Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności

 

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) W odniesieniu do wszystkich naszych dostaw i usług (w tym usług dodatkowych, takich jak rekomendacje i usługi doradcze) obowiązują wyłącznie poniżej określone warunki. Nie uznajemy odbiegających lub sprzecznych warunków, chyba że wyraźnie zatwierdzimy je na piśmie. (2)   Niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji między stronami, jak również w przypadku, gdy realizujemy dostawę towarów ze świadomością istnienia odbiegających lub sprzecznych warunków. (3) Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie wobec przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów odrębnego majątku publiczno-prawnego w rozumieniu § 310 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

§ 2 Oferty

(1) Nasze oferty są niewiążące, chyba że potwierdzimy je na piśmie. Umowy dostawy i wszystkie inne umowy (w tym dodatkowe porozumienia umowne) oraz oświadczenia naszych przedstawicieli stają się wiążące prawnie dopiero po tym, jak potwierdzimy je na piśmie. (2) (1)   W przypadku gdy złożone przez Klienta zamówienie pisemne, ustne lub telefoniczne stanowi ofertę w rozumieniu § 145 BGB, Klient jest związany tą ofertą przez dwa tygodnie. (3) Nasze dokumenty firmowe wystawione z wykorzystaniem infrastruktury przetwarzania danych (np. potwierdzenia zamówień, faktury, noty uznaniowe, wyciągi z konta, wezwania do zapłaty) są wiążące prawnie również bez podpisu.

§ 3 Ceny

(1) Nasze ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce ustawowej. Obowiązują one „z zakładu lub magazynu” (EXW) Steinheim/Murr zgodnie z INCOTERMS 2010. (2) Jeżeli do dnia zaplanowanej dostawy wystąpią zmiany dotyczące naszych cen lub ich podstawy, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania naszych cen. Dotyczy to jednak wyłącznie terminów dostawy powyżej czterech miesięcy oraz dostosowań cen do 10%. W przypadku dostosowań cen powyżej 10% wymagane jest zawarcie nowego porozumienia cenowego. Jeżeli w ciągu 14 dni od wpłynięcia odpowiedniej oferty, którą złożyliśmy, takie nowe porozumienie cenowe nie zostanie zawarte, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy za pisemnym powiadomieniem. (3) W odniesieniu do zamówień, dla których nie uzgodniono żadnych cen, zastosowanie mają nasze ceny katalogowe obowiązujące w dniu dostawy. (4) Zatwierdzone ceny obowiązują wyłącznie przy odbiorze potwierdzonych ilości. Dostawy częściowe są rozliczane osobno, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

§ 4 Dostawa

(1) Dostawa wymaga terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia zarzutu niewypełnienia zobowiązań umownych. W przypadku zwłoki w odbiorze lub innego zawinionego naruszenia obowiązków współdziałania ze strony Klienta mamy prawo zażądać rekompensaty za powstałą w wyniku takiego działania szkodę, w tym zwrotu dodatkowych wydatków. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na Klienta w momencie wystąpienia zwłoki w odbiorze lub innego naruszenia obowiązków współdziałania. (2) Zastrzegamy sobie w sposób nieograniczony wszelkie prawa do dostarczonych rysunków i innych dokumentów dotyczących produktu. Dostarczone rysunki i inne dokumenty dotyczące produktu wolno udostępniać osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą FLEX i należy niezwłocznie zwrócić je FLEX na żądanie, jeżeli stosunek umowny nie dojdzie do skutku lub zostanie rozwiązany w późniejszym czasie.

§ 5 Termin dostawy i przeszkody w dostawie

(1) Nasze informacje na temat terminu dostawy są niewiążące. Terminy dostawy zaczynają swój bieg w dniu potwierdzenia przez nas zamówienia, jednak nie wcześniej niż przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółowych ustaleń dotyczących dostawy i wszystkich innych wymogów, które Klient musi spełnić w celu prawidłowego wykonania umowy. Dopuszcza się dostawy wcześniejsze oraz dostawy częściowe. Za dzień dostawy uznaje się dzień wysyłki towaru z zakładu lub magazynu (EXW zgodnie z INCOTERMS 2010) Steinheim/Murr. (2) Jeżeli Klient naruszy swoje obowiązki współdziałania (np. poprzez odbiór towaru w nieodpowiednim czasie lub odmówienie odbioru), po bezskutecznym ustaleniu późniejszego terminu mamy prawo dostarczyć towar lub odstąpić od tej części umowy dostawy, która nie została jeszcze wykonana, bez uszczerbku dla praw wynikających z § 4 ust. 1. Jeżeli towar nie zostanie odebrany, zostanie odebrany w nieodpowiednim czasie lub nie zostanie odebrany w całości, mamy prawo magazynować towar na koszt Klienta. (3) Dostawa towarów, których nie produkujemy sami, odbywa się z zastrzeżeniem realizacji terminowej i kompletnej dostawy ze strony naszych poddostawców, chyba że wina za opóźnioną lub niekompletną dostawę ze strony naszych poddostawców leży po naszej stronie. (4) Zdarzenia siły wyższej skutkują wydłużeniem czasu dostawy i uprawniają nas do odstąpienia od umowy w całości lub części. Do zdarzeń siły wyższej zalicza się pożar, wojnę, strajk, lokaut, awarie lub inne nieprzewidziane okoliczności, za których wystąpienie nie odpowiadamy i które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają nam realizację dostawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy wymienione okoliczności wystąpią podczas zaistniałej już zwłoki w dostawie lub u jednego z naszych poddostawców. W takich przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani roszczenie odszkodowawcze.

