Allmänt garanti

 

From ändförbrukarens köpdatum ger FLEX 2 års garanti på maskinen. Garantin gäller endast för brister som härrör från materialoch/ eller tillverkningsfel liksom om garanterade egenskaper saknas. Originalkvittot med försäljningsdatum måste uppvisas vid eventuella garantianspråk Garantireparationer får endast utföras av FLEX autoriserade verkstäder eller servicestationer. Garantianspråk gäller endast om maskinen använts på avsett sätt. Garantin gäller ej för normalt slitage, felaktig användning, delvis eller helt demonterade maskiner liksom för skador genom överbelastning och användning av ej tillåtna, defekta eller felanvända verktyg, skador som förorsakas av maskinen på verktyg resp arbetsstycke, genom våld, följdskador beroende på felaktig eller otillräcklig skötsel, skador genom främmande föremål som t ex sand eller stenar liksom för skador som uppstått genom att bruksanvisningen ej följts t ex genom anslutning till fel nätspänning eller strömtyp. Garantianspråk för tillbehör kan endast göras gällande om de använts med maskiner som använts på avsett eller tillåtet sätt.