Γενικοί όροι πώλησης, παράδοσης, πληρωμής

 

§ 1 Πεδίο ισχύς

(1) Για όλες τις παραδόσεις και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των παράπλευρων υπηρεσιών όπως π.χ. συστάσεις και προτάσεις) ισχύουν αποκλειστικά οι παρακάτω όροι. Όροι που είτε αποκλίνουν ή έρχονται σε αντίθεση με αυτούς δεν αναγνωρίζονται από εμάς, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ρητή γραπτή έγκρισή τους. (2) Οι εν λόγω όροι ισχύουν και για όλες τις μελλοντικές συναλλαγές μεταξύ των μερών αλλά και όταν πραγματοποιούμε παράδοση αγαθών λαμβάνοντας υπόψη όρους που είτε αποκλίνουν ή έρχονται σε αντίθεση με αυτούς. (3) Οι εν λόγω όροι ισχύουν για εταιρείες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή αμοιβαία κεφάλαια δημοσίου δικαίου στο πλαίσιο του § 310 παρ. 1 Αστικού Κώδικα.

 § 2 Προσφορές

(1) Οι προσφορές μας είναι μη δεσμευτικές, εφόσον δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκ μέρους μας γραπτώς. Οι συμβάσεις παράδοσης και όλες οι λοιπές συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων περιορισμών), αλλά και οι επεξηγήσεις των αντιπροσώπων μας γίνονται νομικά δεσμευτικές μόνο μετά από την έγγραφη επιβεβαίωσή τους εκ μέρους μας.(2) Εφόσον απαιτείται γραπτή, προφορική ή τηλεφωνική παραγγελία για μια προσφορά σύμφωνα με § 145 Αστικού Κώδικα, ο πελάτης δεσμεύεται σε αυτή για δύο εβδομάδες.(3) Η εταιρική αλληλογραφία που δημιουργείται μέσω εγγράφων επεξεργασίας δεδομένων (όπως π.χ. επιβεβαιώσεις έργου, τιμολόγια, πιστωτικές εγγραφές, αποσπάσματα κίνησης λογαριασμού, υπενθυμίσεις πληωμής) θεωρείται νομικά δεσμευτική ακόμα και χωρίς υπογραφή.

 § 3 Τιμές

(1) Οι τιμές μας διαμορφώνονται συν του φόρου προστιθέμενης αξίας στο εκάστοτε νομικό ύψος. Ισχύουν από το εργοστάσιο ή την αποθήκη (EXW) Steinheim/Murr σύμφωνα με INCOTERMS 2010. (2) Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές αναφορικά στις τιμές ή στη βάση των τιμών έως την ημέρα παράδοσης, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας όπως προσαρμόσουμε τις τιμές μας. Αυτό ισχύει ωστόσο μόνο για προθεσμίες παράδοσης μεγαλύτερες από τέσσερις μήνες και για προσαρμογές τιμές έως και 10 %. Σε περίπτωση προσαρμογών τιμών, οι οποίες οφείλονται σε κάτι τέτοιο, απαιτείται νέα συμφωνία τιμής. Εάν δεν προκύψει τέτοιου είδος συμφωνία εντός 14 ημερών μετά την κυκλοφορία σχετικής προσφοράς, την οποία εμείς επικοινωνήσαμε, διατηρούμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση. (3) Για παραγγελίες για τις οποίες δεν έχουν συμφωνηθεί τιμές, ισχύουν οι τιμές καταλόγου μας που ίσχυαν κατά την ημέρα της παράδοσης. (4) Οι επιβεβαιωμένες τιμές ισχύουν μόνο εάν γίνουν δεκτές οι επιβεβαιωμένες ποσότητες. Οι τμηματικές παραδόσεις χρεώνονται μεμονωμένα, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικά ρητά.

 § 4 Παράδοση

(1) Για την παράδοση προϋποτίθεται η έγκαιρη και σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα ένστασης μη εκπλήρωσης σύμβασης. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή άλλης υπαίτιας παραβίασης της υποχρέωσης συνεργασίας του πελάτη, δικαιούμαστε αποζημίωση για την προκύπτουσα ζημιά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων εξόδων. Οι περαιτέρω αξιώσεις παραμένουν ανεπηρέαστες. Ο πελάτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας ή τυχαίας φθοράς των αγαθών στην περίπτωση αυτή κατά τη χρονική στιγμή της αθέτησης υποχρέωσης αποδοχής ή άλλης παράβασης των υποχρεώσεων συνεργασίας. (2) Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα για τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά έγγραφα προϊόντος που παρέχονται. Τα συνημμένα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά έγγραφα προϊόντος μπορούν να είναι προσβάσιμα σε τρίτους μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της FLEX και πρέπει να επιστραφούν στη FLEX αμέσως κατόπιν αιτήματος, σε περίπτωση μη υλοποίησης μιας συμβατικής σχέσης ή σε περίπτωση παύσης της.

 § 5 Χρόνος παράδοσης και εμπόδια στην παράδοση

(1) Τα στοιχεία μας αναφορικά στον χρόνο παράδοσης είναι μη δεσμευτικά. Οι προθεσμίες παράδοσης ξεκινούν από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας μας, αλλά όχι πριν αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της παράδοσης και πριν ικανοποιηθούν οι απαραίτητες απαιτήσεις για την ορθή εξέλιξη της σύ΄μβασης. Επιτρέπονται οι πρόωρες και τμηματικές παραδόσεις. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα αποστολής από το εργοστάσιο ή την αποθήκη (EXW σύμφωνα με INCOTERMS 2010) Steinheim/Murr. (2) Εάν ο πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις του για συνεργασία (π.χ. μη αποδεχόμενος ή αρνούμενος την αποδοχή εγκαίρως), είμαστε - με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από § 4 παράγραφος 1 - μετά από ανεπιτυχή καθορισμό περιόδου χάριτος, όπως υπαναχωρήσουμε από την υποχρέωση παράδοσης των αγαθών ή από μέρος της σύμβασης παράδοσης που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. Εάν δεν λάβει χώρα αποδοχή των αγαθών, ή εάν η αποδοχή των αγαθών δεν είναι έγκαιρη ή δεν είναι πλήρης, έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τα αγαθά με έξοδα του πελάτη.(3) Η παράδοση αγαθών που δεν κατασκευάζουμε οι ίδιοι υπόκειται σε έγκαιρη και πλήρη παράδοση στους εαυτούς μας, εκτός εάν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερημένη ή ελλιπή παράδοση στον εαυτό μας.(4) Περιστατικά ανωτέρας βίας οδηγούν σε εύλογη παράταση του χρόνου παράδοσης και μας δίνουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση εν όλω ή εν μέρει. Η ανωτέρα βία ισοδυναμεί με πυρκαγιά, πόλεμο, απεργία, λουκέτο, λειτουργικές διακοπές ή άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι και που καθιστούν την παράδοση πολύ πιο δύσκολη ή αδύνατη για εμάς. Αυτό ισχύει και εάν οι αναφερόμενες περιστάσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια καθυστέρησης στην παράδοση που έχει ήδη συμβεί ή σε έναν από τους υπεργολάβους μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση για αποζημίωση.

 § 6 Μετάθεση κινδύνου

Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στον πελάτη κατά την παράδοση των αγαθών από το εργοστάσιο ή την αποθήκη (EXW σύμφωνα με INCOTERMS 2010) στο Steinheim/Murr. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί παράδοση στον πελάτη, η μετάθεση κινδύνου πραγματοποιείται τη στιγμή της αποστολής των αγαθών. 

§ 7 Όροι πληρωμής

(1) Τα τιμολόγιά μας πρέπει να εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου χωρίς καμία παρακράτηση. Οι πληρωμές θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί μόνο την ημέρα κατά την οποία μπορούμε να διαθέσουμε το ποσό.(2) Συναλλαγματικές και επιταγές γίνονται δεκτές μόνο βάσει ρητής συμφωνίας και μόνο λόγω πληρωμής και υπόκεινται σε αποδοχή μας σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Εάν η πληρωμή γίνει με συναλλαγματική, δεν υπάρχει δικαίωμα για έκπτωση σε μετρητά. Οποιαδήποτε έκπτωση και άλλα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη και πρέπει να εξοφληθούν άμεσα (3) Όλες οι πληρωμές πιστώνονται πάντα πρώτα στις παλαιότερες αξιώσεις μας, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες πελατών για το αντίθετο. (4) Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, θα χρεώνουμε τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο. Διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε περαιτέρω ζημιές που προκλήθηκαν από καθυστέρηση. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, μη πληρωμής επιταγών ή συναλλαγματικών, αναστολής πληρωμής, έναρξης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών, μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής ή ύπαρξη συνθηκών που ενδέχεται να μειώσουν το πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, όλες οι απαιτήσεις μας - ακόμη και σε περίπτωση αναβολής - θεωρούνται άμεσα ληξιπρόθεσμες. Επιπλέον, δικαιούμαστε να εκτελούμε εκκρεμείς παραδόσεις μόνο έναντι προκαταβολής σε μετρητά ή, αφού ορίσουμε εύλογη περίοδο χάριτος, να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να απαιτήσουμε αποζημίωση αντί για απόδοση.(5) Ο πελάτης μπορεί να συμψηφίσει μόνο ανταπαιτήσεις που έχουν αναγνωριστεί από εμάς, είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν θεμελιωθεί νόμιμα.