§ 6 Przejście ryzyka

Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na Klienta w momencie przekazania towaru z zakładu lub magazynu (EXW zgodnie z INCOTERMS 2010) w Steinheim/Murr. W przypadku gdy uzgodniona została dostawa do Klienta, przejście ryzyka następuje w momencie wysyłki towaru. 

§ 7 Warunki płatności

(1) Nasze faktury są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia bez potrąceń. Płatności uznaje się za uiszczone dopiero w dniu, w którym możemy dysponować otrzymaną kwotą. (2) Weksle i czeki przyjmujemy w indywidualnych przypadkach wyłącznie po wyraźnym uzgodnieniu, tylko w celu dokonania zapłaty oraz z zastrzeżeniem przyjęcia z naszej strony. Zapłata wekslem nie upoważnia do potrącenia skonta. Wszelkie opłaty dyskontowe i inne opłaty są natychmiast wymagalne i uiszcza je Klient. (3) Wszystkie płatności są zawsze zaliczane w pierwszej kolejności na poczet naszych najstarszych należności niezależnie od odmiennych informacji ze strony Klienta. (4) W przypadku zwłoki w płatności naliczamy odsetki za zwłokę w najwyższej wysokości ustawowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką. W przypadku zwłoki w płatności, niezrealizowania czeków lub weksli, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania mającego na celu ustalenie warunków spłaty zadłużenia, niewypełnienia warunków płatności lub zaistnienia okoliczności, które mogą zmniejszyć zdolność kredytową Klienta, wszystkie nasze roszczenia stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku będziemy ponadto uprawnieni do wykonania dalszych dostaw wyłącznie za płatnością gotówkową z góry lub, po wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu, do odstąpienia od umowy i zażądania odszkodowania zamiast płatności. (5) Klient może potrącić należności wyłącznie z roszczeń wzajemnych, które zostały przez nas zatwierdzone, są bezsporne lub uznane za prawomocne.

§ 8 Zastrzeżenie własności

(1) Towar pozostaje naszą własnością do chwili wpłynięcia wszystkich płatności. W przypadku naruszenia umowy przez Klienta, w tym w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo odebrać towar.(2) Klient ma obowiązek obchodzić się z towarem z zachowaniem dbałości, stosownie ubezpieczyć towar i, o ile jest to konieczne, poddawać go konserwacji. (3) Jeżeli cena kupna nie jest w całości zapłacona, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas na piśmie, jeżeli towar zostanie obciążony prawami osób trzecich lub zostanie narażony na innego rodzaju interwencje ze strony osób trzecich. (4) Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności w normalnym obrocie handlowym. Jednak w takim przypadku Klient już teraz ceduje na nas wszystkie wierzytelności z tytułu takiej odsprzedaży niezależnie od tego, czy odsprzedaż nastąpi przed czy po ewentualnym przetworzeniu dostarczonego towaru objętego zastrzeżeniem własności. Niezależnie od naszego prawa do samodzielnego ściągania wierzytelności Klient nawet po dokonaniu cesji jest uprawniony do ściągania wierzytelności. W związku z tym zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności tak długo, dopóki i o ile Klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania i nie nastąpi wstrzymanie płatności. (5) Jeżeli wyżej wymienione zabezpieczenia przekraczają wartość zabezpieczanych wierzytelności o więcej niż 10%, mamy obowiązek na żądanie Klienta zwolnić zabezpieczenia według naszego wyboru.

§ 9 Przyjęcie zwrotu

(1) Wyklucza się przyjęcie zwrotu towarów będących przedmiotem naszych dostaw, chyba że uzgodniono na piśmie inaczej lub zobowiązują nas do tego przepisy prawa. (2) W przypadku uzgodnionego zwrotu naliczamy stałą opłatę manipulacyjną w wysokości 20% ceny sprzedaży netto, jednak co najmniej 50,00 EUR. Jeżeli w indywidualnych przypadkach będziemy musieli ponieść większe wydatki, zastrzegamy sobie prawo do ich naliczenia.

§ 10 Gwarancja

(1) Aby Klient mógł skorzystać z wszelkich praw gwarancyjnych, musi należycie wypełnić wszystkie obowiązki w zakresie kontroli i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). (2) Ustawowych roszczeń gwarancyjnych można dochodzić tylko w ciągu 12 miesięcy od przejścia ryzyka. (3) W przypadku wad towaru Klient ma prawo do uzupełnienia realizacji dostawy w formie usunięcia wady lub dostawy niewadliwego przedmiotu. W przypadku nieuzupełnienia realizacji dostawy Klient może zażądać obniżenia ceny kupna lub odstąpić od umowy.

§ 11 Odpowiedzialność

(1) W przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony lub ze strony naszych przedstawicieli lub osób pomagających w wykonaniu zobowiązania ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, tak samo jak w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, przy czym w tym przypadku nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody. Istotne zobowiązania umowne to obowiązki, których wykonanie umożliwia prawidłową realizację umowy i na których wykonaniu Klient może polegać, lub obowiązki, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy. (2) Odpowiedzialność z tytułu zawinionego zagrożenia życia, obrażenia ciała lub naruszenia zdrowia, jak również odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone. (3) O ile wcześniej nie uzgodniono wyraźnie inaczej, wyklucza się naszą odpowiedzialność.

§ 12 Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu, klauzula salwatoryjna

(1) W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między nami a Klientem obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem prawa kolizyjnego i Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). (2) Sądem właściwym jest sąd w Steinheim. Możemy jednak odwoływać się do sądu właściwego dla siedziby Klienta. (3) Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, dostaw i płatności lub którekolwiek postanowienie innych uzgodnień zawartych między nami a Klientem jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność wszystkich pozostałych postanowień lub uzgodnień.

Nasi FLEXperts są do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Twój lokalny dealer