Algemene verkoop- leverings - en betalings - voorwaarden

Nederland


1) Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Wederpartij: degene die met Flex Power Tools (FPT) een Overeenkomst is aangegaan. 
2. Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen FPT en de Wederpartij betreffende de verkoop en levering van Goederen door FPT aan de Wederpartij. 
3. FPT: verkorte naamgeving van Flex Power Tools B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Eersel aan de Sigarenmaker 3a. 4. Goederen: de door de Wederpartij van FPT gekochte goederen en/of diensten. 5. Partijen: FPT en de Wederpartij. 

 

2) Toepasselijkheid en afwijkingen

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bij FPT geplaatste orders en zijn tevens van toepassing op alle offertes van FPT en Overeenkomsten. De Wederpartij aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van zijn bestelling. 
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door FPT worden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in nadat FPT de Wederpartij schriftelijk van de wijziging op de hoogte heeft gesteld. 
3. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de huidige Algemene Voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden, hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang. De door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden door FPT uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden FPT op geen enkele wijze. 
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FPT zal alsdan in overleg met de Wederpartij treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 

3) Monsters, beschrijvingen, enz

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, gelden FPT monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van FPT Goederen. 

 

4) Levertermijn

1. Een tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn is niet fataal en geldt als benadering. Indien de Wederpartij van mening is dat FPT niet tijdig geleverd heeft, dient de Wederpartij FPT schriftelijk in gebreke te stellen en FPT een redelijke termijn te stellen binnen welke FPT alsnog dient te leveren. 
2. Indien een bindende leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd, behoudt FPT zich ingeval van buitengewone omstandigheden of omstandigheden van overmacht die FPT verhinderen om de levering uit te voeren binnen die leveringstermijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder FPT personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in FPT bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van productie, tekortkoming door leveranciers van FPT, steeds het recht voor om hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben, hetzij de Overeenkomst, naar de keuze van FPT, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

5) Transport, risico en levering

1. Behoudens andersluidend schriftelijke bepaling, vinden alle FPT leveringen steeds af fabriek of depot plaats, naar de keuze van FPT, en is eventueel transport steeds voor rekening van de Wederpartij. FPT heeft aan haar (juridische) leveringsverplichting voldaan op het moment dat zij aan de Wederpartij mededeling heeft gedaan dat de Goederen af fabriek of depot, naar de keuze van FPT, geleverd zijn en gereed zijn om afgenomen te worden. De Wederpartij draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het transport van de Goederen. 
2. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de geleverde Goederen uiterlijk 14 dagen na levering door de Wederpartij of een door haar in te schakelen derde afgenomen worden. Indien de Wederpartij de geleverde Goederen niet tijdig afneemt, zal FPT de geleverde Goederen voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. Indien de Wederpartij de geleverde Goederen, ingeval deze door FPT zijn opgeslagen, niet binnen 3 maanden na aanvang van de opslag ophaalt, heeft FPT het recht die Goederen aan derden te verkopen en te leveren. Eventueel hiermee gepaard gaand financieel verlies en/of enige andere schade en/of kosten, onder meer bestaande uit opslag- en administratiekosten, komen voor rekening van de Wederpartij.

 

6) Schade

1. FPT, noch haar medewerker(s), noch de door FPT ingeschakelde derden is respectievelijk zijn niet aansprakelijk voor welke schade uit welke hoofde en van welke aard dan ook, die verband houdt met de levering, het gebruik en het bezit van de geleverde Goederen, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van FPT. 
2. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat FPT aansprakelijk is, dan zal FPT slechts de directe schade vergoeden die in voorkomend geval wordt gedekt onder haar aansprakelijkheidsverzekering. FPT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals schade die voortvloeit uit productiederving, winstderving, gebruiksderving, verlies van contracten of voor welke andere indirecte of gevolgschade ook. 
3. De Wederpartij vrijwaart FPT voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan FPT kan worden toegerekend.

 

7) Klachten

1. Alle klachten van de Wederpartij moeten FPT uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de Goederen per aangetekende post hebben bereikt, bij gebreke waarvan de Wederpartij geen beroep meer kan doen op dat de Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoord. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FPT in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient FPT in staat te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
2. Een klacht over de factuur van FPT dient schriftelijk en aangetekend binnen acht dagen na de factuurdatum bij FPT te worden gemeld. De Wederpartij wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden in zijn klachtbrief. In deze klachtbrief dienen ook alle redenen van het protest vermeld te worden. Indien de Wederpartij of degene aan wie de factuur van FPT is gericht niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft geklaagd over de factuur van FPT, verliest zijn recht omdat alsnog te doen en wordt geacht de factuur in haar volledigheid geaccepteerd te hebben. 
3. Protest door de Wederpartij schort zijn betalingsverplichtingen niet op. De Wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde en/of gekochte Goederen. 
4. Indien door de Wederpartij tijdig wordt geklaagd en wordt aangetoond dat deze gebreken en tekortkomingen een gevolg zijn van een door FPT toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar jegens de Wederpartij bestaande verplichting, zal FPT, ter harer keuze zorg dragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Goederen. Ontbinding van de Overeenkomst door de Wederpartij is slechts mogelijk voor zover FPT niet in staat is om de tekortkomingen of gebreken op te heffen of te herstellen.

