Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim

Telefoon: +49 7144 828 0
Fax: +49 7144 258 99

E-Mail: info@flex-tools.com
Internet: www.flex-tools.com

Neem contact op met gegevensbescherming: datenschutz@flex-tools.com

Doel en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU-GDPR en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht genomen. In het bijzonder is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking vastgelegd in art. 6 EU-GDPR. Wij gebruiken uw gegevens om zaken te initiëren, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en ook om de klantrelatie te versterken, wat gepaard kan gaan met analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame. Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook toestemming zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voorafgaand aan het verlenen van toestemming verduidelijken we met u het doel van de gegevensverwerking en uw recht op intrekking. De respectieve rechtsgrondslag voor overeenkomstige gegevensverwerking wordt u in de volgende paragrafen nogmaals afzonderlijk meegedeeld.

Doorgeven aan derden

Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan derden in het kader van wettelijke bepalingen of met uw toestemming. Afgezien van deze gevallen worden gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Categorieën ontvangers/ontvangers van gegevens

Binnen ons bedrijf zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden doorgegeven aan personen die deze nodig hebben voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze specifieke afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. Met alle dienstverleners worden de vereiste gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten.

Overdracht aan derde landen/voornemen tot overdracht aan derde landen

De overdracht van gegevens naar derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) vindt uitsluitend plaats voor zover dit noodzakelijk is om aan de betreffende verplichting te voldoen of indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. Details over dergelijke omstandigheden zullen afzonderlijk aan u worden verstrekt binnen de reikwijdte van de betreffende gegevensverwerking in de betreffende sectie.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee dat er verschillende bewaartermijnen zijn die het verder (verplicht) bewaren van gegevens vereisen. Dit betreft met name bewaarplichten op grond van handels- of belastingwetgeving (bijv. de Duitse handelswet (HGB), belastingwetgeving etc.). Voor zover er geen verdere bewaarplicht geldt, worden uw gegevens gewist nadat het betreffende doel is bereikt. We kunnen gegevens ook bewaren met uw toestemming of in het geval van juridische geschillen waarbij we bewijsmateriaal gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijnen die kunnen oplopen tot dertig jaar; de gebruikelijke verjaringstermijn is drie jaar.

Verplichting tot gegevensverstrekking

Voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van de verplichting en het vervullen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen zijn verschillende persoonlijke gegevens nodig. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt. Overeenkomstige details zijn samengevat in het bovenstaande gedeelte. In bepaalde gevallen is het ook nodig om gegevens te verzamelen of te verstrekken op basis van wettelijke bepalingen. Houd er rekening mee dat uw verzoek niet kan worden verwerkt of de bijbehorende verplichting niet kan worden uitgevoerd zonder het verstrekken van dergelijke gegevens.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

De gegevens die wij verwerken worden bepaald door de betreffende context, bijvoorbeeld of u een online bestelling plaatst of een verzoek invult via ons contactformulier, of dat u ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient. Hieronder willen we u relevante details geven over de specifieke gevallen van verwerking op onze website.

Bezoek onze webpagina's

In de regel vragen we geen persoonlijke gegevens van je wanneer je onze webpagina's bezoekt. De enige informatie die we vragen is de naam van uw internetprovider en de webpagina's die u op onze site bezoekt. U als internetgebruiker blijft echter anoniem omdat we deze informatie alleen voor statistische doeleinden gebruiken (bijv. het aantal aanvragen voor de afzonderlijke webpagina's).

De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang. Daarom is het belangrijk dat u altijd weet wanneer we gegevens opslaan en hoe we deze gebruiken. Wanneer u onze webpagina's bezoekt, slaan onze webservers uw IP-adres op. Het IP-adres kan worden gebruikt om uw provider te identificeren. Het is niet onze bedoeling om individuen te identificeren. Om redenen van technische veiligheid (met name om pogingen tot hacken van onze webserver te voorkomen) worden deze gegevens opgeslagen in overeenstemming met art. 6 (1) (f) EU-GDPR. Uiterlijk na 7 dagen wordt het IP-adres geanonimiseerd om elke verwijzing naar de gebruiker te voorkomen.

Contactformulier/contact via e-mail (Art. 6 (1) (a) en (b) EU-GDPR)

Onze website bevat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u het contactformulier gebruikt om ons aan te schrijven, verwerken wij de door u verstrekte gegevens in het kader van het contactformulier voor communicatiedoeleinden en om te reageren op uw vragen en verzoeken. Hierbij worden de principes van gegevensbesparing en gegevensreductie in acht genomen; dit betekent dat u alleen die gegevens hoeft te verstrekken die wij nodig hebben om met u te communiceren.

