článku, musí uživatel definitivně vymazat po ukončení této smlouvy nebo po uplynutí doby poskytnuté podle odstavce 3 výše. Uživatel odpovídá za to, že třetí osoby, kterým udělil právo na užívání údajů o článku, nebo třetí osoby, které využil k užívání, zpracování nebo přípravě údajů o článku, mu údaje o článku vrátí po odvolání vlastního práva na užívání nebo je v případě údajů o článku uložených v elektronické podobě trvale vymažou.

§ 7 Odpovědnost

(1)      Společnost FLEX je oprávněna nakládat s poskytnutými údaji o zboží, zejména udělit k poskytnutým údajům o zboží užívací právo. Společnost FLEX je v tomto ohledu odpovědná pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo v případě porušení podstatných smluvních povinností. V těchto případech nese společnost FLEX odpovědnost v souladu se zákonnými pravidly.

(2)      Jakákoli další odpovědnost společnosti FLEX je vyloučena. Společnost FLEX zejména neodpovídá za technickou použitelnost nebo obchodní využitelnost údajů o položce, za to, že údaje o položce nemají právní nebo věcné vady, ani za úplnost údajů o položce.

(3)      Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, zdraví nebo zdraví a odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají výše uvedenými ustanoveními nedotčeny.

§ 8 Rozhodné právo, soudní příslušnost, doložka o oddělitelnosti

(1)      Veškeré právní vztahy mezi společností FLEX a zákazníkem se řídí výhradně německým právem s vyloučením kolizních ustanovení a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

(2)      Místem příslušnosti je Steinheim. Společnost FLEX však může podat žalobu k soudu příslušnému podle místa podnikání zákazníka.

(3)      Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek používání nebo některé ustanovení v rámci jiných smluv mezi společností FLEX a zákazníkem neplatné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na platnost všech ostatních ustanovení nebo smluv.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce