Általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételek

 

1. § Érvényességi terület

(1) Összes szállításunkra és szolgáltatásunkra (beleértve a kiegészítő szolgáltatásokat, mint például az ajánlásokat és a tanácsadási szolgáltatásokat) kizárólag az alábbi feltételek vonatkoznak. Az ettől eltérő vagy ellentétes feltételeket nem ismerjük el, kivéve, ha azokhoz kifejezetten írásban hozzájárultunk. (2) Ezek a feltételek a felek közötti minden jövőbeli ügyletre is vonatkoznak, valamint akkor is, ha az áruk szállítását az ettől eltérő vagy ellentétes feltételek ismeretében végezzük. (3) Ezek a feltételek kizárólag a német polgári törvénykönyv (BGB) 310. § (1) bekezdése szerinti vállalkozókra, közjogi jogi személyekre vagy közjogi különvagyonokra vonatkoznak.

 2. § Ajánlatok

(1) Ajánlatainkat módosíthatjuk, kivéve ha nem erősítjük meg ezeket írásban. A szállítási szerződések és minden egyéb megállapodás (beleértve a mellékszerződéseket is), valamint képviselőink nyilatkozatai csak írásbeli visszaigazolásunkkal válnak jogilag kötelezővé.(2) Amennyiben írásbeli, szóbeli vagy telefonos megrendelése a BGB 145. §-a szerinti ajánlatnak minősül, az a megrendelőt két hétig köti.(3) Az adatfeldolgozó rendszerek által generált üzleti levelünk (pl. megrendelés visszaigazolása, számla, jóváírási értesítés, számlakivonat, fizetési felszólítás) aláírás nélkül is jogilag kötelező érvényű.

 3. § Árak

(1) Áraink nem tartalmazzák a mindenkori törvényes mértékű hozzáadottérték-adót. Ezek az INCOTERMS 2010 szerint a Steinheim/Murr üzemből vagy raktárból (EXW) érvényesek. (2) Ha a szállítási határidőig változás következik be az árainkban vagy azok alapjában, fenntartjuk a jogot arra, hogy árainkat ennek megfelelően módosítsuk. Ez azonban csak a négy hónapnál hosszabb szállítási határidőkre és az árak legfeljebb 10%-os kiigazítására vonatkozik. Az ezt meghaladó ármódosítások esetén új ármegállapodásra van szükség. Ha az általunk benyújtott megfelelő ajánlat kézhezvételétől számított 14 napon belül nem jön létre ilyen megállapodás, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy írásbeli értesítéssel elálljunk a szerződéstől. (3) Azokra a megrendelésekre, amelyeknél nem történt ármegállapodás, a szállítás napján érvényes listaárainkat kell alkalmazni. (4) A visszaigazolt árak csak a visszaigazolt mennyiségek elfogadásakor érvényesek. A részszállításokat külön kell kiszámlázni, kivéve, ha a felek kifejezetten másképp állapodtak meg.

 4. § Szállítás

(1) A szállítás feltételezi a vevő kötelezettségeinek időben történő és megfelelő teljesítését. Fenntartjuk a jogot arra, hogy nem szerződésszerű teljesítésére hivatkozzunk. A megrendelő részéről az átvételi kötelezettség elmulasztása vagy az együttműködési kötelezettség megszegése esetén jogosultak vagyunk az ebből eredő kár megtérítésének érvényesítésére, beleértve az esetleges többletköltségeket is. Fenntartjuk a jogot további követelések érvényesítésére is. Ebben az esetben az áru véletlen elvesztésének vagy véletlen megrongálódásának kockázata az átvétel elmulasztásával vagy az együttműködési kötelezettség egyéb módon történő megszegésével egyidejűleg átszáll a vevőre. (2) Az árukkal együtt szállított rajzokra és egyéb termékdokumentumokra vonatkozóan minden jogot korlátozás nélkül fenntartunk. Az árukkal együtt szállított rajzokat és egyéb termékdokumentációkat csak a FLEX előzetes hozzájárulásával lehet harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, és ha a szerződéses kapcsolat nem jön létre vagy később megszűnik, azokat kérésre haladéktalanul vissza kell juttatni a FLEX vállalatnak.

 5. § Szállítási határidő és a szállítás akadályai

(1) A szállítási időkre vonatkozó információink jogilag nem kötelező érvényűek. A szállítási határidők a megrendelés visszaigazolásának napján kezdődnek, semmiképpen nem kezdődnek a szállítás minden részletének és a szerződés megfelelő teljesítéséhez a vevő által teljesítendő minden egyéb előfeltétel tisztázása előtt. A határidő előtti szállítás és a részleges teljesítés megengedett. A szállítás időpontjának a Steinheim/Murr üzemből vagy raktárból (EXW az INCOTERMS 2010 szerint) történő kiszállítás napja tekintendő.(2) Ha a vevő megszegi együttműködési kötelezettségeit (pl. nem veszi át vagy megtagadja az áru időben történő átvételét), jogosultak vagyunk - a 4. § (1) bekezdésből eredő jogok sérelme nélkül - az árut leszállítani vagy a szállítási szerződés még nem teljesített részétől a halasztott határidő eredménytelen kitűzése után elállni. Ha a vevő az árut nem, nem időben vagy nem teljes egészében veszi át, jogosultak vagyunk az árut a vevő költségére raktározni.(3) A nem saját gyártású áruk szállítása az időben történő és teljes körű saját átvételhez kötött, kivéve, ha a késedelmes vagy hiányos saját átvételért felelősek vagyunk.(4) A vis maior események a szállítási határidő ésszerű meghosszabbításához vezetnek, és feljogosítanak minket a szerződéstől való teljes vagy részleges elállásra. Vis maiornak minősül a tűz, a háború, a sztrájk, a kizárás, az üzemzavarok vagy más előre nem látható körülmények, amelyekért nem vagyunk felelősek, és amelyek jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik számunkra a szállítást. Ez akkor is érvényes, ha a fent említett körülmények egy már bekövetkezett szállítási késedelem során vagy valamelyik beszállítónknál következnek be. Ilyen esetekben a megrendelőnek nincs joga elállni a szerződéstől, és nem jogosult kártérítés követelésére.

 6. § Kockázatok átszállása

Az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata akkor száll át a vevőre, amikor az áru Steinheim/Murrban üzemben, ill. raktárban (EXW az INCOTERMS 2010 szerint) átadásra kerül. Abban az esetben, ha a vevő részére történő szállításról történt megállapodás, a kockázat az áru elküldésének időpontjában száll át. 

7. § Fizetési feltételek

(1) A számláinkat a számla keltétől számított 30 napon belül, levonás nélkül kell kifizetni. A fizetések csak azon a napon tekintendők teljesítettnek, amikor az összeg felett rendelkezni tudunk.(2) A váltók és csekkek csak kifejezett megállapodás alapján és csak fizetés ellenében, valamint az egyedi esetben történő elfogadásunk függvényében kerülnek elfogadásra. A váltóval történő fizetés nem jogosít árengedményre. Az esetleges árengedmény és egyéb költségek a megrendelőt terhelik, és azonnal esedékesek.(3) Minden kifizetést mindig először a legrégebbi követeléseinkre írunk jóvá, függetlenül a megrendelő ellenkező nyilatkozatától.(4) Fizetési késedelem esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel. Fenntartjuk a jogot a késedelemmel okozott további károk megtérítésének érvényesítésére. Fizetési késedelem, csekkek vagy váltók fedezetlensége, a kifizetések beszüntetése, a tartozások rendezésére irányuló eljárás megindítása, a fizetési feltételek be nem tartása vagy olyan körülmények fennállása esetén, amelyek alkalmasak a vevő hitelképességének csökkentésére, valamennyi követelésünk – még haladék adása esetén is – azonnal esedékessé válik. Ezen túlmenően jogosultak vagyunk arra, hogy a még nem teljesített szállításokat csak készpénzes előrefizetés ellenében teljesítsük, vagy ésszerű türelmi idő kitűzése után elálljunk a szerződéstől, és teljesítés helyett kártérítést követeljünk.(5) A vevő csak olyan ellenköveteléssel számolhat el, amelyet elismerünk, amely nem vitatott vagy jogerősen megállapított.

 8. § Tulajdonjog fenntartása

(1) Az áru mindaddig a mi tulajdonunkban marad, amíg az összes kifizetés teljes egészében be nem érkezik. A vevő szerződésszegése esetén, beleértve a fizetési késedelmet is, jogosultak vagyunk az áru visszavételére. (2) A vevő köteles az árut gondosan kezelni, megfelelően biztosítani és szükség esetén karbantartani. (3) Amennyiben a vételárat nem fizették ki teljes egészében, a vásárló köteles azonnal írásban tájékoztatni minket arról, ha az árut harmadik személy jogai terhelik, vagy harmadik személyek egyéb beavatkozásának van kitéve. (4) A vevő jogosult az árut a rendes üzletmenet keretében a tulajdonjog fenntartása mellett továbbértékesíteni. Ebben az esetben azonban már most átruházza ránk az ilyen továbbértékesítésből származó valamennyi követelését, függetlenül attól, hogy ez a tulajdonjog fenntartása mellett szállított áruk feldolgozása előtt vagy után történik. Függetlenül attól, hogy mi magunk jogosultak vagyunk-e a követelés behajtására, a vevő az átruházást követően is jogosult marad a követelés behajtására. Ebben az összefüggésben vállaljuk, hogy nem hajtjuk be a követelést mindaddig és amennyiben, amíg a vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, nem nyújtott be fizetésképtelenségi vagy hasonló eljárás megindítására irányuló kérelmet, és nem szünetelteti a kifizetéseket. (5) Amennyiben a fent említett biztosítékok több mint 10%-kal meghaladják a biztosítandó követeléseket, a vevő kérésére kötelesek vagyunk a biztosítékokat saját belátásunk szerint felszabadítani.

 9. § Visszavétel

(1) Kizárjuk az általunk kiszállított áruk visszaküldését, kivéve, ha írásban másképp állapodtunk meg, vagy ha erre törvényileg kötelezettek vagyunk. (2) Megegyezés szerinti visszavétel esetén a nettó eladási ár 20%-ának megfelelő, de legalább 50,00 EUR összegű kezelési díjat számítunk fel. Amennyiben egyedi esetekben magasabb költségek merülnek fel, fenntartjuk a jogot arra, hogy ezeket kiszámlázzuk.

 10. § Szavatosság

(1) A vevő szavatossági jogainak előfeltétele, hogy a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. §-a szerint fennálló valamennyi ellenőrzési és reklamációs kötelezettségének megfelelően eleget tegyen.(2) A törvényes szavatossági igényeket csak a kockázatok átszállásától számított 12 hónapon belül lehet érvényesíteni.(3) Az áru hibája esetén a vevőnek joga van a hiba kijavítása vagy hibátlan áru leszállítása formájában történő utólagos teljesítésre. Ha az utólagos teljesítés meghiúsul, a vevő jogosult a vételár csökkentésére vagy a szerződéstől történő elállásra.

 11. § Felelősségvállalás

(1) Részünkről, illetve képviselőink vagy megbízottaink részéről szándékos vagy súlyos gondatlanság, valamint lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felelősséget vállalunk, amely esetben kártérítési felelősségünk az előre látható, tipikusan bekövetkező kár mértékére korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő megvalósulását, és amelyek teljesítésére a vevő ezért támaszkodik, vagy olyan kötelezettségek, amelyek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának az elérését. (2) Az élet-, testi épség- vagy egészségkárosodásért vállalt felelősség és a termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősség változatlanuk érvényben marad. (3) Felelősségünket kizárjuk, kivéve ha a fentiekben kifejezetten másként nem rendelkezünk.

 12. § Alkalmazandó jog, joghatóság helye, érvényességi záradék

(1) A köztünk és a vevő között fennálló valamennyi jogviszonyra kizárólag a német jog mérvadó, a kollíziós jog és az Egyesült Nemzetek nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) kizárásával.(2) A joghatóság helye Steinheim. Mindazonáltal szabadon perelhetünk a vevő székhelye szerint illetékes bíróságon.(3) Amennyiben a jelen Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek bármely rendelkezése vagy a köztünk és a vevő között létrejött egyéb megállapodások hatálya alá tartozó bármely rendelkezés érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy érvénytelenné válna, ez nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét.

FLEX szakérőink rendelkezésedre állnak.

Kapcsolat

Helyi keredkedőd