Deze gegevens zijn uw achternaam, e-mailadres, het betreffende onderwerp en het berichtveld zelf. Daarnaast wordt, als technische noodzaak en voor de wettelijke veiligheid, ook uw IP-adres verwerkt. Alle andere gegevens zijn vrijwillige velden voor optioneel gebruik (bijv. voor een specifieker antwoord op uw vragen).

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken we de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om op uw verzoek te kunnen reageren.

Registratie dealerportaal

Op onze website bieden we FLEX-partners de mogelijkheid om zich te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Zo kunnen bijvoorbeeld beeld- en tekstgegevens, logo's, catalogi en productgegevens worden gedownload. Tijdens de registratie op ons downloadportaal verzamelen we de volgende gegevens: Land, voornaam, achternaam, bedrijf, e-mail, wachtwoord, klantnummer.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van de gegevens is hierbij art. 6 para. 1 lit. b) DS-GVO.

Bij registratie op onze website worden ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens).

Let op: het wachtwoord dat u invoert, wordt door ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van ons bedrijf kunnen dit wachtwoord niet lezen. Daarom kunnen zij u geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten. Gebruik in dat geval de functie "Wachtwoord vergeten". U ontvangt dan automatisch een nieuw wachtwoord per e-mail. Geen enkele medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar uw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord als u dergelijke verzoeken ontvangt.

Zodra u het registratieproces hebt voltooid, worden uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beveiligde downloadportaal. Zodra u inlogt op onze website met uw e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor acties die u op onze website uitvoert.

Wij worden bij het uitvoeren van het registratieproces voor de administratie van inloghandelingen bijgestaan door onze serviceprovider Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK], met wie wij het door de wet op de gegevensbescherming vereiste contract voor de bescherming van uw gegevens hebben afgesloten.

Houd er echter rekening mee dat dit een provider uit de VS is die gegevens kan overdragen naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt (VS). Er bestaat een risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, zonder dat u daartegen juridische stappen kunt ondernemen. We nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen voor gegevensbescherming in overeenstemming met art. 44 en volgende. EU-DS-GVO om het niveau van gegevensbescherming in het derde land vast te stellen.

We zullen alleen gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken voor advies, reclame of marktonderzoek als u ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Natuurlijk kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken op datenschutz@flex-tools.com of per post aan FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Dealer zoeken (Art. 6 (1) (a), (b) EU-GDPR)

Op onze website kunt u onze dealers bij u in de buurt vinden door uw land en postcode in te voeren. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om de betreffende dealers te vinden. Daarnaast maken wij - met uw toestemming - gebruik van interactieve kaartbeelden van Google. De overeenkomstige privacyverklaring met betrekking tot het gebruik en de toepassing van Google Maps vindt u in de desbetreffende opmerking hieronder.

Registratie voor onze 3 jaar garantie (Art. 6 (1) (b) EU-GDPR)

U kunt zich registreren voor onze 3 jaar garantie op onze website. Tijdens de registratie verzamelen en verwerken we de volgende gegevenscategorieën:

Verplichte velden: voornaam, achternaam, bedrijf (alleen voor zakelijke registraties), telefoonnummer/mobiel nummer (alleen voor zakelijke registraties), straat, huisnummer, postcode, plaats, land, taal, e-mailadres, wachtwoord inclusief wachtwoordbevestiging

Optionele informatie: titel, telefoonnummer/mobiel nummer (voor privé-registraties)

De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de registratie van onze 3 jaar garantie en worden gewist zodra dit doel is bereikt, op voorwaarde dat er geen dwingende bewaarvoorschriften zijn die het wissen verhinderen.

Brochure- en catalogusaanvragen (Art. 6 (1) (a), (b) EU-GDPR)

U kunt via onze website informatiemateriaal in de vorm van brochures of catalogi aanvragen. Om dergelijke verzoeken mogelijk te maken, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Verplichte gegevens: achternaam, voornaam, titel, straat, postcode, plaats, land, e-mailadres, uw gevraagde bestellingOptionele gegevens: bedrijf, telefoonnummer

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van het aangevraagde informatiemateriaal en worden daarna gewist, voor zover er geen dwingende bewaarvoorschriften zijn die het wissen verhinderen. Gegevens die nodig zijn om het informatiemateriaal te kunnen verzenden, worden voor dit doel doorgestuurd naar de desbetreffende verzenddienstverlener. Op dit moment worden gegevens met betrekking tot het aanvragen van brochures/catalogi ongecodeerd verzonden, waardoor niet kan worden uitgesloten dat een onbevoegde derde partij de gegevens tijdens de verzending kan lezen. Er kunnen ook andere alternatieve communicatiemethoden worden gebruikt (bijv. per post of fax), die meer veiligheid bieden dan ongecodeerde e-mail.

Downloadoptie voor printgegevensreeksen

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om afgedrukte gegevenssets te downloaden. De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • E-mailadres
 • Land
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Stad

Aangezien we deze service zonder extra kosten voor u aanbieden, willen we uw persoonlijke gegevens die tijdens het proces zijn verzameld, gebruiken voor reclamedoeleinden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 Para. 1 lit a, b DS-GVO). U hebt het recht om uw toestemming om gecontacteerd te worden voor reclamedoeleinden op elk moment in te trekken op datenschutz@flex-tools.com.

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken. Houd er rekening mee dat er veel bewaartermijnen zijn die vereisen dat gegevens bewaard blijven. Dit geldt met name voor bewaarplichten op grond van handels- of belastingwetgeving (bijv. Duits Wetboek van Koophandel, Duits Belastingwetboek, etc.).

Als u gebruik maakt van uw recht op herroeping, maar wij uw gegevens om bovengenoemde redenen nog niet kunnen wissen, zorgen wij ervoor dat uw gegevens vanaf dat moment niet meer voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Cookies

Veel onderdelen van onze website maken gebruik van cookies. Deze helpen om onze site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden geplaatst en opgeslagen (lokaal op uw harde schijf).

Deze cookies stellen ons in staat om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Dit stelt ons op onze beurt in staat om de inhoud van onze website aan te passen aan de behoeften van bezoekers. Cookies stellen ons ook in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en deze te plaatsen op basis van criteria zoals de thematische interesses van bezoekers.

De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt normaal gesproken echter ook de instellingen van uw browser wijzigen als u deze informatie liever niet wilt verzenden. Als u dat doet, kan de inhoud van onze website alleen met beperkingen worden gebruikt (bijv. download winkelwagen voor afbeeldingen, documenten etc.).

Google Analytics inclusief Google-signalen

Op onze website gebruiken we het trackingprogramma Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Deze tool registreert en evalueert systematisch uw interacties als gebruiker met onze website. Daarbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • de eerste drie bytes van je IP-adres;
 • een aan jou toegewezen Google Analytics-ID;
 • de website die je hebt bezocht;
 • de referrer (de website van waaruit je op de website bent gekomen);
 • de subpagina's die je hebt bezocht;
 • de verblijfsduur op de website;
 • de frequentie van het websitebezoek;
 • het gebruikte browsertype;
 • de gebruikte taalinstellingen;
 • het gebruikte apparaat en besturingssysteem.   

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Je kunt je toestemming altijd intrekken aan het einde van deze privacyverklaring.

Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens door de Google Analytics-dienst is om de interactie van onze websitebezoekers met onze website te analyseren. Door de hier verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij ons aanbod optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid verhogen. Wij wissen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 26 maanden.

Het gebruik van Google Signals als extensie is tevens gekoppeld aan het gebruik van Google Analytics; jouw toestemming voor het gebruik van Google Analytics omvat ook het gebruik van Google Signals.

Met Google Signals kunnen wij berichten door Google laten opstellen die voor alle apparaten gelden (zogeheten “cross device tracking”). Als je in de instellingen in jouw Google-account de “gepersonaliseerde advertenties” hebt geactiveerd en jouw internetgeschikte eindapparaten gekoppeld hebt aan je Google-account, kan Google het gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis hiervan databasemodellen maken als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG.

Daarbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en de apparaattypen van alle websitegebruikers die in een Google-account zijn aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens laten onder meer zien op welk eindapparaat je de eerste keer op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de betreffende conversie heeft plaatsgevonden. Van Google ontvangen wij enkel de statistieken die door Google Signals gegenereerd zijn en geen persoonlijke gegevens van de websitegebruiker.

Je hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van jouw Google-account uit te schakelen en daarmee de analyse voor alle apparaten in verband met Google Signals uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina; https://support.google.com/ads/answer/2662922

Meer informatie over Google Signals vind je via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985

Deze diensten kunnen de verzamelde gegevens naar een ander land doorgeven. Wij wijzen je erop dat deze dienst gegevens kan verzenden buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens worden verzonden naar de VS, bestaat het risico dat je gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat je mogelijk over een rechtsmiddel beschikt. Wij nemen echter de mogelijke en binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen overeenkomstig art. 44 e.v. AVG om het niveau van gegevensbescherming in het derde land tot stand te brengen.

Gebruik van Google Remarketing

We maken gebruik van Remarketing-technologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Via deze technologie worden gebruikers die onze websites en online diensten al hebben bezocht en interesse hebben getoond in het aanbod, opnieuw geadresseerd via gerichte reclame op de sites van het partnernetwerk van Google. De reclame wordt gefaseerd gemaakt met behulp van cookies, kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van deze tekstbestanden kan het gedrag van de gebruiker bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame.

Als u desondanks de Remarketing-functie van Google niet nodig hebt, kunt u deze uitschakelen door de juiste instellingen te maken

onder http://www.google.com/settings/ads or https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout U kunt ook het gebruik van cookies voor interessegerelateerde advertenties via het advertentienetwerkinitiatief deactiveren door de instructies onder http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u vinden onder  http://www.google.com/privacy/ads/

We willen erop wijzen dat Google zijn eigen privacyrichtlijnen heeft, die onafhankelijk zijn van de onze. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze richtlijnen en methoden. Informeer uzelf voordat u onze website gebruikt via data privacy provisions of Google.

Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA v3, een service van Google LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google reCAPTCHA maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Het leest ook informatie over uw browser en bestaande Google-cookies en registreert uw interactie met de website. Wij gebruiken Google reCAPTCHA op alle websites waar u rechtstreeks met ons kunt communiceren, zoals ons contactformulier. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website in deze context wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO op basis van ons legitieme belang in de veiligheid van onze internetaanwezigheid en het voorkomen van misbruik en spam. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt uw IP-adres door Google echter ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te bepalen of een invoer door een mens of een machine is gedaan. Dit maakt een efficiënte en gebruiksvriendelijke bescherming tegen spam of bots mogelijk en dient de veiligheid en beschikbaarheid van deze website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google reCAPTCHA wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google zolang u niet verbonden bent met uw Google-account en er geen cookies van Google of een aan Google gelieerd bedrijf op uw computer zijn opgeslagen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/?hl=en . U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. In het bijzonder kunt u dan geen gebruik maken van het contactformulier.

Google Kaarten

Onze website maakt gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Om de privacy van de gegevens te waarborgen, wordt Google Maps gedeactiveerd wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Er wordt eerst een directe verbinding met de Google-servers tot stand gebracht wanneer u Google Maps zelfstandig activeert (toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken aan het einde van deze privacyverklaring. Dit proces voorkomt dat uw gegevens worden overgedragen aan Google wanneer u de website voor het eerst bezoekt. Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Vervolgens wordt dit in het algemeen doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op een server in de VS.

Aangezien er in dergelijke gevallen sprake is van overdracht naar een derde land, bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat u over een rechtsmiddel beschikt. We nemen echter de mogelijke en vereiste maatregelen volgens de wet op de gegevensbescherming conform art. 44 et seq. EU-GDPR om het niveau van gegevensbescherming in het betreffende derde land vast te stellen.

Aanvullende informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google die beschikbaar is op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. Dit betekent in wezen dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonlijke gegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Deactivering op domein- of cookieniveau blijft van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Invoegtoepassingen - YouTube-platform

Onze website maakt gebruik van zogenaamde content embeds, bijvoorbeeld in online aanbiedingen. Deze embeds kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van het YouTube-platform. Een conventionele embed presenteert bijvoorbeeld een video op het YouTube-platform. In alle gevallen gaat dit gepaard met een gegevensoverdracht naar de server van het desbetreffende platform. YouTube embedding wordt bereikt met behulp van het technische proces van framing. Framing is het proces van het eenvoudig invoegen van een HTML-link van YouTube in de code van een website om een afspeelkader te maken op de website van een derde partij, waardoor de video die is opgeslagen op de YouTube-servers kan worden afgespeeld. We gebruiken framingcodes gegenereerd door YouTube in de zogenaamde 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus'. Volgens de informatie van het YouTube-platform zijn de cookie-activiteit en de gegevensverzameling die hierdoor wordt geïnitieerd, alleen gekoppeld aan het gebruik van de afspeelfunctie van de video zelf. Op deze manier wordt het verzamelen van gegevens door het gebruik van de website met ingelijste inhoud voorkomen. Voor het afspelen van YouTube-inhoud hebben we je toestemming nodig (art. 6 (1) (a) EU-GDPR), die je, voor zover nog niet gegeven via je cookie-selectie, kunt verlenen via de knop op de betreffende video. Door op de afspeelknop te klikken, geef je toestemming dat je IP-adres wordt doorgegeven aan YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) en dat de aanbieder cookies in je browser plaatst. Voor jouw gemak onthouden we jouw toestemming gedurende 30 dagen met behulp van een zogenaamd lokaal opslagobject dat we in jouw browser opslaan. Verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken aan het einde van deze privacyverklaring.

Facebook Website Custom Audiences ('bezoekersactiviteitspixel')

Deze website maakt gebruik van de 'Facebook-pixel' van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ('Facebook'), of voor gebruikers in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Hierdoor kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. De verzamelde gegevens blijven voor ons anoniem en kunnen dus niet worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk wordt en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de verklaring van Facebook over het gebruik van gegevens (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Je kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook. Hiervoor kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Bij het gebruik van onze website verzamelt de Facebook-pixel gegevens over het gedrag van de gebruiker, het IP-adres en de geografische locatie van de betreffende gebruiker. Daarnaast worden gegevens verzameld over de Facebook-gebruikers-ID, browserinformatie, gebruiksgegevens, niet-gevoelige, door de gebruiker gedefinieerde gegevens, referrer-URL, pixel-ID, bekeken advertenties, interactie met advertenties, diensten en producten, marketinginformatie, bekeken inhoud, apparaatinformatie en gebruikersgerelateerd succes van marketingcampagnes.

Bij het verzamelen van gegevens vertrouwen we op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) EU-GDPR voor de overeenkomstige gegevensverwerking, die u natuurlijk op elk moment aan het einde van deze privacyverklaring kunt intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens niet langer gebruikt voor dit doel en worden ze gewist, voor zover er geen wettelijke bepalingen zijn die dit verhinderen. Wanneer de toestemming niet wordt ingetrokken, bedraagt de bewaartermijn van de gegevens 720 dagen. Na deze periode worden uw gegevens automatisch gewist.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van deze service een overdracht van gegevens naar Facebook in een derde land niet kan worden uitgesloten, met als gevolg dat in een dergelijk geval het risico bestaat dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u over een mogelijk rechtsmiddel beschikt. We passen echter de mogelijke en vereiste maatregelen toe onder de wetgeving inzake gegevensbescherming volgens Art. 44 e.v. EU-GDPR om het niveau van gegevensbescherming in het betreffende derde land vast te stellen.

Beveiligingsprincipes

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om bij ons opgeslagen gegevens van onze werknemers/klanten/leveranciers te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend gecontroleerd in samenwerking met beveiligingsexperts en aangepast aan nieuwe beveiligingsnormen.

Koppelingen naar andere aanbieders

Deze website bevat ook duidelijk herkenbare links naar websites van andere bedrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van gelinkte websites van andere aanbieders op onze website. Dienovereenkomstig wordt geen verantwoordelijkheid of garantie aanvaard voor dergelijke inhoud. Voor de inhoud van de betreffende website is uitsluitend de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk.

Gekoppelde pagina's worden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke overtredingen en duidelijke wetsovertredingen. Op het moment van linken was er geen illegale inhoud zichtbaar. Desondanks is een permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina's niet haalbaar zonder specifieke aanwijzingen van een overtreding. Na melding van overtredingen worden de betreffende links onverwijld verwijderd.

Links naar sociale media

Onze website bevat links naar sociale mediadiensten van Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube en Instagram. Links naar websites van social media dienstverleners zijn te herkennen aan het betreffende bedrijfslogo. Het volgen van deze links brengt u naar de FLEX Elektrowerkzeuge GmbH bedrijfspagina's met de respectievelijke social media provider. Als u op een link naar een social media provider klikt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van de betreffende social media provider. Hierdoor weet de server van de social media provider dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast worden er ook andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de sociale mediadienst. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Websiteadres waar de geactiveerde link zich bevindt
 • Datum en tijd van toegang tot de website of activering van de link
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • IP-adres

Als u op dat moment bent aangemeld bij de betreffende aanbieder van sociale media op het moment dat u de koppeling activeert, kan de aanbieder van de sociale mediadienst mogelijk uw gebruikersnaam en mogelijk zelfs uw echte naam bepalen uit de verzonden gegevens en deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de aanbieder van sociale media. U kunt deze mogelijke toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount voorkomen door u van tevoren af te melden bij uw gebruikersaccount.

De servers van de aanbieder van sociale media bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Als gevolg daarvan kunnen de gegevens ook worden verwerkt door aanbieders van de sociale mediadienst in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in dergelijke landen onderworpen zijn aan de privacywetgeving die persoonlijke gegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door aanbieders van socialemediadiensten. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens door aanbieders van sociale media die in onze website zijn geïntegreerd, vindt u in de richtlijnen voor gegevensprivacy van de betreffende sociale mediadienst.

Onze aanwezigheid op sociale media

We zijn aanwezig op verschillende 'sociale media' om te communiceren met en informatie te verstrekken over onze diensten aan geregistreerde klanten, potentiële klanten en gebruikers van de betreffende media.

Houd er rekening mee dat alleen u verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze platforms en hun respectievelijke functies. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar, shares, beoordeling). Houd er ook rekening mee dat uw gegevens buiten het gebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

Bovendien kunnen uw gegevens worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uw gebruikersgedrag en eventuele daaruit voortvloeiende interesses kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, die het op hun beurt mogelijk maken om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die u mogelijk interesseren. Voor dit doel worden over het algemeen cookies op uw computer opgeslagen. Niettegenstaande het bovenstaande kunnen gegevens die niet rechtstreeks van uw eindapparatuur worden verzameld, ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen (met name als u lid bent van en ingelogd bent op het betreffende platform). Verder verzamelen of verwerken wij als aanbieder van deze informatiedienst geen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze dienst.

De verwerking van persoonlijke gebruikersgegevens wordt uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij het verstrekken van effectieve gebruikersinformatie en communicatie met de gebruiker in overeenstemming met art. 6 (1) (f) EU-GDPR. Wanneer de respectieve providers uw toestemming vragen voor gegevensverwerking (d.w.z. u vragen om uw toestemming te verklaren door bijvoorbeeld een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de respectieve rechtsgrondslag voor verwerking Art. 6 (1) (a) en Art. 7 EU-GDPR.

Opt-out optie

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op het betreffende netwerk, moet u

 • log uit bij het betreffende netwerk voordat u onze website bezoekt,
 • delete cookies stored on your device and
 • Sluit de browser af en start deze opnieuw op.

Zodra u zich opnieuw aanmeldt, bent u echter weer als specifieke gebruiker herkenbaar voor het netwerk. Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkings- en opt-outopties verwijzen wij u naar de volgende gekoppelde informatie met betrekking tot providers.

Houd er bovendien rekening mee dat verzoeken om informatie en het opeisen van gebruikersrechten het beste bij de betreffende aanbieder kunnen worden ingediend. Alleen de providers hebben toegang tot gebruikersgegevens en kunnen direct actie ondernemen en informatie verstrekken. Mocht u desondanks hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  and http://www.youronlinechoices.com,.

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Privacyverklaring:  https://policies.google.com/privacy,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Privacyverklaring / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, wordt een opt-out-cookie ingesteld die in de toekomst zal voorkomen dat uw gegevens worden geregistreerd wanneer u deze website bezoekt: deactivate Google Analytics.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Informativa sulla privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy und http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA)
Informativa sulla privacy:  https://www.tiktok.com/de/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

Uw rechten als gegevenssubject

Ten eerste willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten staan beschreven in Art. 15-22 EU-GDPR. Deze omvatten:

Het recht op toegang (Art. 15 EU-GDPR)
Het recht om gegevens te wissen (art. 17 EU-GDPR)
Het recht op rectificatie (art. 16 EU-GDPR)
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU-GDPR)
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU-GDPR) 
Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (art. 21 EU-GDPR)

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: datenschutz@flex-tools.com. Hetzelfde geldt voor eventuele vragen over gegevensverwerking in ons bedrijf. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

ODR-platform om buitengerechtelijke geschillen op te lossen

Overeenkomstig EU-verordening nr. 524/2013 heeft de EU-Commissie een interactieve website voor het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) ter beschikking gesteld om de beslechting van buitengerechtelijke geschillen die voortvloeien uit online juridische transacties te vergemakkelijken.

Het ODR-platform van de EU-Commissie is beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Onze FLEXperts staan voor je klaar.

Contact

Een dealer in jouw regio