 

8) Eigendomsvoorbehoud

Het volle en gehele eigendom van de geleverde Goederen gaat eerst op de Wederpartij over nadat deze aan FPT al het door hem ingevolge de Overeenkomst of anderszins verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en/of kosten, heeft voldaan. Zolang de geleverde Goederen niet zijn betaald blijven zij eigendom van FPT. Het faillissement of gerechtelijk akkoord van de Wederpartij doet geen afbreuk aan het recht tot terugvordering door FPT. Dit geldt eveneens voor de Goederen die in bewaring of consignatie gegeven werden. Het risico met betrekking tot de Goederen gaat echter over op de Wederpartij op het moment van levering door FPT.

 

9) Garantie

1. Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, garandeert FPT gedurende de eerste twee jaar na levering de deugdelijkheid van de Goederen die daarbij te verwachten is bij normaal gebruik onder normale omstandigheden. De garantietermijn loopt telkens vanaf de dag dat de Goederen geleverd werden of afgenomen hadden moeten worden door de Wederpartij. Onderdelen met een beperkte levensduur, alsmede zaken die in combinatie worden gebruikt met de Goederen vallen niet onder deze garantie. 
2. De garantie geldt niet voor verplaatsingskosten van FPT-personeel en het arbeidsloon. De garantie geldt evenmin voor gebreken die veroorzaakt werden door gedragingen van de Wederpartij, zoals onjuist of oneigenlijk gebruik van de Goederen, het niet respecteren van de gebruiksinstructies, de onjuiste installatie, het gebruik van onaangepaste toebehoren of wisselstukken of herstellingswerkzaamheden. FPT garandeert niet dat het gebruik van de Goederen zonder onderbreking en foutloos zal verlopen. In geval van gebreken, heeft FPT de keuze tussen het herstellen van het gebrekkige goed en het vervangen ervan. 
3. Na het verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

10) Prijzen

1. [De door of namens FPT opgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en zijn gebaseerd op levering af fabriek of depot en aldus exclusief kosten van levering, waaronder begrepen verpakking, verzending, laden, lossen, transport, tenzij Partijen anders hebben bepaald in de Overeenkomst.] 
2. Indien, tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering van de order, - zelfs indien dit tijdstip valt na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn – de kosten van FPT gestegen zijn als gevolg van veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijzen van grondstoffen of als gevolg van maatregelen van eigen of vreemde overheden, zal FPT gerechtigd zijn deze stijging aan de Wederpartij door te berekenen. 
3. FPT behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks per 1 januari te verhogen conform het laatst gepubliceerde Consumenten Prijs Index-cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2006 = 100).

 

11) Betaling

1. Behoudens andersluidend schriftelijke bepaling, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde belastingen, plaats te vinden, op de wijze vermeld op de factuur en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf factuurdatum. 
2. Elke niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt onmiddellijk en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het saldo van alle andere vorderingen op de Wederpartij, opeisbaar. 
3. De Wederpartij kan bij betaling van een factuur geen beroep doen op compensatie, verrekening of aftrek van gemaakte kosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

 

12) Wanbetaling

1. Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur is de Wederpartij, onmiddellijk en zonder dat een voorafgaande kennisgeving, betalingsherinnering of ingebrekestelling is vereist, een boeterente verschuldigd van effectief 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. De boeterente vervalt maandelijks op de eerste dag van de maand en wordt niet gerestitueerd. 
2. Daarnaast is de Wederpartij bij niet tijdige betaling van een factuur, onmiddellijk en zonder dat een voorafgaande kennisgeving, betalingsherinnering of ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Alle (on)kosten verbonden aan onbetaalde facturen evenals andere incassokosten zijn in deze niet inbegrepen en komen voor rekening van de Wederpartij en zullen aan de Wederpartij afzonderlijk worden gefactureerd. Ook deze facturen zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

 

14) Geen afstand van rechten

1. Het bovenstaande houdt geen afstand in van enig recht dat FPT op grond van de wet toekomt, waaronder, doch niet beperkt tot, het van FPT recht om (i) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Wederpartij, en (ii) (volledige) schadevergoeding te vorderen. 
2. Telkens indien een Overeenkomst, ingevolge een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van die Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt, is de Wederpartij, een direct opeisbare, forfaitaire en niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het totaalbedrag dat met de Overeenkomst gemoeid zou zijn. FPT heeft ingeval van ontbinding bovendien recht op vergoeding van alle kosten, inclusief maar niet beperkt tot redelijke kosten voor adviseurs, die FPT gemaakt heeft in het kader van de ontbinding, alsmede om de Goederen terug in haar bezit te krijgen en in voorkomend geval in hun oorspronkelijke staat te brengen.

 

15) Toepasselijk recht en Bevoegdheid

1. Op alle Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de verbintenissen en geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Alle geschillen welke direct of indirect samenhangen met deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement ’sHertogenbosch.

 

 

België, Luxemburg


1) Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht huidige voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen aan huidige voorwaarden mogen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de huidige algemene voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden, hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang. De aankoopvoorwaarden van de koper binden ons op geen enkele wijze. 

 

2) Monsters, beschrijvingen, enz.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten. 

 

3) Levertermijn

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend. Zelfs in de hypothese dat, desgevallend onder beding van schadevergoeding, een bindende leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd, zullen wij ingeval van buitengewone omstandigheden of omstandigheden van overmacht die ons verhinderen om de levering uit te voeren binnen de vermelde termijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz., steeds het recht behouden hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben, op voorwaarde dat wij nadien binnen een zo kort mogelijke termijn overgaan tot levering , hetzij de overeenkomst te ontbinden. 

 

4) Transport, risico en afneming

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, gebeuren al onze leveringen steeds af fabriek of depot, naar onze keuze, en is het transport steeds voor rekening van de koper. De koper draagt de risico’s die verbonden zijn aan het transport van de goederen. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. 

 

5) Schade

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals schade die voortvloeit uit productiederving, winstderving, gebruiksderving, verlies van contracten of voor welke andere indirecte of gevolgschade dan ook. 

 

6) Klachten

Alle klachten moeten ons ten laatste acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken en per aangetekende post bereiken, zoniet zullen zij niet in aanmerking worden genomen. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden in zijn protestbrief. In deze protestbrief dienen ook alle redenen van het protest vermeld te worden. De afwezigheid van protest van de factuur overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf zal het onweerlegbaar vermoeden scheppen dat de koper akkoord is met alle bepalingen van deze factuur, met inbegrip van onderhavige verkoopsvoorwaarden. 

 

7) Eigendomsvoorbehoud

Volle en gehele eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper. Het faillissement of gerechtelijk akkoord van de koper doet geen afbreuk aan ons recht tot terugvordering. Dit geldt eveneens voor de koopwaren die in bewaring of consignatie gegeven werden. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. 

 

8) Garantie

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd voor twee jaar. De garantietermijn loopt telkens vanaf de dag dat de goederen geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden door de koper. De stukken met beperkte levensduur vallen niet onder deze garantie. De garantie geldt niet voor verplaatsingskosten van onze techniekers en het arbeidersloon. De garantie geldt evenmin voor gebreken die veroorzaakt werden door gedragingen van de koper, zoals ongeschikt of oneigenlijk gebruik van de producten, het niet respecteren van de werkingsinstructies, de ongeschikte installatie, het gebruik van onaangepaste toebehoren of wisselstukken of ongeschikte herstellingswerken. Wij garanderen niet dat het gebruik van de producten zonder onderbreking of foutloos zal verlopen. In geval van gebreken, hebben wij de keuze tussen het herstellen van het gebrekkige product en het vervangen ervan. 

 

9) Prijzen

Indien, tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan, – zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg is van een grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen of ingevolge eender welke maatregelen van eigen of vreemde overheden, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te rekenen.

 

10) Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te gebeuren op ons bureel zonder kosten, op de wijze vermeld op de factuur en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elke niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het saldo van alle andere vorderingen op de koper, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, eisbaar. 

 

11) Wanbetaling

De wanbetaling van een factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, betalingsherinnering of ingebrekestelling aanleiding tot de betaling door de koper van een nalatigheidintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Daarenboven zal elke factuur, die niet integraal betaald werd op haar vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, betalingsherinnering of ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een schadebeding ten belope van 15% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van 50 euro. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk gefactureerd. Ook deze facturen zijn onderhevig aan de huidige verkoopsvoorwaarden.

 

12) Handelseffecten

Het accepteren van handelseffecten, betekent geen vernieuwing of afbreuk van één der huidige algemene voorwaarden. In het bijzonder zal het accepteren van handelseffecten, zelfs op onze vraag, slechts aanzien worden als een aanvullende waarborg van betaling, zonder invloed op de normale vervaldatum of de gevolgen van een laattijdige betaling. Bovendien zal de niet-tijdige betaling van een wissel aanzien worden als een staking van betaling in hoofde van de koper.

 

13) Verbreking

Het bovenstaande houdt geen verzaking in aan ons recht om, ingeval van wanbetaling en indien wij dat verkiezen, de verbreking van de verkoop wegens fout of tekortkoming van de koper met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge eender welke fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons bovendien, wegens opgelopen kosten en gederfde winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die we gemaakt hebben om de goederen weer in ons bezit te krijgen en desgevallend opnieuw in hun oorspronkelijk staat te brengen.

 

14) Bevoegdheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden geregeld door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht. De hoven en rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de stad HERENTALS zijn uitsluitend bevoegd in het kader van eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden.