Gegevensbescherming

 

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze webpagina en hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. Als u wilt weten hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, leggen we graag uit wat er met uw gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen we nemen. Bovendien informeren we u over uw wettelijke rechten in verband met de verwerking van die gegevens. 

 

Verantwoordelijke instantie en functionaris gegevensbescherming:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim, Germany

Telefoon: 07144/828-0
Telefax: 07144/25899
E-Mail: info@flex-tools.com
Internet: www.flex-tools.com

Contactpersoon voor gegevensbescherming: datenschutz(at)flex-tools.com

datenschutz(at)flex-tools.com

 

Doelen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU‑AVG en alle overige geldende bepalingen betreffende gegevensbescherming nageleefd. De rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking resulteren in het bijzonder uit Art. 6 EU-AVG. Wij gebruiken uw gegevens voor het zakelijke contact, voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen, voor het uitvoeren van de contractverbintenis, voor het aanbieden van producten en diensten alsmede voor het intensiveren van de klantrelatie, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en direct mail kan inhouden. Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemmingsvereiste betreffende gegevensbescherming zijn. Voordat u uw toestemming verleent, informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en over uw herroepingsrecht. In de volgende alinea's treft u de uitleg nog eens afzonderlijk aan voor de betreffende rechtsgrondslag van de overeenkomstige gegevensverwerking.

Doorgave aan derden
Wij geven uw gegevens alleen aan derden door in het kader van de wettelijke bepalingen of bij een overeenkomstige toestemming. Voor het overige geven wij deze niet aan derden door, tenzij wij daartoe verplicht zijn vanwege harde wetgeving (doorgave aan externe instanties, zoals toezichthoudende autoriteiten of het Openbaar Ministerie). 

Ontvanger van de gegevens/categorieën van ontvangers
Binnen onze onderneming waarborgen wij dat alleen die personen uw gegevens ontvangen, die deze nodig hebben om aan contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze afdelingen bij het uitvoeren van hun taken. Met alle dienstverleners zijn de noodzakelijke contracten inzake gegevensbescherming gesloten.

Overdracht aan derde landen/doel van overdracht aan derde landen
De overdracht van gegevens aan derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats, voor zover dit voor de uitvoering van de contractuele verplichting is vereist, wettelijk is voorgeschreven of u ons daarvoor uw toestemming hebt verleend. Over deze omstandigheden zullen wij u in het kader van de betreffende gegevensverwerking afzonderlijk informeren in de overeenkomstige paragraaf. 

Opslagduur van gegevens
Wij slaan uw gegevens op, zolang deze voor het betreffende verwerkingsdoel nodig zijn. Let er a.u.b. op dat vele bewaartermijnen voorschrijven dat gegevens nog langer (dienen te) worden opgeslagen. Dit betreft in het bijzonder handelsrechtelijke of fiscale bewaarverplichtingen (bijv. Handelswetboek, belastingwet, enz.). Voor zover er geen verdere bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens routinematig gewist na het bereiken van het doel. Daar komt bij dat wij uw gegevens mogen bewaren, wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt verleend of wanneer er juridische geschillen optreden en wij bewijsmiddelen in het kader van wettelijke verjaringstermijnen gebruiken, die een duur tot en met 30 jaar kunnen hebben; de normale verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Verplichting voor beschikbaarstelling van gegevens
Er zijn diverse persoonsgegevens noodzakelijk voor het onderbouwen, uitvoeren en beëindigen van de contractuele verplichting en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande contractuele en wettelijke plichten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en van de verschillende functies die deze beschikbaar stelt. Details daarover hebben wij in het bovengenoemde punt voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook worden verzameld resp. ter beschikking worden gesteld vanwege wettelijke bepalingen. Let er a.u.b. op dat het bewerken van uw aanvraag of het uitvoeren van de ten grondslag liggende contractuele verplichting niet mogelijk is zonder de beschikbaarstelling van deze gegevens. 

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens
De betreffende context bepaalt welke gegevens wij verwerken: dat hangt ervan af of u bijv. online een bestelling opgeeft, of een aanvraag in ons contactformulier invoert, of u ons een sollicitatie stuurt of een klacht indient. In het hierna vermelde stellen wij u de relevante informatie voor de bijzondere verwerkingssituaties op onze website ter beschikking.

 

Bezoek aan onze website

Normaal gesproken hebben we geen persoonlijke gegevens van u nodig wanneer u onze webpagina’s bezoekt. De enige informatie die we opvragen, is de naam van uw internetprovider en de webpagina’s die u op onze site raadpleegt. U blijft als internetgebruiker echter anoniem aangezien deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt (bv. aantal verzoeken voor individuele webpagina’s)

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom is het essentieel dat u op elk moment weet wanneer we gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, bewaren onze webservers uw IP-adres. Dat IP-adres kan worden gebruikt om uw provider te identificeren. Het is niet onze bedoeling om individuele personen te identificeren.

Om redenen van technische veiligheid (met name voor verdediging tegen aanvalspogingen op onze webserver) worden deze gegevens opgeslagen conform Art. 6 Al. 1 lit. f EU-AVG. Na uiterlijk 7 dagen vindt een anonimisering plaats door inkorting van het IP-adres, zodat er geen verband met de gebruiker wordt gelegd.

Contactformulier/contactopname via e-mail (art. 6 lid 1 lit. a,b EU-AVG)
Op onze website is een contactformulier aanwezig dat u kunt gebruiken om via de elektronische weg contact op te nemen. Wanneer u ons via het contactformulier schrijft, verwerken wij de gegevens voor de contactopname en voor de beantwoording van uw vragen en wensen, die u hebt opgegeven op het contactformulier. Hierbij wordt het principe van spaarzaamheid met gegevens en het vermijden van gegevens in acht genomen, doordat u alleen die gegevens moet opgeven die wij beslist van u nodig hebben om contact met u te kunnen opnemen. 

Dit zijn uw achternaam, uw e-mailadres, het bijbehorende onderwerp, alsmede het berichtenveld zelf. Bovendien wordt uit technische noodzaak alsmede voor de wettelijke beveiliging uw IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden opgegeven (bijv. om uw vragen gedetailleerder te beantwoorden).Voor zover u via e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail meegedeelde persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te kunnen afhandelen. 

Registratie dealerportaal
Op onze internetsite bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren met opgave van persoonsgegevens. Het voordeel is dat u met name beeld- en tekstbestanden kunt downloaden. Ten behoeve van de registratie op ons dealerportaal verzamelen wij de volgende gegevens:

Naam, e-mail, wachtwoord

Door een registratie op onze internetpagina worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum alsmede de tijd van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop "Nu registreren" te drukken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens. Let op het volgende: het wachtwoord dat u hebt opgegeven, wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerkers van onze onderneming kunnen dit wachtwoord niet lezen. Daarom kunnen zij u geen inlichtingen verstrekken, als u uw wachtwoord hebt vergeten.

Gebruik in dat geval de functie "Wachtwoord vergeten". Dan ontvangt u een geautomatiseerd gegenereerd nieuw wachtwoord via e-mail. Geen enkele medewerker heeft het recht om van u telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord te vragen. Noem daarom nooit uw wachtwoord, indien u dergelijke vragen krijgt. Met de afronding van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor gebruik van het beveiligde dealerportaal. Zodra u zich op onze internetpagina met e-mailadres en gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt, worden deze gegevens op onze internetpagina beschikbaar gesteld voor acties die u uitvoert.

We zullen geen gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken voor consultatie, reclame of marktonderzoek, tenzij u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming uiteraard op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via Datenschutz@flex-tools.com of per post op het adres FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr.15, 71711 Steinheim.

Zoeken naar dealers (Art. 6 Al. 1 lit. a), b) EU-AVG)
Op onze internetsite kunt u met opgave van uw land en uw postcode onze dealers bij u in de buurt laten weergeven. De gegevens die u opgeeft, worden hierbij uitsluitend verwerkt voor het bepalen van de relevante dealer. Daarnaast gebruiken wij – mits u uw toestemming daarvoor hebt verleend – het interactieve kaartmateriaal van Google. De aanwijzingen betreffende gegevensbescherming voor het benutten en gebruiken van Google Maps treft u verder hieronder aan in de overeenkomstige aanwijzing.

Registratie voor onze 3-jarige garantie (Art. 6 Al. 1 lit. b) EU-AVG)
Op onze internetsite kunt u zich registreren voor onze 3-jarige garantie. In het kader van de registratie verzamelen en verwerken wij de volgende gegevenscategorieën:

Als verplichte velden: Voor- en achternaam, bedrijf (alleen bij zakelijke registratie); telefoonnummer/mobiele telefoonnummer (alleen bij zakelijke registratie), straat, huisnummer, postcode, plaats, land, taal, e-mailadres, wachtwoord incl. wachtwoordbevestiging.

Als optionele gegevens: Titel, telefoonnummer/mobiele telefoonnummer (bij particuliere registratie)

De opgegeven gegevens worden alleen gebruikt voor de registratie voor onze 3-jarige garantie en deze worden gewist, zodra dit doel vervalt en er geen verplichte bewaarvoorschriften het wissen verhinderen. 

Aanvragen voor prospectussen en catalogi (Art. 6 Al. 1 lit. a, b EU-AVG)
Via onze internetsite kunt u informatiemateriaal in de vorm van prospectussen of catalogi aanvragen. Bij de bestelling verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

Als verplichte gegevens: Naam en voornaam, aanhef, straat, postcode, plaats, land, e-mailadres; de door u gewenste bestelling.

Als optionele gegevens: Bedrijf, telefoonnummer

De daarbij verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de toezending van het bestelde informatiemateriaal gebruikt en worden aansluitend gewist, voor zover er geen verplichte bewaarvoorschriften het wissen verhinderen. De voor de toezending van het informatiemateriaal vereiste gegevens worden voor dit doel aan de betreffende verzendingsdienstverlener doorgegeven. Momenteel worden de gegevens voor het aanvragen van prospectussen/catalogi nog niet versleuteld overgedragen, zodat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten, dat ook onbevoegde derden deze gegevens tijdens de overdracht lezen. Er bestaat echter de mogelijkheid om alternatieve communicatiemanieren te gebruiken (bijv. per brief of fax), die meer veiligheid bieden dan niet-versleutelde e-mail.

Cookies
Op meerdere delen van onze website worden cookies gebruikt. Ze zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger kan worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer wordt geplaatst en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Middels cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en de inhoud van de site beter afstemmen op de wensen van de gebruiker. Tevens wordt voorkomen dat u een bepaalde aanbieding te vaak te zien krijgt. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen, echter hierdoor wordt de inhoud van onze website slechts beperkt beschikbaar (b.v. downloads afbeeldingen, documenten, etc.).

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de tracking-tool Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Hierdoor worden de interacties met onze website van u als gebruiker geregistreerd en systematisch geanalyseerd. Dan worden de volgende gegevens van u opgeslagen:

 • De eerste drie bytes van uw IP-adres. 
 • Een aan u toegewezen Google Analytics-ID.
 • De opgeroepen website.
 • De referrer (de website vanaf welke u op de opgeroepen website terecht bent gekomen).
 • De verder opgeroepen subpagina's.
 • De verblijfsduur op de website.
 • Hoe vaak u de website hebt opgeroepen.
 • Gebruikte browsertype.
 • Gebruikte taalinstellingen.
 • Gebruikt apparaat en besturingssysteem.

De rechtsgrondslagslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming cfm. Art. 6 Al. 1 p. 1 lit. a EU-AVG. Uw toestemming kunt u te allen tijde herroepen aan het einde van deze verklaring betreffende gegevensbescherming.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst Google Analytics is het analyseren van de interactie van onze websitebezoekers met onze website. Door het analyseren van de hier verzamelde gegevens kunnen wij ons aanbod optimaliseren en de gebruikersvriendelijkheid vergroten. Wij wissen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens, zodra deze voor onze doelen niet meer zijn vereist. Dat gebeurt na 26 maanden. 

Deze service kan de geregistreerde gegevens naar een ander land doorsturen. Let er a.u.b. op dat deze service gegevens buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend gegevensbeschermingsniveau biedt, kan overdragen. Indien de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt, zonder dat u mogelijkerwijs rechtshulpmiddelen ter beschikking staan. Wij nemen echter de mogelijke en gegevensbeschermingsrechtelijk benodigde maatregelen conform Art. 44 ff. EU-AVG om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land tot stand te brengen.

Gebruik van Google-remarketing 
We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Met deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina's en onlinediensten al bezocht en interesse in het aanbod hebben, via gerichte reclame op de pagina's van het Google Partner-netwerk opnieuw aangesproken. De reclame wordt door middel van cookies ingevoegd. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website geanalyseerd en vervolgens voor specifieke productaanbevelingen en relevante reclame gebruikt worden.

Als u geen gebruik van de remarketingfunctie van Google wenst te maken, kunt u die deactiveren, door de overeenkomstige instellingen op http://www.google.com/settings/ads  of  https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout aan te passen. U kunt het gebruik van cookies voor relevante reclame- en marketingdoeleinden deactiveren, door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google remarketing en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/

We wijzen erop, dat Google eigen voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming heeft, die onafhankelijk zijn van onze voorschriften. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze voorschriften en procedures. Informeer u voor gebruik van onze website over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google. 

Google reCAPTCHA
Deze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA v3, een dienst van Google LLC., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google”). Google reCAPTCHA gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Verder worden gegevens via uw browser en bestaande Google-cookies uitgelezen en wordt uw interactie met de website geregistreerd. Google reCAPTCHA gebruiken wij op alle internetpagina's waar u rechtstreeks met ons kunt communiceren, zoals ons contactformulier. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in deze context doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 alinea 1 lit. f EU-AVG op basis van ons rechtmatige belang betreffende de veiligheid van ons internetoptreden en betreffende het vermijden van misbruik en spam. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze gegevens om te beoordelen of een mens of een machine de gegevens heeft ingevoerd. Dat maakt een efficiënte en gebruikersvriendelijke spam- resp. bot-bescherming mogelijk en is bestemd voor de veiligheid en beschikbaarheid van deze website. Het in het kader van Google reCAPTCHA door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd, zolang u niet met uw Google-account bent verbonden en er geen cookies van Google of een met Google verbonden onderneming op uw computer zijn opgeslagen. Meer informatie over gegevensbescherming treft u aan onder https://policies.google.com/?hl=nl.U kunt de opslag van de cookies en de uitvoering van de scripts door een overeenkomstige instelling in de browsersoftware voorkomen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Met name kunt u het contactformulier dan niet gebruiken. 

Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Om de gegevensbescherming te waarborgen, is Google Maps gedeactiveerd, wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de servers van Google wordt pas tot stand gebracht, wanneer u Google Maps zelfstandig activeert (toestemming volgens Art. 6 Al. 1 p. 1 lit. a AVG). Uw toestemming kunt u te allen tijde herroepen aan het einde van deze verklaring betreffende gegevensbescherming. Op deze manier wordt voorkomen dat uw gegevens al bij het eerste bezoek aan de site aan Google worden overgedragen. Na de activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Een overdracht aan een derde land vindt daarbij plaats, zodat uw gegevens in dat geval door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt, zonder dat u mogelijkerwijs rechtshulpmiddelen ter beschikking staan. Wij nemen echter de mogelijke en gegevensbeschermingsrechtelijk benodigde maatregelen conform Art. 44 ff. EU-AVG om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land tot stand te brengen.

Aanvullende informatie over de omgang met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Deze dienst kan website-tags via een interface beheren. De tool Tag Manager zelf (dat de tags implementeert) is een domein zonder cookies. Dat betekent: Er worden principieel geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De Google Tag Manager stelt andere tags in werking, die op hun beurt evt. gegevens registreren. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering is uitgevoerd, dan blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Meer informatie treft u aan onder://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Embeds - YouTube-platform
Op onze internetsite maken wij in o.a. online-aanbiedingen gebruik van zgn. inbeddingen of Embeds van content. Deze inbeddingen kunnen bijv. door het platform YouTube tot stand worden gebracht. Een klassieke Embed vormt bijv. een video op het YouTube-platform. Daarbij vindt altijd een gegevensoverdracht naar de server van het betreffende platform plaats.

De inbedding bij YouTube gebeurt door de technische methode van de zogenoemde Framing. Bij Framing wordt door alleen invoegen van een door YouTube beschikbaar gestelde HTML-link in de code van een website een weergavekader (Engels: frame) op de aanwezigheid van de derde gegenereerd en zo het afspelen van de op de YouTube-servers opgeslagen video mogelijk gemaakt.

Wij maken gebruik van de door YouTube gegenereerde Framing-codes in de zogenoemde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Conform de gegevens op het YouTube-platform wordt daarbij de cookie-activiteit en de daardoor geïnitieerde gegevensverzameling pas aan een gebruik van de weergavefunctie van de video zelf gekoppeld. Gegevensverzameling door alleen een gebruik van de website met geframede content is tegen deze achtergrond verhinderd.

Om de YouTube-content te kunnen afspelen, hebben wij uw toestemming nodig (Art. 6 Al. 1 lit. a) EU-AVG), die u – voor zover u deze niet reeds in het kader van uw cookie-selectie hebt verleend – via de knop in het gedeelte van de betreffende video kunt verlenen. Met een klik op de Play-knop gaat u ermee akkoord dat uw IP-adres aan YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS) wordt overgedragen en dat de aanbieder cookies in uw browser instelt. Voor uw comfort onthouden wij uw toestemming gedurende 30 dagen via een zgn. Local Storage Object dat wij in uw browser opslaan. Een eenmaal verleende toestemming kunt u te allen tijde herroepen aan het einde van deze verklaring betreffende gegevensbescherming. 

Facebook Website Custom Audiences ("Bezoekeractie-pixel")
Deze website maakt gebruik van de "Facebook-pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook”), resp. indien u in de EU bent gevestigd, van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Hierdoor kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd, nadat deze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure is bestemd voor het voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden analyseren van de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties en kan bijdragen aan het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, bieden ons dus geen conclusies over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verband met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig de Facebook-richtlijn betreffende gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt aan Facebook alsmede aan zijn partners het schakelen van reclame-uitingen op en buiten Facebook mogelijk maken. Verder kan voor deze doelen een cookie op uw computer worden opgeslagen.

De Facebook Pixel verzamelt uit het gebruik van onze internetsite het gebruikersgedrag, het IP-adres en de geografische locatie van de betreffende gebruiker. Bovendien worden de Facebook-gebruiker-ID, browser-gegevens, gebruiksgegevens, niet gevoelige door de gebruiker gedefinieerde gegevens, referrer-URL, pixel-ID, bekeken reclame-uitingen, interactie met reclame, services en producten marketinginformatie, bekeken content, apparaatgegevens alsmede het succes van marketingcampagnes van het gebruik verzameld.

Bij het verzamelen van gegevens baseren wij ons op uw toestemming volgens Art. 6 Al. 1 lit. a) EU-AVG voor de betreffende gegevensverwerking, die u aan het einde van deze verklaring betreffende gegevensbescherming natuurlijk ook te allen tijde kunt herroepen. Als u uw toestemming herroept, worden uw gegevens niet meer voor dit doel gebruikt en worden deze gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen dit verhinderen. Zonder herroeping bedraagt de opslagduur van de gegevens 720 dagen. Vervolgens worden de gegevens automatisch gewist.

Let er a.u.b. op dat bij het gebruik van de dienst een overdracht aan een derde land aan Facebook niet kan worden uitgesloten, zodat in dat geval het risico bestaat dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt, zonder dat u mogelijkerwijs rechtshulpmiddelen ter beschikking staan. Wij nemen echter de mogelijke en gegevensbeschermingsrechtelijk benodigde maatregelen conform Art. 44 ff. EU-AVG om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land tot stand te brengen. 

Veiligheidsprincipes
We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens die we opslaan over onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsniveaus worden voortdurend opgevolgd in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en worden waar nodig afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

Links naar andere aanbieders
Onze website bevat - duidelijk herkenbaar - ook links naar de internetoptredens van andere ondernemingen. Voor zover links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud ook geen vrijwaring en aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk.

De gekoppelde pagina's werden ten tijde van de koppeling op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare wetschendingen gecontroleerd. Inhoud die in strijd zou zijn met de wet, was op het tijdstip van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente, inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is echter zonder concreet aanknopingspunt met een wetsovertreding niet billijk. Als wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Links sociale media
Op onze website vindt u links naar de sociale mediadiensten van Facebook, YouTube en Instagram. Links naar de internetsites van de sociale mediadiensten herkent u aan het betreffende bedrijfslogo. Wanneer u deze links volgt, bereikt u het optreden van FLEX Elektrowerkzeuge GmbH bij de betreffende sociale mediadienst. Als u op een link naar een sociale mediadienst klikt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de sociale mediadienst. Hierdoor wordt aan de server van de sociale mediadienst doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Bovendien worden andere gegevens aan de aanbieder van de sociale mediadienst overgedragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt.
 • Datum en tijd van het oproepen van de website resp. het activeren van de link.
 • Gegevens over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem.
 • IP-adres.

Wanneer u op het tijdstip van de activering van de link reeds bij de betreffende sociale mediadienst bent ingelogd, kan de aanbieder van de sociale mediadienst in staat zijn om uit de overgedragen gegevens uw gebruikersnaam en evt. zelfs uw echte naam te bepalen en deze gegevens aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale mediadienst toe te wijzen. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten, wanneer u eerst uitlogt op uw gebruikersaccount.

De servers van de sociale mediadiensten bevinden zich in de VS en in andere landen buiten de Europese Unie. Dientengevolge kunnen de gegevens door de aanbieder van de sociale mediadienst ook in landen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Let er a.u.b. op dat bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan een wet betreffende gegevensbescherming die in het algemeen persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als dat in de lidstaten van de Europese Unie het geval is.

Let er a.u.b. op dat wij geen invloed hebben op omvang, soort en doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale mediadienst. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de op onze website opgenomen sociale mediadiensten vindt u in de richtlijn betreffende gegevensbescherming van de overeenkomstige sociale mediadienst.

Optreden in onze sociale media 
Wij zijn aanwezig op verschillende "Sociale media" om met de daar aangemelde klanten, belangstellenden en gebruikers te kunnen communiceren en ze daar over ons aanbod te kunnen informeren. Wij wijzen u erop dat u deze platformen en hun functies onder uw eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt vooral voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. becommentariëren, delen, beoordelen). Verder wijzen wij u erop dat daarbij uw gegevens buiten de ruimte van de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

Bovendien kunnen uw gegevens voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden verwerkt. Zo kunnen bijv. uit uw gebruiksgedrag en de daaruit resulterende belangstellingen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Daardoor kunnen bijv. reclame-uitingen binnen en buiten de platformen worden geschakeld, die vermoedelijk met uw belangstellingen overeenkomen. Hiervoor worden doorgaans cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk daarvan kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen, die niet direct bij uw eindapparaten worden verzameld (in het bijzonder wanneer u lid bent van de betreffende platformen en hierop bent ingelogd).

Als aanbieder van deze informatiedienst verzamelen en verwerken wij bovendien geen gegevens uit uw gebruik van onze dienst. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker gebeurt op grondslag van onze rechtmatige belangen bij een doeltreffende informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers cfm. Art. 6 Al. 1 p.1 lit. f. EU-AVG. Indien u door de betreffende aanbieders om toestemming voor gegevensverwerking wordt verzocht (d.w.z. uw instemming via bijv. het aanvinken van een vakje of de bevestiging via een knop verklaren) is de rechtsgrondslag van de verwerking Art. 6 Al. 1 p.1 lit. a., Art. 7 EU-AVG.

Mogelijkheid van bezwaar
Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wenst dat het netwerk via ons optreden gegevens over u verzamelt en aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk koppelt, moet u

 • vóór uw bezoek aan ons optreden bij het betreffende netwerk uitloggen;
 • de op het apparaat aanwezige cookies wissen; en
 • uw browser sluiten en opnieuw starten.

Na u zich opnieuw hebt aangemeld, bent u echter voor het netwerk opnieuw als bepaalde gebruik(st)er herkenbaar. Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende verwerkingen en de bezwaarmogelijkheden (opt-out), verwijzen wij u naar de hierna gekoppelde gegevens van de aanbieders.

Ook in het geval van informatieaanvragen en het indienen van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het meest doeltreffend kunnen worden ingediend bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben telkens toegang tot de gegevens van de gebruiker en deze kunnen direct betreffende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u dan toch nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) – Verklaring betreffende gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/,
opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com,.

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) – Verklaring betreffende gegevensbescherming:  https://policies.google.com/privacy,
opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Verklaring betreffende gegevensbescherming/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Google Analytics deactiveren.

Uw rechten als betrokkene
Eerst willen wij u hier over uw rechten als betrokkene informeren. Deze rechten zijn in art. 15 - 22 EU-AVG genormeerd. Dit omvat:

Het recht van inlichtingen (art. 15 EU-AVG).
Het recht van wissen (art. 17 EU-AVG).
Het recht van correctie (art. 16 EU-AVG). 
Het recht van overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 EU-AVG).
Het recht van beperking van gegevensverwerking (art. 18 EU-AVG).
Het recht van bezwaar tegen gegevensverwerking (art. 21 EU-AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met: Datenschutz@flex-tools.com. Hetzelfde geldt, wanneer u vragen hebt over de gegevensverwerking in onze onderneming. Bovendien heeft u het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthouder betreffende gegevensbescherming 

OS-platform voor de beslechting van buitengerechtelijke geschillen
Conform EU-verordening nr. 524/2013 heeft de EU-commissie een interactieve website voor een online-geschillenbeslechtingsplatform (OS-platform) beschikbaar gesteld voor de arbitrage bij buitengerechtelijke geschillen uit online-rechtshandelingen.

Het OS-platform van de EU-commissie vindt u onder deze link:: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Maak specifieke instellingen voor gegevensbescherming