 § 8 Επιφύλαξη κυριότητας

(1) Τα εμπορεύματα παραμένουν ιδιοκτησία μας έως ότου ληφθούν πλήρως όλες οι πληρωμές. Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας πληρωμής, έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τα αγαθά. (2) Ο πελάτης πρέπει να μεταχειρίζεται τα αγαθά με προσοχή, να τα ασφαλίζει κατάλληλα και, εάν χρειάζεται, να τα συντηρεί. (3) Εάν το τίμημα αγοράς δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, ο πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως εγγράφως εάν τα εμπορεύματα βαρύνονται με δικαιώματα τρίτων ή υπόκεινται σε άλλες παρεμβάσεις τρίτων. (4) Ο πελάτης δικαιούται να μεταπωλήσει τα αγαθά που υπόκεινται σε διατήρηση της κυριότητας κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, μας εκχωρεί ήδη όλες τις αξιώσεις από μια τέτοια μεταπώληση, ανεξάρτητα από το αν αυτό λαμβάνει χώρα πριν ή μετά από οποιαδήποτε επεξεργασία των αγαθών που παραδίδονται υπό επιφύλαξη κυριότητας. Ανεξάρτητα από την εξουσιοδότησή μας να εισπράττουμε την απαίτηση μόνοι μας, ο πελάτης συνεχίζει να είναι εξουσιοδοτημένος όπως εισπράξει την απαίτηση ακόμη και μετά την ανάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να μην εισπράξουμε την απαίτηση για όσο διάστημα και στο βαθμό που ο πελάτης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παρόμοια διαδικασία και δεν έχουν ανασταλεί οι πληρωμές. (5) Εφόσον οι τίτλοι που αναφέρονται παραπάνω υπερβαίνουν τις προς εξασφάλιση απαιτήσεις κατά περισσότερο από 10%, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουμε τους τίτλους της επιλογής μας κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

 § 9 Επιστροφή

(1) Η επιστροφή των αγαθών από τις παραδόσεις μας αποκλείεται εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι άλλο γραπτώς ή εκτός εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. (2)Σε περίπτωση συμφωνημένης επιστροφής, χρεώνουμε ένα τέλος διεκπεραίωσης 20% της καθαρής τιμής πώλησης, αλλά τουλάχιστον 50,00 EUR. Σε περίπτωση που έχουμε υψηλότερα έξοδα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα εκ νέου υπολογισμού.

 § 10 Εγγυοδοσία

(1) Προϋπόθεση για τυχόν δικαιώματα εγγυοδοσίας του πελάτη είναι η ορθή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων επιθεώρησης και ειδοποίησης που προϋποτίθεται σύμφωνα με § 377 Εμπορικού Κώδικα. (2) Οι νόμιμες αξιώσεις εγγύησης μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός 12 μηνών από μετάθεση κινδύνου.(3) Σε περίπτωση ελαττωμάτων στα αγαθά, ο πελάτης έχει το δικαίωμα για συμπληρωματική εκτέλεση με τη μορφή αποκατάστασης του ελαττώματος ή παράδοσης ενός αντικειμένου χωρίς ελαττώματα. Εάν η συμπληρωματική απόδοση αποτύχει, ο πελάτης δικαιούται να μειώσει την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

 § 11 Ευθύνη

(1) Σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας ή εκ μέρους των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων μας, είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, καθώς και σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων και σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη μας για ζημιές περιορίζεται στην προβλέψιμη, συνήθως προκύπτουσα ζημία. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην εκπλήρωση των οποίων μπορεί επομένως να βασιστεί ο πελάτης ή υποχρεώσεις η παράβαση των οποίων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. (2) Η ευθύνη για υπαίτιο τραυματισμό της ζωής, των άκρων ή της υγείας καθώς και η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένουν ανεπηρέαστες. (3) Εφόσον δεν ορίζεται ρητά κάτι άλλο παραπάνω, η ευθύνη μας αποκλείεται.

 § 12 Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας, ρήτρα σωτηρίας

(1) Το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εξαιρουμένης της σύγκρουσης νόμων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (CISG).(2) Τόπος δικαιοδοσίας είναι το Steinheim. Ωστόσο, είμαστε ελεύθεροι να προσφύγουμε στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την έδρα του πελάτη.(3) Εάν μια διάταξη αυτών των Γενικών Όρων και όρων πώλησης, παράδοσης και πληρωμής ή μια διάταξη στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη είναι ή καταστεί άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα όλων των άλλων διατάξεων ή συμφωνιών.

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου