Ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych

Organ odpowiedzialny i inspektor ochrony danych:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim

Telefon: +49 7144 828 0
Fax: +49 7144 258 99

E-Mail: info@flex-tools.com
Internet: www.flex-tools.com

Ochrona danych kontaktowych: datenschutz@flex-tools.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika przestrzegamy przepisów RODO oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych są określone w szczególności w art. 6 RODO. Wykorzystujemy dane użytkownika do nawiązywania stosunków biznesowych, wykonywania obowiązków umownych i ustawowych, realizacji stosunku umownego, oferowania produktów i usług oraz wzmacniania relacji z klientami, które to działania mogą obejmować również przeprowadzanie analiz w celach marketingowych oraz reklamę bezpośrednią. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych może być również objęta przepisami o ochronie danych. Zanim udzielisz zgody, wyjaśnimy Ci cel przetwarzania danych i poinformujemy o przysługującym Ci prawie do cofnięcia zgody. Poniżej jeszcze raz przedstawiamy poszczególne podstawy prawne dla konkretnych celów przetwarzania danych.

Przekazywanie osobom trzecim

Będziemy przekazywać dane użytkownika osobom trzecim wyłącznie zgodnie z przepisami prawa lub za jego zgodą. W przeciwnym razie dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy zobowiązani do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (przekazywanie danych jednostkom zewnętrznym, np. organom nadzorczym lub organom ścigania).

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W ramach naszego przedsiębiorstwa gwarantujemy, że dostęp do danych użytkownika będą miały wyłącznie te osoby, które będą potrzebować tych danych do wykonania obowiązków umownych lub ustawowych. W niektórych przypadkach usługodawcy wspierają nasze działy specjalistyczne w wykonywaniu ich zadań. Ze wszystkimi usługodawcami zostało zawarte niezbędne porozumienie dotyczące ochrony prawnej danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich / zamiar przekazywania danych do państw trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) następuje jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu wykonania zobowiązania umownego, jest narzucone ustawowo lub użytkownik wyraził na to zgodę. Odnośne informacje na temat konkretnych celów przetwarzania danych przedstawiamy w odpowiedniej sekcji poniżej..

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do danego celu przetwarzania. Należy pamiętać, że – w zależności od wymaganego okresu przechowywania danych – dane użytkownika będą lub muszą być przechowywane dłużej. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania danych wynikających z prawa handlowego lub podatkowego (np. kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej itd.). Jeśli nie istnieją inne obowiązki w zakresie przechowywania danych, dane użytkownika będą automatycznie usuwane po osiągnięciu danego celu. Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli użytkownik udzielił nam na to zgody lub jeśli istnieją spory prawne, a my używamy danych jako środków dowodowych w ramach ustawowego okresu przedawnienia, który może wynosić nawet trzydzieści lat; regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Obowiązek udostępniania danych

Różne dane osobowe są niezbędne w celu uzasadnienia, wykonania i zakończenia zobowiązania oraz wypełnienia związanych z nim obowiązków umownych i prawnych. To samo dotyczy sposobu korzystania z naszej strony internetowej i różnych oferowanych przez nią funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat podsumowaliśmy w wyżej wymienionym punkcie. W niektórych przypadkach dane muszą być gromadzone lub udostępniane ze względu na postanowienia prawne. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie udostępni swoich danych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na jego zapytanie lub wykonać podstawowego zobowiązania.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Rodzaj przetwarzanych przez nas danych wynika z określonego kontekstu: zależy to od tego, czy na przykład użytkownik składa zamówienie online lub wysyła zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego albo ubiega się o pracę lub składa reklamację. Poniżej przedstawiamy odpowiednie informacje na temat szczególnych rodzajów przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych z reguły nie potrzebujemy od użytkownika żadnych danych osobowych. Do naszej wiadomości podawane są jedynie informacje dotyczące nazwy dostawcy usług internetowych, z której korzysta użytkownik, oraz informacje o stronach internetowych wywoływanych przez użytkownika na naszej stronie. Jako użytkownik internetu pozostajesz jednak anonimowy, ponieważ informacje te są analizowanie wyłącznie w celach statystycznych (np. w celu określenia liczby wywołań dla poszczególnych stron internetowych).

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przykładamy tak dużą wagę do tego, aby użytkownicy wiedzieli, kiedy i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych nasze serwery zapisują adres IP. Na podstawie adresu IP można ustalić dostawcę usług internetowych, z którego korzysta użytkownik. Naszym celem nie jest odniesienie się do konkretnych osób. Ze względu na bezpieczeństwo techniczne (w szczególności w celu ochrony przed próbami ataku na nasz serwer internetowy) dane te są zapisywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Najpóźniej po 7 dniach następuje anonimizacja danych poprzez skrócenie adresu IP, tak aby nie można było zidentyfikować użytkownika

Formularz kontaktowy / nawiązywanie kontaktu drogą e-mailową (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, którego można użyć do nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy dane przekazane w ramach formularza kontaktowego do celów nawiązania kontaktu z użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na jego zapytania i spełnienie jego życzeń. Przestrzegamy przy tym zasady minimalizacji danych i unikania ich przesyłu, w związku z czym użytkownik musi podać tylko te dane, które są nam potrzebne w celu nawiązania kontaktu.

Są to nazwisko i adres e-mail użytkownika oraz temat zapytania i samo pole wiadomości. Oprócz tego, z przyczyn technicznych oraz w celu zapewnienia ochrony prawnej, przetwarzany jest adres IP użytkownika. Wszystkie pozostałe dane są dobrowolne i użytkownik może podać je opcjonalnie (np. w celu indywidualnej odpowiedzi na jego pytania).

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami drogą e-mailową, przetwarzamy dane osobowe, które zostały podane w wiadomości e-mail, wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

Rejestracja partnerów FLEX na naszym portalu do wczytywania różnych danych i materiałów

Na naszej stronie internetowej oferujemy partnerom FLEX możliwość rejestracji za pomocą danych osobowych. Nasz portal umożliwia ładowanie danych graficznych i tekstowych, logo, katalogów, danych dotyczących produktów itd. W ramach rejestracji na naszym portalu gromadzimy następujące dane: państwo, imię, nazwisko, firma, e-mail, hasło, numer klienta.

Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W ramach rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywane są ponadto adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji (podstawowe dane techniczne).

Należy pamiętać o tym, że podane przez użytkownika hasło przechowujemy w formie zaszyfrowanej. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa nie mają dostępu do tego hasła. Jeśli więc zapomnisz swoje hasło, nasi pracownicy nie będą mogli go przypomnieć. W takiej sytuacji musisz skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła”, za której pomocą otrzymasz e-mailem automatycznie wygenerowane nowe hasło. Żaden pracownik nie jest uprawniony do pytania użytkownika o hasło drogą telefoniczną lub pisemną. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie swojego hasła, nigdy go nie podawaj.

Po zakończeniu procesu rejestracji dane użytkownika zostaną zapisane u nas, aby użytkownik mógł korzystać z naszego chronionego portalu do ładowania różnych danych i materiałów. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej i podaniu adresu e-mail jako nazwy użytkownika i hasła dane te zostaną udostępnione na potrzeby wykonania określonych czynności na naszej stronie internetowej.

Podczas rejestracji w zarządzaniu operacjami logowania wspiera nas usługodawca Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK], z którym zawarliśmy niezbędne porozumienie dotyczące ochrony prawnej danych osobowych w celu zapewnienia ochrony Twoich danych.

Mimo to prosimy pamiętać o tym, że jest to dostawca z USA i w związku z tym dane mogą być przekazywane do państwa, które nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych (USA). Istnieje zatem ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie do celów kontroli i monitorowania, a użytkownik może nie mieć możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Podejmujemy jednak możliwe i wymagane przez przepisy o ochronie danych środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych w państwie trzecim.

Dane do celów doradztwa, reklamy i badania rynku gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody użytkownika. Oczywiście możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail datenschutz@flex-tools.com lub tradycyjną pocztą na adres FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Wyszukiwanie dealera (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO UE)

Dane podane przez użytkownika są przetwarzane wyłącznie do celów wyszukania odpowiednich sprzedawców. Oprócz tego wykorzystujemy do tego – za zgodą użytkownika – mapy interaktywne Google Maps. Informacje dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony danych w związku z używaniem Google Maps są podane dalej.

Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Na naszej stronie internetowej można subskrybować bezpłatny newsletter. Adres e-mail, podany na potrzeby subskrypcji newslettera, będzie wykorzystywany do wysyłania newslettera oraz innych materiałów reklamowych (np. ankiet badających zadowolenie klientów). W tym zakresie przestrzegamy zasady minimalizacji danych i unikania przesyłu danych – tylko pole służące do podania adresu e-mail oznaczone jest jako obowiązkowe. Z przyczyn technicznych oraz w celu zapewnienia ochrony prawnej podczas zamawiania subskrypcji newslettera przetwarzany jest również adres IP użytkownika. Do celów wysyłki newslettera drogą e-mailową wykorzystujemy tak zwaną procedurę podwójnego wyrażenia zgody (ang. double opt-in). Oznacza to, że użytkownik otrzyma e-mailem reklamę wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wyraźnego potwierdzenia, że mamy aktywować usługę newslettera. Wysyłamy e-mail z powiadomieniem oraz z prośbą, aby użytkownik – klikając jeden z linków podanych w tej wiadomości e-mail – potwierdził, że chce otrzymywać nasz newsletter na ten adres e-mail. Oczywiście użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z opcji rezygnacji umieszczonej na końcu każdego newslettera, i tym samym cofnąć swoją zgodę.

Rejestracja w celu objęcia naszą 3-letnią gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Na naszej stronie internetowej możesz zarejestrować się w celu objęcia naszą 3-letnią gwarancją. W ramach rejestracji gromadzimy i przetwarzamy poniżej wymienione kategorie danych. Jako pola obowiązkowe: imię i nazwisko, firma (tylko w przypadku rejestracji jako firma),

numer telefonu stacjonarnego / komórkowego (tylko w przypadku rejestracji jako firma), ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj, język, adres e-mail, hasło z potwierdzeniem hasła.

Jako dane opcjonalne: forma zwracania się, numer telefonu stacjonarnego / komórkowego (tylko w przypadku rejestracji jako osoba prywatna).

Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów rejestracji w związku z naszą 3-letnią gwarancją i zostaną skasowane, gdy tylko cel ten zostanie osiągnięty oraz o ile skasowanie tych danych nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych.

Zlecenie odbioru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz wystawić zlecenie odbioru. W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe: dane zleceniodawcy: numer klienta FLEX (opcjonalnie), osoba kontaktowa (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, krótka wiadomość skierowana do FLEX (opcjonalnie);

adres odbioru: firma, dział (opcjonalnie), ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj, krótka wiadomość skierowana do kuriera (opcjonalnie); adres sprzedawcy (wszystkie dane są opcjonalne): firma, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon, faks, e-mail;

adres klienta: firma, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon, faks, e-mail;

inne dane dotyczące produktu, które są wymagane do realizacji zlecenia. Dane podane w ramach zlecenia odbioru będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji danego zlecenia i na koniec zostaną skasowane, o ile ich skasowanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych. W przypadku korzystania z usługi zlecenia odbioru do celów naprawy dane użytkownika zostaną przesłane do naszej firmy kurierskiej (DPD) w celu odbioru maszyny.

Zlecenie DPD z etykietą zwrotu

Oprócz tego możesz wystawić za pośrednictwem naszej strony internetowej zlecenie sporządzenia etykiety zwrotu DPD. W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

dane zleceniodawcy: numer klienta FLEX (opcjonalnie), osoba kontaktowa (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, krótka wiadomość skierowana do FLEX (opcjonalnie);

adres nadawcy: firma lub nazwisko, dział (opcjonalnie), ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj, krótka wiadomość skierowana do kuriera (opcjonalnie);

adres sprzedawcy (jeśli zwrot ma nastąpić do sprzedawcy): firma, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon, faks (opcjonalnie), e-mail;

inne dane dotyczące produktu, które są wymagane do realizacji zlecenia. Dane podane w ramach sporządzania etykiety DPD będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji danego zlecenia i na koniec zostaną skasowane, o ile ich skasowanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych.

Zamawianie prospektów reklamowych i katalogów (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO)

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz również otrzymywać materiały informacje w formie prospektów lub katalogów. Podczas zamawiania takich materiałów gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

jako dane obowiązkowe: nazwisko i imię, forma zwracania się, ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, zamówienie użytkownika;

jako dane opcjonalne: firma, numer telefonu.

Dane zgromadzone w procesie zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki zamówionych materiałów informacyjnych i na koniec zostaną skasowane, o ile ich skasowanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych. Dane wymagane do wysyłki materiałów informacyjnych zostaną przekazane w tym celu konkretnemu dostawcy usług wysyłkowych.

Obecnie dane podane w procesie zamówienia prospektów/katalogów są jeszcze przekazywane w formie niezaszyfrowanej, w związku z czym nie można wykluczyć możliwości, że również osoby nieuprawnione uzyskają dostęp do tych danych podczas ich przekazywania. Istnieje jednak możliwość skorzystania z alternatywnych kanałów komunikacji (np. poczta tradycyjna lub faks), które oferują większe bezpieczeństwo niż niezaszyfrowana wiadomość e-mail.

Rejestracja na szkolenie FLEXXPERTS Detailing Academy

Na naszej stronie internetowej możesz zarejestrować się na nasze szkolenie w ramach FLEXXPERTS Detailing Academy. W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy następujące dane użytkownika:

preferowany termin szkolenia, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, numer telefonu komórkowego, rozmiar T-shirtu, informacje dotyczące wyżywienia (opcjonalnie), wiadomość do nas (opcjonalnie).

Dane zgromadzone w tym procesie będą wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji na szkolenie FLEXXPERTS Detailing Academy i po dokonaniu rejestracji zostaną skasowane, o ile ich skasowanie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi okresami przechowywania danych.

Możliwość pobierania zbiorów danych do druku

Możliwość pobierania zbiorów danych do druku

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość pobierania zbiorów danych do druku. Gromadzimy i przetwarzamy przy tym następujące dane osobowe:

 • adres e-mail,

 • kraj,

 • imię,

 • nazwisko,

 • firma,

 • adres,

 • kod pocztowy,

 • miejscowość.

Ponieważ oferujemy tę usługę bez dodatkowych kosztów, w zamian chcielibyśmy zgromadzić przy tym Twoje dane osobowe do celów reklamowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę do celów reklamowych, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail datenschutz@flex-tools.com.

Zgromadzone dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia określonego celu. Należy pamiętać, że – w zależności od wymaganego okresu przechowywania danych – dane użytkownika będą lub muszą być przechowywane dłużej. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania danych wynikających z prawa handlowego lub podatkowego (np. kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej itd.).

Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody, jednak nie możemy jeszcze skasować Twoich danych z wyżej wymienionych względów, zapewniamy, że od tej pory Twoje dane nie będą już wykorzystywane w celach reklamowych.

Pliki cookie

W różnych miejscach na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Korzystamy z nich, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce (lokalnie na dysku twardym użytkownika).

Pliki cookie umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Dzięki temu możemy sporządzać treści na stronę internetową zgodnie z potrzebami użytkowników. Oprócz tego pliki cookie umożliwiają nam pomiar skuteczności konkretnej reklamy oraz umieszczanie jej na przykład w zależności od zainteresowań tematycznych użytkownika.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie. Po wizycie użytkownika są one automatycznie usuwane.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik zazwyczaj może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeśli nie chce otrzymywać informacji. W takim przypadku funkcje dostępne na naszej stronie internetowej mogą być ograniczone (np. sklep, koszyk do wczytywania obrazów, dokumenty itd.).

Google Analytics, w tym Google Signals

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do śledzenia Google Analytics oferowanego przez firmę Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Narzędzie to rejestruje i systematycznie analizuje interakcje użytkownika z naszą stroną internetową.

Zapisywane są przy tym następujące dane:

 • pierwsze trzy bajty adresu IP użytkownika,

 • przydzielony użytkownikowi numer identyfikacyjny Google Analytics,

 • wywołana strona internetowa,

 • referrer (adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na wywołaną stronę internetową),

 • kolejne podstrony wyświetlane przez użytkownika,

 • czas pozostawania na stronie internetowej,

 • częstotliwość wywoływania strony internetowej,

 • rodzaj używanej przeglądarki,

 • używane ustawienia języka,

 • używane urządzenie i system operacyjny.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi tutaj zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO. Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika za pomocą narzędzia Google Analytics jest analiza interakcji odwiedzających naszą stronę internetową z naszą stroną internetową. Analiza zebranych w ten sposób danych umożliwia nam optymalizację naszej oferty i zwiększenie jej przyjazności dla użytkowników. Dane zgromadzone za pomocą Google Analytics usuwamy lub poddajemy anonimizacji, kiedy tylko przestają być potrzebne do realizacji naszych celów. Zazwyczaj następuje to po 26 miesiącach.

Rozszerzeniem Google Analytics jest narzędzie Google Signals; zgoda na stosowanie Google Analytics obejmuje również stosowanie Google Signals.

Narzędzie Google Signals umożliwia nam sporządzanie raportów Google na różnych urządzeniach (tzw. cross device tracking). Jeśli użytkownik aktywował w swoich ustawieniach na koncie Google „reklamy spersonalizowane” i podłączył swoje urządzenia końcowe z dostępem do internetu do swojego konta Google, Google może analizować zachowania użytkownika podczas udzielania przez niego zgody na stosowanie Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na różnych urządzeniach i sporządzać na tej podstawie modele bazy danych.

Przy sporządzaniu takich modeli uwzględniane są logowania i rodzaje urządzeń wszystkich użytkowników strony internetowej, którzy byli zalogowani za pomocą konta Google i przeprowadzili konwersję. Dane te pokazują, na którym urządzeniu końcowym użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu końcowym nastąpiła odnośna konwersja. W tym obszarze otrzymujemy wyłącznie statystyki sporządzone na podstawie Google Signals i nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkownika strony internetowej Google.

Użytkownik może dezaktywować funkcję „reklamy spersonalizowane” w ustawieniach swojego konta Google i tym samym wyłączyć przeprowadzanie analizy na podstawie Google Signals na różnych urządzeniach. Odnośne wskazówki, jak to zrobić, są dostępne na stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922

Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985

W ramach tych usług zgromadzone dane mogą być przekazywane do innego kraju. Należy pamiętać o tym, że w ramach tych usług dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy, jak również do kraju, który nie oferuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez organy amerykańskie do celów kontroli i monitorowania, a użytkownik może nie mieć możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Podejmujemy jednak możliwe i wymagane przez przepisy o ochronie danych środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych w państwie trzecim

Stosowanie Google Remarketing

Korzystamy z technologii remarketingu firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Za pomocą tej technologii użytkownikom, którzy odwiedzili już nasze strony internetowe i skorzystali z naszych usług online oraz zainteresowali się naszą ofertą, ponownie wyświetla się ukierunkowana reklama na stronach sieci partnera Google. Wyświetlanie reklamy następuje dzięki zastosowaniu plików cookie, czyli małych plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika. Te pliki tekstowe umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i następnie są wykorzystywane do wysyłania ukierunkowanych rekomendacji produktów oraz prezentowania reklamy opartej na zainteresowaniach.

Jeśli jednak użytkownik nie chce korzystać z funkcji remarketingu firmy Google, co do zasady może ją dezaktywować, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://www.google.com/settings/ads lub https://adssettings.google.de/anonymous?hl=pl. Alternatywnie użytkownik może dezaktywować wykorzystywanie plików cookie do opartej na zainteresowaniach reklamy; w tym celu powinien postępować zgodnie z instrukcjami, które są dostępne pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji na temat funkcji remarketingu firmy Google oraz polityki prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/

Należy pamiętać o tym, że firma Google ma własną politykę prywatności, która jest niezależna od naszej polityki prywatności. Nie bierzemy odpowiedzialności za tę politykę i przedstawione w niej procedury. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej prosimy zapoznać się z polityką prywatności firmy Google.

Google Maps

Nasza strona korzysta z Google Maps (API) dostarczanych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Aby zachować prywatność danych, Mapy Google są dezaktywowane podczas pierwszej wizyty na tej stronie. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google jest najpierw tworzone, gdy samodzielnie aktywujesz Google Maps (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Ten proces zapobiega przekazywaniu danych do Google przy pierwszym wejściu na stronę. Po aktywacji Mapy Google będą przechowywać Twój adres IP. Następnie są one z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze w USA.

Ponieważ takie przypadki wiążą się z przekazaniem do państwa trzeciego, istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości dochodzenia roszczeń. Podejmujemy jednak możliwe i wymagane środki zgodnie z prawem o ochronie danych zgodnie z art. 44 i nast. UE-RODO w celu ustalenia poziomu ochrony danych w danym kraju trzecim.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności Google dostępnym pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager oferowanego przez firmę Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą jednego interfejsu. Narzędzie Tag Manager (implementujące znaczniki) samo w sobie jest domeną, która nie zawiera plików cookie. Oznacza to, że co do zasady nie są stosowane żadne pliki cookie oraz nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager generuje natomiast inne znaczniki, które w niektórych przypadkach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie narzędzie to pozostaje aktywne w odniesieniu do wszystkich znaczników śledzenia, które zostały wdrożone przy użyciu Google Tag Manager.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Osadzanie treści z platformy YouTube

Na naszej stronie internetowej między innymi w ofertach online wykorzystujemy tzw. osadzenia treści. Takie osadzenia treści mogą pochodzić na przykład z platformy YouTube. Klasycznym osadzeniem jest na przykład film wideo pochodzący z platformy YouTube. Podczas osadzania treści zawsze następuje przeniesienie danych na serwer danej platformy. W przypadku platformy YouTube osadzenie następuje za pomocą procedury technicznej nazywanej framingiem. Framing polega na samym wklejeniu linku HTML udostępnionego przez platformę YouTube do kodu strony internetowej, co pozwala wyświetlić treść z innej witryny w ramce (ang. frame), pozostając na stronie linkującej, i tym samym umożliwia odtwarzanie filmów wideo zapisanych na serwerach YouTube. Wykorzystujemy kody framingu wygenerowane przez platformę YouTube w tak zwanym „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Jak informuje platforma YouTube, aktywność plików cookie i zainicjowane poprzez nią gromadzenie danych następują dopiero w związku z korzystaniem z funkcji odtwarzania filmu wideo. Gromadzenie danych poprzez samo korzystanie ze strony internetowej z treściami wyświetlanymi w ramce jest w tym kontekście niemożliwe.

Aby móc odtwarzać treści z YouTube'a, potrzebujemy zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, § 25 ust. 1 TTDSG), której może on udzielić, klikając przycisk w obszarze danego filmu wideo, jeśli nie udzielił takiej zgody już podczas wyboru plików cookie. Klikając przycisk Play, użytkownik zgadza się na przekazanie swojego adresu IP firmie YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) oraz na to, aby dostawca umieścił pliki cookie w jego przeglądarce. Dla komfortu użytkownika przechowujemy jego zgodę przez 30 dni w tak zwanym magazynie LocalStorage, który zapisujemy w jego przeglądarce. Udzieloną zgodę można w dowolnym momencie cofnąć na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Facebook Website Custom Audiences (piksel monitorujący aktywności odwiedzających witrynę)

Ta strona korzysta z „pikselu Facebooka” firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”) lub dla użytkowników znajdujących się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Umożliwia to śledzenie zachowania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Proces ten służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane pozostają dla nas anonimowe i w związku z tym nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, umożliwiając w ten sposób link do odpowiedniego profilu użytkownika i umożliwiając Facebookowi wykorzystanie danych do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Możesz zezwolić Facebookowi i jego partnerom na umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim. Ponadto w tym celu na Państwa komputerze może zostać zapisany plik cookie. Podczas korzystania z naszej strony internetowej piksel Facebooka zbiera szczegółowe informacje o zachowaniu użytkownika, adresie IP i lokalizacji geograficznej danego użytkownika. Dodatkowo gromadzone są szczegóły identyfikatora użytkownika Facebooka, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, niewrażliwe dane zdefiniowane przez użytkownika, adres URL strony odsyłającej, identyfikator piksela, oglądane reklamy, interakcje z reklamami, usługami i produktami, informacje marketingowe, przeglądane treści, informacje o urządzeniu i sukces kampanii marketingowej związanej z użytkownikiem.

Podczas zbierania danych polegamy na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO UE w zakresie współmiernego przetwarzania danych, które możesz oczywiście wycofać w dowolnym momencie na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Po wycofaniu zgody Twoje dane nie będą już wykorzystywane w tym celu i zostaną usunięte, o ile nie mają zastosowania ustawowe przepisy dotyczące przechowywania, które temu zabraniają. W przypadku nie wycofania zgody okres przechowywania danych wynosi 720 dni. Po tym okresie Twoje dane zostaną automatycznie usunięte.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z tej usługi nie można wykluczyć przeniesienia danych do Facebooka do kraju trzeciego, w związku z czym w każdym takim przypadku powstaje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitorujących, bez posiadania przez Ciebie potencjalnych środków naprawiać krzywdę. Stosujemy jednak możliwe i wymagane środki zgodnie z prawem o ochronie danych zgodnie z art. 44 i nast. UE-RODO w celu ustalenia poziomu ochrony danych w danym kraju trzecim.

Zasady bezpieczeństwa

Aby chronić przechowywane u nas dane naszych pracowników/klientów/dostawców przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Poziom bezpieczeństwa jest na bieżąco sprawdzany we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa oraz dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.

Linki do innych usługodawców

Nasza strona internetowa zawiera również – wyraźnie oznaczone – linki do stron internetowych innych firm. Nie mamy żadnego wpływu na treści zawarte na stronach internetowych innych dostawców. Tym samym nie możemy wziąć odpowiedzialności za te treści, ani nie udzielamy na nie gwarancji. Za treści zawarte na tych stronach odpowiada zawsze dany dostawca lub operator strony.

Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych i wyraźnych naruszeń prawa w momencie linkowania. W momencie linkowania nie wykryto żadnych treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak wymagać ciągłej kontroli zawartości podlinkowanych stron bez konkretnych podstaw wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku wykrycia naruszeń prawa takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do serwisów mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram i TikTok. Linki do serwisów mediów społecznościowych można rozpoznać po logo danego przedsiębiorstwa. Po kliknięciu tych linków użytkownik przejdzie do konkretnych serwisów mediów społecznościowych, gdzie firma FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH ma swój profil. Podczas kliknięcia linku do serwisu mediów społecznościowych nawiązywane jest połączenie z serwerami danego serwisu. W ten sposób serwer danego serwisu mediów społecznościowych otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Oprócz tego do dostawcy danego serwisu mediów społecznościowych trafiają również inne dane. Na przykład:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się kliknięty link;

 • data i godzina wywołania strony internetowej lub kliknięcia linku;

 • informacje na temat używanej przeglądarki i używanego systemu operacyjnego;

 • adres IP.

Jeśli w momencie kliknięcia linku użytkownik jest już zalogowany w danym serwisie mediów społecznościowych, dostawca danego serwisu jest w stanie ustalić na podstawie przekazanych danych nazwę użytkownika lub nawet jego prawdziwe imię i nazwisko oraz przypisać te informacje do osobistego konta użytkownika w danym serwisie mediów społecznościowych. Użytkownik może uniemożliwić przypisanie tych informacji do swojego osobistego konta poprzez wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta użytkownika. Serwery serwisów mediów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach spoza Unii Europejskiej. W związku z tym dostawca serwisu mediów społecznościowych może przetwarzać dane również w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Należy pamiętać o tym, że firmy w tych krajach podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych, które ogólnie nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Należy również mieć na uwadze to, że nie mamy żadnego wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę serwisu mediów społecznościowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych użytkownika w serwisach mediów społecznościowych powiązanych z naszą stroną internetową można znaleźć w polityce prywatności danego serwisu.

Nasza obecność w mediach społecznościowych

Jesteśmy obecni w różnych mediach społecznościowych, aby móc komunikować się z zalogowanymi tam klientami, zainteresowanymi osobami i użytkownikami oraz informować tam o naszych ofertach. Informujemy, że użytkownik korzysta z tych platform i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania). Ponadto informujemy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej.

Oprócz tego dane użytkownika mogą być przetwarzane w celach reklamowych i badania rynku. Na podstawie zachowań użytkownika mogą być więc tworzone profile użytkownika powiązane z jego zainteresowaniami. W związku z tym mogą być wyświetlane na przykład reklamy w serwisach mediów społecznościowych oraz poza nimi, które to reklamy przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu na komputerze użytkownika z reguły zapisywane są pliki cookie. Niezależnie od tego w profilach użytkowników mogą być zapisywane również dane, które nie są gromadzone bezpośrednio na urządzeniach końcowych użytkownika (zwłaszcza gdy użytkownik jest członkiem danego serwisu i jest w nim zalogowany).

Jako dostawca tej usługi informacyjnej oprócz tego nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych na podstawie korzystania z naszej usługi przez użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest skuteczne informowanie użytkowników i skuteczna komunikacja z użytkownikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO. W przypadku gdy użytkownik jest proszony przez danego dostawcę o zgodę na przetwarzanie danych (tzn. o udzielenie zgody na przykład poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie przycisku), podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) oraz art. 7 RODO.

Możliwość wniesienia sprzeciwu

Jeśli użytkownik jest członkiem sieci społecznościowej i nie chce, aby ta sieć poprzez naszą obecność w mediach społecznościowych gromadziła dane na jego temat oraz łączyła te dane z jego zapisanymi danymi dotyczącymi członkostwa w danej sieci, użytkownik musi:

 • wylogować się z danej sieci przed wizytą na naszej stronie,

 • skasować pliki cookie zapisane na urządzeniu oraz

 • zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu się użytkownik ponownie jest rozpoznawany w danej sieci jako konkretny użytkownik. Szczegółowe informacje na temat konkretnych operacji przetwarzania danych i możliwości wniesienia sprzeciwu (opt-out) można znaleźć w poniżej podlinkowanych informacjach poszczególnych dostawców. Również w przypadku żądań ujawnienia informacji i chęci skorzystania z praw przysługujących użytkownikom informujemy, że najlepiej skontaktować się z konkretnymi dostawcami. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie działania i udzielić informacji. Jeśli mimo to będziesz potrzebować pomocy, możesz skontaktować się również z nami.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Możliwość rezygnacji:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Możliwość rezygnacji: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Polityka prywatności/ możliwość rezygnacji: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google Analytics, plik cookie opt-out, który uniemożliwia gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości: Dezaktywuj Google Analytics

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Możliwość rezygnacji: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy i http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA)

Polityka prywatności: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

Możliwość rezygnacji: http://www.youronlinechoices.com

Twoje prawa jako administratora danych

Po pierwsze, chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby poinformować Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te określone są w art. 15–22 UE-RODO. Obejmują one:

Prawo dostępu (art. 15 UE-RODO)

Prawo do usunięcia danych (art. 17 UE-RODO)

Prawo do sprostowania (art. 16 UE-RODO)

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 UE-RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 UE-RODO)

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 UE-RODO)

Aby dochodzić tych praw, prosimy o kontakt: datenschutz@flex-tools.com. To samo dotyczy wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych w naszej firmie. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.

Platforma ODR do pozasądowego rozwiązywania sporów

IZgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 Komisja Europejska udostępniła interaktywną stronę internetową dla platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) w celu ułatwienia pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowego obrotu prawnego.

Platforma ODR Komisji Europejskiej jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Nasi FLEXperts są do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Twój lokalny dealer