Προστασία δεδομένων

Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων

Υπεύθυνος φορέας και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim

Τηλέφωνο: +49 7144 828 0
Φαξ: +49 7144 258 99

E-Mail: info@flex-tools.com
Διαδίκτυο: www.flex-tools.com

Επικοινωνήστε με την προστασία δεδομένων: datenschutz@flex-tools.com

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τηρείται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΕ-GDPR και όλων των άλλων εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΕΕ-ΠΔΠΧ. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, την υλοποίηση της συμβατικής σχέσης, την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση για σκοπούς μάρκετινγκ και άμεσης διαφήμισης. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να συνιστά συγκατάθεση βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Πριν από τη χορήγηση της συγκατάθεσης, σας διευκρινίζουμε τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και το δικαίωμά σας για ανάκληση. Η αντίστοιχη νομική βάση για την ανάλογη επεξεργασία δεδομένων σας παρέχεται και πάλι ξεχωριστά στις επόμενες παραγράφους.

Προώθηση σε τρίτους

Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους αποκλειστικά στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων ή με ανάλογη συγκατάθεση. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε σύμφωνα με υποχρεωτικές νομικές διατάξεις (διαβίβαση σε εξωτερικές υπηρεσίες, όπως εποπτικές αρχές ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου).

Κατηγορίες αποδεκτών/δεκτών δεδομένων

Εντός της εταιρείας μας διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας γνωστοποιούνται μόνο σε πρόσωπα που τα απαιτούν για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα τμήματά μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με όλους τους παρόχους υπηρεσιών συνάπτονται οι απαιτούμενες συμφωνίες βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες/πρόθεση διαβίβασης σε τρίτες χώρες

Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης ή εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο. Λεπτομέρειες για τις περιστάσεις αυτές θα σας παρέχονται ξεχωριστά στο πλαίσιο της αντίστοιχης επεξεργασίας δεδομένων στο σχετικό τμήμα.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας. Λάβετε υπόψη ότι διάφορες περίοδοι διατήρησης απαιτούν τη συνεχή (υποχρεωτική) διατήρηση των δεδομένων. Αυτό αφορά ιδίως υποχρεώσεις διατήρησης βάσει του εμπορικού ή φορολογικού δικαίου (π.χ. γερμανικός εμπορικός κώδικας (HGB), φορολογικός κώδικας κ.λπ.) Εφόσον δεν ισχύουν περαιτέρω υποχρεώσεις διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση νομικών διαφορών στις οποίες χρησιμοποιούμε αποδεικτικά στοιχεία εντός των νόμιμων προθεσμιών παραγραφής που μπορούν να εκτείνονται έως και τριάντα έτη- η συνήθης προθεσμία παραγραφής είναι τρία έτη.

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται για την καθιέρωση, την εκτέλεση και τη λήξη της υποχρέωσης και την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και των διαφόρων λειτουργιών που παρέχονται από αυτόν. Οι ανάλογες λεπτομέρειες συνοψίζονται στην παραπάνω ενότητα. Ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν επίσης τη συλλογή ή την παροχή δεδομένων βάσει νομοθετικών διατάξεων. Σημειώστε ότι το αίτημά σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί ή η σχετική υποχρέωση να εκτελεστεί χωρίς την παροχή των εν λόγω δεδομένων.

Κατηγορίες, πηγές και προέλευση των δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε καθορίζονται από το εκάστοτε πλαίσιο, δεδομένου ότι εξαρτώνται, για παράδειγμα, από το αν υποβάλλετε μια ηλεκτρονική παραγγελία ή συμπληρώνετε ένα αίτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας ή αν μας στέλνετε μια αίτηση εργασίας ή υποβάλλετε μια καταγγελία. Στη συνέχεια επιθυμούμε να σας παράσχουμε σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας στον ιστότοπό μας.

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας

Κατά κανόνα δεν χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Οι μόνες πληροφορίες που ζητάμε είναι το όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου και οι ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, εσείς ως χρήστης του Διαδικτύου παραμένετε ανώνυμος, καθώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για στατιστικούς σκοπούς (π.χ. αριθμός αιτήσεων για τις επιμέρους ιστοσελίδες).

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πάντα πότε αποθηκεύουμε δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, οι διακομιστές ιστού μας αποθηκεύουν τη διεύθυνση IP σας. Η διεύθυνση IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του παρόχου σας. Δεν είναι στις προθέσεις μας να ταυτοποιήσουμε άτομα. Για λόγους τεχνικής ασφάλειας (ιδίως για την αποτροπή απόπειρας παραβίασης του διακομιστή ιστού μας) τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 (1) (στ) EU-GDPR. Μετά από 7 ημέρες το αργότερο, πραγματοποιείται ανωνυμοποίηση μέσω αποκοπής της διεύθυνσης IP, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αναφορά στον χρήστη.

Φόρμα επικοινωνίας/επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ΕΕ-GDPR)

Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει μια φόρμα επικοινωνίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας. Εάν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας γράψετε, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας με σκοπό την επικοινωνία και την απάντηση στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας. Κατά τον τρόπο αυτό, τηρούνται οι αρχές της οικονομίας των δεδομένων και της μείωσης των δεδομένων- αυτό σημαίνει ότι υποχρεούστε να παρέχετε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα δεδομένα αυτά είναι το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το αντίστοιχο θέμα και το ίδιο το πεδίο του μηνύματος. Επιπλέον, ως τεχνική αναγκαιότητα και για λόγους νομικής ασφάλειας, επεξεργάζεται και η διεύθυνση IP σας. Όλα τα άλλα δεδομένα αφορούν προαιρετικά πεδία για προαιρετική χρήση (π.χ. για μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στις ερωτήσεις σας).

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της απάντησης στο αίτημά σας.

Εγγραφή στην πύλη εμπόρων

Στον ιστότοπό μας, προσφέρουμε στους συνεργάτες της FLEX τη δυνατότητα να εγγραφούν παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η λήψη δεδομένων εικόνας και κειμένου, λογότυπων, καταλόγων, δεδομένων προϊόντων κ.λπ. Στο πλαίσιο της εγγραφής στην πύλη λήψης, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα: Χώρα, όνομα, επώνυμο, εταιρεία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κωδικός πρόσβασης, αριθμός πελάτη.

Η νομική βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit. b) DS-GVO.

Με την εγγραφή στον ιστότοπό μας, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής (τεχνικά δεδομένα υποβάθρου).

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε αποθηκεύεται από εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι υπάλληλοι της εταιρείας μας δεν μπορούν να διαβάσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σας δώσουν καμία πληροφορία εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης", η οποία θα σας στείλει έναν αυτόματα δημιουργούμενο νέο κωδικό πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένα μέλος του προσωπικού δεν είναι εξουσιοδοτημένο να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας τηλεφωνικά ή γραπτά. Επομένως, παρακαλούμε να μην δίνετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας εάν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εμάς για τη χρήση της προστατευμένης πύλης λήψης. Μόλις συνδεθείτε στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα αυτά καθίστανται διαθέσιμα για τις ενέργειες που εκτελείτε στον ιστότοπό μας.

Μας βοηθά στη διαδικασία εγγραφής ο πάροχος υπηρεσιών Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK], με τον οποίο έχουμε συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων σας.

Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόκειται για πάροχο από τις ΗΠΑ και ενδέχεται στη συνέχεια να διαβιβάσει δεδομένα σε χώρα που δεν προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (ΗΠΑ). Υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές των ΗΠΑ για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, χωρίς να έχετε ενδεχομένως κανένα ένδικο μέσο. Ωστόσο, λαμβάνουμε τα πιθανά μέτρα που είναι απαραίτητα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 44 επ. EU-DS-GVO για να καθορίσουμε το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην τρίτη χώρα.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς παροχής συμβουλών, διαφήμισης ή έρευνας αγοράς μόνο εάν μας έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Φυσικά μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση datenschutz@flex-tools.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Αναζήτηση εμπόρων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ΕΕ-GDPR)

Ο ιστότοπός μας σας επιτρέπει να εμφανίσετε τους αντιπροσώπους μας στην περιοχή σας, εισάγοντας τη χώρα και τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Τα δεδομένα που παρέχετε για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξακρίβωση των σχετικών εμπόρων. Επιπλέον - με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας - χρησιμοποιούμε διαδραστικές εικόνες χαρτών που παρέχονται από την Google. Η ανάλογη δήλωση απορρήτου σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή των χαρτών Google παρέχεται στην αντίστοιχη σημείωση παρακάτω.

Εγγραφή για την τριετή εγγύηση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΕΕ-GDPR)

Μπορείτε να εγγραφείτε για την 3ετή εγγύηση στον ιστότοπό μας. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, εταιρεία (μόνο για επαγγελματικές εγγραφές), τηλέφωνο/αριθμός κινητού (μόνο για επαγγελματικές εγγραφές), οδός, αριθμός οδού, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/πόλη, χώρα, γλώσσα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης του κωδικού πρόσβασης

Προαιρετικές πληροφορίες: τίτλος, αριθμός τηλεφώνου/κινητού (για ιδιωτικές καταχωρίσεις)

Τα παρεχόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εγγραφής στην τριετή εγγύησή μας και διαγράφονται μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός αυτός, εφόσον δεν ισχύουν υποχρεωτικές διατάξεις διατήρησης που εμποδίζουν τη διαγραφή.

Αιτήματα φυλλαδίων και καταλόγων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ΕΕ-ΚΠΔ)

Μπορείτε να ζητήσετε μέσω του ιστότοπού μας να σας αποσταλεί ενημερωτικό υλικό με τη μορφή φυλλαδίων ή καταλόγων. Για τη διευκόλυνση αυτών των αιτημάτων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Υποχρεωτικά στοιχεία: επώνυμο, όνομα, τίτλος, οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη/χώρος, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η παραγγελία που ζητήσατεΠροαιρετικά στοιχεία: εταιρεία, αριθμός τηλεφώνου

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του αιτούμενου ενημερωτικού υλικού και στη συνέχεια διαγράφονται, εφόσον δεν ισχύουν υποχρεωτικές διατάξεις διατήρησης που εμποδίζουν τη διαγραφή. Τα δεδομένα που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η αποστολή του ενημερωτικού υλικού διαβιβάζονται στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών αποστολής για το σκοπό αυτό. Επί του παρόντος, τα δεδομένα που αφορούν την αίτηση φυλλαδίων/καταλόγων διαβιβάζονται χωρίς κρυπτογράφηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να διαβαστούν τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους κατά τη διαβίβαση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άλλες εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο ή φαξ), οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια από το μη κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Επιλογή λήψης για σύνολα δεδομένων εκτύπωσης

Στην ιστοσελίδα μας σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κατεβάσετε σύνολα δεδομένων εκτύπωσης. Θα συλλεχθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Διεύθυνση e-mail
 • Χώρα
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Εταιρεία
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη

Δεδομένου ότι προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία χωρίς πρόσθετο κόστος για εσάς, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αυτή για διαφημιστικούς σκοπούς. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 lit a, b DS-GVO). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς στη διεύθυνση datenschutz@flex-tools.com.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού. Σημειώστε ότι πολλές περίοδοι διατήρησης απαιτούν τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως για τις υποχρεώσεις διατήρησης που απορρέουν από την εμπορική ή φορολογική νομοθεσία (π.χ. Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας, Γερμανικός Φορολογικός Κώδικας κ.λπ.).

Εάν ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, αλλά δεν είμαστε ακόμη σε θέση να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω των προαναφερθέντων λόγων, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για διαφημιστικούς σκοπούς από αυτό το σημείο και μετά.

Cookies

Πολλά τμήματα του ιστότοπού μας χρησιμοποιούν cookies. Αυτά βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας ευκολότερο στη χρήση, αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας (τοπικά στον σκληρό σας δίσκο).

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναλύουμε τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας. Αυτό με τη σειρά του μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών. Τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διαφήμισης και να την τοποθετούμε σύμφωνα με κριτήρια όπως τα θεματικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι "cookies συνεδρίας". Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, συνήθως μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας εάν προτιμάτε να μην αποστέλλονται αυτές οι πληροφορίες. Εάν το κάνετε αυτό, το περιεχόμενο του ιστότοπού μας θα είναι χρησιμοποιήσιμο μόνο με περιορισμούς (π.χ. λήψη καλαθιού αγορών για εικόνες, έγγραφα κ.λπ.).

Google Analytics σε συνδυασμό με Google Signals

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης επισκεψιμότητας (tracking tool) Google Analytics της Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία. Μέσω αυτού, καταγράφεται και αναλύεται συστηματικά η αλληλεπίδρασή σου ως χρήστη με τον ιστότοπό μας.
Στο πλαίσιο αυτό αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Τα τρία πρώτα byte της διεύθυνσης IP σου
 • Ένας κωδικός αριθμός (ID) Google Analytics που σου έχει αντιστοιχιστεί
 • Η ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι
 • Η ιστοσελίδα που σε παραπέμπει (από την οποία έφτασες στην ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι)
 • Οι υπόλοιπες υποσελίδες που επισκέπτεσαι
 • Ο χρόνος παραμονής σου στην ιστοσελίδα
 • Η συχνότητα εμφάνισης της ιστοσελίδας
 • Ο τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείς
 • Οι ρυθμίσεις γλώσσας που χρησιμοποιείς
 • Η συσκευή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείς   

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν είναι η συγκατάθεσή σου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Μπορείς να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου ανά πάσα στιγμή στο τέλος αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν μέσω της υπηρεσίας Google Analytics είναι η ανάλυση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών του ιστοτόπου μας με τον ιστότοπό μας. Με την αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνουμε μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να αυξήσουμε τη φιλικότητα προς τους χρήστες. Διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Google Analytics, όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που τα συλλέξαμε. Αυτό το χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 26 μήνες.

Η χρήση του Google Analytics συνδέεται και με τη χρήση του Google Signals ως επέκταση. Η συγκατάθεσή σου για τη χρήση του Google Analytics περιλαμβάνει και τη χρήση του Google Signals.

Με το Google Signals μπορούμε να δημιουργούμε αναφορές μεταξύ συσκευών μέσω Google (ή αλλιώς «Cross Device Tracking»). Εάν έχεις ενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις του λογαριασμό σου Google τις «Προσωπικές πληροφορίες» και έχεις συνδέσει τις τερματικές συσκευές σου με δυνατότητα Internet με τον λογαριασμό σου Google, η Google μπορεί να αναλύσει τη συμπεριφορά χρήσης μεταξύ συσκευών κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσής σου για χρήση του Google Analytics σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ και να δημιουργήσει βάσει αυτής μοντέλα βάσης δεδομένων.

Λαμβάνονται υπόψη οι συνδέσεις και οι τύποι συσκευών όλων των χρηστών του ιστότοπου οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Google και έχουν εκτελέσει μετατροπή. Τα δεδομένα δείχνουν, μεταξύ άλλων, σε ποια τερματική συσκευή έκανες κλικ πρώτη φορά σε κάποια πληροφορία και σε ποια τερματική συσκευή πραγματοποιήθηκε η σχετική μετατροπή. Λαμβάνουμε απλώς στατιστικά στοιχεία που παράγονται με βάση το Google Signals και κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη του ιστότοπου από τη Google.

Έχεις τη δυνατότητα να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία «Προσωπικές πληροφορίες» στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου Google και να διακόψεις επομένως την ανάλυση μεταξύ συσκευών σε σχέση με το Google Signals. Για το θέμα αυτό ακολούθησε τις οδηγίες της εξής σελίδας: https://support.google.com/ads/answer/2662922

Περαιτέρω πληροφορίες για το Google Signals μπορείς να βρεις στον εξής σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/7532985

Με αυτές τις υπηρεσίες, τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να προωθηθούν σε μια άλλη χώρα. Πρόσεξε ότι με αυτήν την υπηρεσία ενδέχεται να λάβει χώρα μεταφορά δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χώρα η οποία δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Εάν τα δεδομένα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα σου να υποβληθούν σε επεξεργασία από αμερικανικές αρχές για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, χωρίς πιθανώς να απολαμβάνεις έννομη προστασία. Ωστόσο, λαμβάνουμε κάθε εφικτό και νόμιμο απαραίτητο μέσο για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 44 επ. του ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην τρίτη χώρα.

 

Χρήση του Google Remarketing

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Remarketing της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).Μέσω αυτής της τεχνολογίας, οι χρήστες που έχουν ήδη επισκεφθεί τους ιστότοπους και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και έχουν δείξει ενδιαφέρον για την προσφορά μας, απευθύνονται εκ νέου με στοχευμένη διαφήμιση στους ιστότοπους του δικτύου συνεργατών της Google. Η διαφήμιση γίνεται σταδιακά με τη χρήση cookies, μικρών αρχείων κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Με τη βοήθεια αυτών των αρχείων κειμένου μπορεί να αναλυθεί η συμπεριφορά του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για στοχευμένες συστάσεις προϊόντων και διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.

Εάν παρόλα αυτά δεν χρειάζεστε τη λειτουργία Remarketing από την Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις

στο http://www.google.com/settings/ads or https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies για τη διαφήμιση που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα μέσω της πρωτοβουλίας του διαφημιστικού δικτύου, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Google Remarketing και τη δήλωση απορρήτου δεδομένων που εξέδωσε η Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google έχει τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές για το απόρρητο των δεδομένων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και μεθόδους. Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μέσω data privacy provisions of Google.

Google reCAPTCHA

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google reCAPTCHA v3, μια υπηρεσία της Google LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Το Google reCAPTCHA χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας. Επίσης, διαβάζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα υπάρχοντα cookies της Google και καταγράφει την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε το Google reCAPTCHA σε όλους τους ιστότοπους όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας, όπως η φόρμα επικοινωνίας μας. Οι παραγόμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς σε αυτό το πλαίσιο μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f EU-DS-GVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια της παρουσίας μας στο διαδίκτυο και την πρόληψη της κατάχρησης και της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Ωστόσο, με την ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αποφασίσει αν μια εισαγωγή έγινε από άνθρωπο ή μηχανή. Αυτό επιτρέπει μια αποτελεσματική και φιλική προς το χρήστη προστασία από spam ή bot και εξυπηρετεί την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα αυτού του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google reCAPTCHA δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google, εφόσον δεν είστε συνδεδεμένοι με το λογαριασμό σας στη Google και δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies από τη Google ή από εταιρεία συνδεδεμένη με τη Google. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στη διεύθυνση https://policies.google.com/?hl=en . Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Ειδικότερα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Χάρτες Google

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τους Χάρτες Google (API) που παρέχονται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Για να διατηρηθεί το απόρρητο των δεδομένων, το Google Maps απενεργοποιείται όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο για πρώτη φορά. Μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Google δημιουργείται για πρώτη φορά όταν ενεργοποιείτε ανεξάρτητα τους Χάρτες Google (συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) (α) GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στο τέλος της παρούσας δήλωσης απορρήτου. Αυτή η διαδικασία αποτρέπει τη διαβίβαση των δεδομένων σας στη Google κατά την πρώτη πρόσβαση στον ιστότοπο. Μετά την ενεργοποίηση το Google Maps θα αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας. Στη συνέχεια, αυτή γενικά διαβιβάζεται και αποθηκεύεται από την Google σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ.

Καθώς οι περιπτώσεις αυτές συνεπάγονται διαβίβαση σε τρίτη χώρα, υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές των ΗΠΑ για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, χωρίς να έχετε κάποιο δυνητικό μέσο προσφυγής. Ωστόσο, λαμβάνουμε τα δυνατά και απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 44 και επόμενα. EU-GDPR για να καθορίσουμε το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην αντίστοιχη τρίτη χώρα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών παρέχονται στη δήλωση απορρήτου της Google που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Google Tag Manager

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Η υπηρεσία επιτρέπει τη διαχείριση των ετικετών του ιστότοπου μέσω μιας διεπαφής. Το ίδιο το εργαλείο Tag Manager (το οποίο υλοποιεί τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookies. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται cookies και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο Google Tag Manager ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα. Ωστόσο, το Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Η απενεργοποίηση που πραγματοποιείται σε επίπεδο τομέα ή cookie παραμένει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που υλοποιούνται με το Google Tag Manager.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Embeds - Πλατφόρμα YouTube

Ο ιστότοπός μας εφαρμόζει τις λεγόμενες ενσωματώσεις περιεχομένου, για παράδειγμα σε διαδικτυακές προσφορές. Αυτές οι ενσωματώσεις μπορούν, για παράδειγμα, να προέρχονται από την πλατφόρμα YouTube. Μια συμβατική ενσωμάτωση, για παράδειγμα, παρουσιάζει ένα βίντεο στην πλατφόρμα YouTube. Σε κάθε περίπτωση αυτό συνεπάγεται τη μεταφορά δεδομένων στον διακομιστή της αντίστοιχης πλατφόρμας. Η ενσωμάτωση στο YouTube επιτυγχάνεται με την τεχνική διαδικασία της πλαισίωσης. Η πλαισίωση είναι η διαδικασία της απλής εισαγωγής ενός συνδέσμου HTML που παρέχεται από το YouTube στον κώδικα ενός ιστότοπου για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναπαραγωγής στον ιστότοπο τρίτου μέρους, επιτρέποντας με τη σειρά του την αναπαραγωγή του βίντεο που είναι αποθηκευμένο στους διακομιστές του YouTube. Χρησιμοποιούμε κωδικούς πλαισίωσης που δημιουργούνται από το YouTube στη λεγόμενη "εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων". Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την πλατφόρμα του YouTube, η δραστηριότητα των cookies και η συλλογή δεδομένων που δρομολογείται από αυτήν συνδέονται μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής του ίδιου του βίντεο. Ως εκ τούτου, αποτρέπεται η συλλογή δεδομένων με την απλή χρήση του ιστότοπου που περιέχει περιεχόμενο πλαισίωσης. Για την αναπαραγωγή περιεχομένου του YouTube απαιτείται η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΕ-GDPR), την οποία, εφόσον δεν έχει ήδη δοθεί μέσω της επιλογής cookie, μπορείτε να δώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί στο αντίστοιχο βίντεο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής συναινείτε στη διαβίβαση της διεύθυνσης IP σας στο YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) και στην τοποθέτηση cookies από τον πάροχο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για τη διευκόλυνσή σας, θυμόμαστε τη συγκατάθεσή σας για 30 ημέρες χρησιμοποιώντας ένα λεγόμενο αντικείμενο τοπικής αποθήκευσης που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η χορηγηθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στο τέλος της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

Facebook Website Custom Audiences ("pixel δραστηριότητας επισκέπτη")

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το "εικονοστοιχείο Facebook" που παρέχεται από την Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ("Facebook") ή, για χρήστες που βρίσκονται στην ΕΕ, από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών αφού έχουν δει ή έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση μελλοντικών μέτρων διαφήμισης. Τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν ανώνυμα για εμάς και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του χρήστη. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, επιτρέποντας έτσι τη σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και επιτρέποντας στο Facebook να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και στους συνεργάτες του να τοποθετούν διαφημίσεις εντός και εκτός του Facebook. Επιπλέον, ένα cookie μπορεί επίσης να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας για το σκοπό αυτό. Κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, το pixel του Facebook συλλέγει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη, τη διεύθυνση IP και τη γεωγραφική θέση του εκάστοτε χρήστη. Επιπλέον συλλέγονται λεπτομέρειες σχετικά με το αναγνωριστικό χρήστη του Facebook, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, δεδομένα χρήσης, μη ευαίσθητα δεδομένα που καθορίζονται από τον χρήστη, διεύθυνση URL παραπομπής, αναγνωριστικό pixel, διαφημίσεις που έχουν προβληθεί, αλληλεπίδραση με διαφημίσεις, υπηρεσίες και προϊόντα, πληροφορίες μάρκετινγκ, περιεχόμενο που έχει προβληθεί, πληροφορίες συσκευής και επιτυχία εκστρατείας μάρκετινγκ που σχετίζεται με τον χρήστη.

Όταν συλλέγουμε δεδομένα, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 (1) (α) EU-GDPR για την ανάλογη επεξεργασία δεδομένων, την οποία μπορείτε φυσικά να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή στο τέλος της παρούσας δήλωσης απορρήτου. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τον σκοπό αυτό και θα διαγράφονται, εφόσον δεν ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις διατήρησης που εμποδίζουν κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση μη ανάκλησης της συγκατάθεσης, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων είναι 720 ημέρες. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα.

Σημειώστε ότι κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση σε τρίτη χώρα στο Facebook, με αποτέλεσμα σε κάθε τέτοια περίπτωση να υπάρχει ο κίνδυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας από τις αρχές των ΗΠΑ για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, χωρίς να έχετε δυνατότητα προσφυγής. Ωστόσο, εφαρμόζουμε τα δυνατά και απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 44 και επόμενα. EU-GDPR για να καθορίσουμε το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην αντίστοιχη τρίτη χώρα.

Αρχές ασφαλείας

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται σε εμάς σχετικά με τους υπαλλήλους/πελάτες/προμηθευτές μας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα επίπεδα ασφαλείας παρακολουθούνται συνεχώς σε συνεργασία με ειδικούς ασφαλείας και προσαρμόζονται στα νέα πρότυπα ασφαλείας.

Σύνδεσμοι με άλλους παρόχους

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει επίσης σαφώς αναγνωρίσιμους συνδέσμους προς τους ιστότοπους άλλων εταιρειών. Δεν έχουμε καμία επιρροή επί του περιεχομένου οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων άλλων παρόχων στον ιστότοπό μας. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή εγγύηση για το εν λόγω περιεχόμενο. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής του εν λόγω δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενό του.

Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχονται για ενδεχόμενες παραβάσεις και προφανείς παραβάσεις του νόμου κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Κατά τη στιγμή της σύνδεσης δεν διαπιστώθηκε παράνομο περιεχόμενο. Παρά ταύτα, ο διαρκής έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εφικτός χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παράβασης. Μετά την κοινοποίηση παραβάσεων, οι εν λόγω σύνδεσμοι θα αφαιρούνται χωρίς καθυστέρηση.

Σύνδεσμοι κοινωνικής δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους σε υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρέχονται από το Facebook, το LinkedIn, το TikTok το YouTube και το Instagram. Οι σύνδεσμοι προς τους ιστότοπους των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο της αντίστοιχης εταιρείας. Ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους θα μεταφερθείτε στις εταιρικές σελίδες της FLEX Elektrowerkzeuge GmbH με τον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ενημερώνει τον διακομιστή του παρόχου μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, διαβιβάζονται και άλλα δεδομένα στον πάροχο της υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως παράδειγμα, αυτά περιλαμβάνουν:

 • Διεύθυνση δικτυακού τόπου όπου βρίσκεται ο ενεργοποιημένος σύνδεσμος
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο ή ενεργοποίησης του συνδέσμου
 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Διεύθυνση IP

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης του συνδέσμου, ο πάροχος της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίσει το όνομα χρήστη και ενδεχομένως ακόμη και το πραγματικό σας όνομα από τα μεταδιδόμενα δεδομένα και να αντιστοιχίσει τις πληροφορίες αυτές στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στον πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την πιθανή αντιστοίχιση στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη, αποσυνδεόμενος προηγουμένως από τον λογαριασμό χρήστη σας.

Οι διακομιστές του παρόχου κοινωνικών μέσων βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λάβετε υπόψη σας ότι οι εταιρείες σε αυτές τις χώρες υπόκεινται στη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων, η οποία γενικά δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα στον ίδιο βαθμό που συμβαίνει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώστε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπό μας παρέχονται στις οδηγίες προστασίας δεδομένων της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Είμαστε παρόντες σε διάφορα "μέσα κοινωνικής δικτύωσης" με σκοπό την επικοινωνία και την παροχή λεπτομερειών σχετικά με τις υπηρεσίες μας σε εγγεγραμμένους πελάτες, δυνητικούς πελάτες και χρήστες των εν λόγω μέσων.

Σας ενημερώνουμε ότι εσείς και μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των πλατφορμών και των αντίστοιχων λειτουργιών τους. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχόλια, κοινοποιήσεις, βαθμολόγηση). Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Για παράδειγμα, η συμπεριφορά σας ως χρήστης και τα τυχόν ενδιαφέροντα που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήστη, το οποίο με τη σειρά του μπορεί ενδεχομένως να επιτρέψει την τοποθέτηση διαφημίσεων που υποτίθεται ότι σας ενδιαφέρουν εντός και εκτός των πλατφορμών. Για τον σκοπό αυτό, τα cookies αποθηκεύονται γενικά στον υπολογιστή σας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεδομένα που δεν συλλέγονται απευθείας από τις τερματικές σας συσκευές ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται στα προφίλ χρηστών (ιδίως εάν είστε μέλος και συνδεδεμένος στην αντίστοιχη πλατφόρμα). Πέραν τούτου, ως πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληροφοριών, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη πραγματοποιείται βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική ενημέρωση του χρήστη και την επικοινωνία με τον χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) (στ) ΕΕ-ΚΠΔ. Όταν οι αντίστοιχοι πάροχοι ζητούν τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων (δηλαδή σας ζητούν να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, τσεκάροντας ένα πλαίσιο ελέγχου ή επιβεβαιώνοντας ένα κουμπί), η αντίστοιχη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β). 7 EU-GDPR.

Επιλογή Opt-out

Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε το δίκτυο να συλλέγει δεδομένα που σας αφορούν μέσω της ιστοσελίδας μας και να τα συνδέει με τα δεδομένα μέλους σας που είναι αποθηκευμένα στο αντίστοιχο δίκτυο, θα πρέπει να

 • αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο δίκτυο πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας,
 • να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και
 • κλείστε και επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ωστόσο, μόλις συνδεθείτε ξανά, θα είστε και πάλι αναγνωρίσιμοι στο δίκτυο ως συγκεκριμένος χρήστης. Για μια λεπτομερή περιγραφή των αντίστοιχων επιλογών επεξεργασίας και εξαίρεσης, ανατρέξτε στις ακόλουθες συνδεδεμένες πληροφορίες που αφορούν τους παρόχους.

Επιπλέον, όσον αφορά τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, σημειώστε ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν αποτελεσματικότερα από τον εκάστοτε πάροχο. Μόνο οι πάροχοι έχουν ανάλογη πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν άμεσα να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες και να παράσχουν πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) –δήλωση απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  and http://www.youronlinechoices.com,.

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – δήλωση απορρήτου:  https://policies.google.com/privacy,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – δήλωση απορρήτου/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, έχει οριστεί ένα opt-out-cookie που θα αποτρέπει στο μέλλον την καταγραφή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο: deactivate Google Analytics.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
δήλωση απορρήτου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy und http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA)
δήλωση απορρήτου: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

Τα δικαιώματά σας ως χρήστης δεδομένων

Κατ' αρχάς, θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή για να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 15-22 ΤΟΥ ΓΚΠΔ-ΕΕ. Αυτά περιλαμβάνουν:

Το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 EU-GDPR)
Το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 EU-GDPR)
Το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 EU-GDPR)
Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 ΕΕ-ΚΠΔ)
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 18 ΕΕ-GDPR) 
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 21 EU-GDPR)

Για να διεκδικήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με: datenschutz@flex-tools.com. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στην εταιρεία μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Πλατφόρμα ODR για την επίλυση εξωδικαστικών διαφορών

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 524/2013 της ΕΕ, η Επιτροπή της ΕΕ έχει παράσχει διαδραστικό ιστότοπο για την πλατφόρμα επιγραμμικής επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα ODR) για τη διευκόλυνση της επίλυσης εξωδικαστικών διαφορών που προκύπτουν από επιγραμμικές νομικές συναλλαγές.

Η πλατφόρμα ODR της Επιτροπής της ΕΕ είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου