Όροι χρήσης - Πύλη λήψης

 

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

(1)      Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για τη χρήση, την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση όλων των δεδομένων στοιχείων που διατίθενται στη διεύθυνση [www.flex-tools.com/____] στο "FLEX-Downloadportal" (δεδομένα προϊόντων, δεδομένα καταλόγου, χαρακτηριστικά προϊόντων, περιγραφές προϊόντων, δελτία δεδομένων, εικόνες προϊόντων, διαφημιστικές εικόνες, διαφημιστικές δηλώσεις, εμπορικά σήματα, λογότυπα κ.λπ.).

(2)      Αποκλίνοντες ή αντικρουόμενοι όροι και προϋποθέσεις δεν αναγνωρίζονται από εμάς, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά και εγγράφως. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης εάν επιτρέπουμε ή επιτρέπουμε την πρόσβαση στα δεδομένα των άρθρων που διατίθενται στην πύλη λήψης μας εν γνώσει αποκλινόντων ή αντικρουόμενων όρων και προϋποθέσεων.

(3)      Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για τους συνεργάτες της FLEX οι οποίοι έχουν εγγραφεί δεόντως στην πύλη λήψης της FLEX παρέχοντας πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και των οποίων η πρόσβαση έχει εγκριθεί από τη FLEX ("Χρήστες"). Στα τρίτα μέρη που αποκτούν πρόσβαση στην πύλη λήψεων της FLEX χωρίς την κατάλληλη εγγραφή ή/και έγκριση της FLEX και χρησιμοποιούν τα δεδομένα των άρθρων που διατίθενται εκεί, δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα χρήσης, άδειας χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βάσει των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων.

§ 2 Παροχή και παραχώρηση δικαιωμάτων

(1)      Το FLEX παρέχει στους χρήστες τρέχοντα δεδομένα άρθρων μέσω λήψης στην πύλη λήψης FLEX.

(2)      Η παροχή δεδομένων άρθρου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της FLEX- ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση για την παροχή ορισμένων δεδομένων άρθρου ή ορισμένων μορφών δεδομένων άρθρου (π.χ. κείμενο, εικόνα, βίντεο).

(3)      Με την παροχή των δεδομένων στοιχείων από τη FLEX, ο χρήστης της πύλης λήψης της FLEX αποκτά το χωρικά απεριόριστο, απλό, μη αποκλειστικό και ανά πάσα στιγμή ελεύθερα ανακλητό δικαίωμα χρήσης των δεδομένων στοιχείων στην αντίστοιχη μορφή τους.

(4)      Με την επιβεβαίωση της παρούσας δήλωσης χρήσης, ο χρήστης συμφωνεί και επιβεβαιώνει ότι η FLEX είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης ή κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δεδομένων άρθρου που διατίθενται στην πύλη λήψης της FLEX και ότι όλα τα δικαιώματα ή οι αξιώσεις σε σχέση με τα δεδομένα άρθρου που διατίθενται ανήκουν στη FLEX, έτσι ώστε ο χρήστης δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα επί των δεδομένων άρθρου εκτός από το προαναφερθέν δικαίωμα χρήσης μέσω της χρήσης, αποθήκευσης ή αξιοποίησής τους. 

§ 3 Πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος χρήσης

(1)      Το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων στοιχείου παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα να κατεβάζει και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα στοιχείου αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τις συνήθεις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη χρήση των δεδομένων στοιχείων για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή μέτρων διαφήμισης και μάρκετινγκ, καθώς και για την έναρξη και τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των δεδομένων του άρθρου από τον χρήστη.         

 (2)     Το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων του άρθρου περιλαμβάνει αποκλειστικά τη χρήση για τους σκοπούς της διαφήμισης των προϊόντων της FLEX, καθώς και για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή μέτρων διαφήμισης και μάρκετινγκ όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Προϊόντα άλλων κατασκευαστών, είτε πρόκειται για ηλεκτρικά εργαλεία είτε για άλλα προϊόντα, δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται με τα στοιχεία του προϊόντος. Ειδικότερα, τα δεδομένα του προϊόντος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις προϊόντων με προϊόντα άλλων κατασκευαστών. 

(3)      Τα δεδομένα του άρθρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να βλάπτει την εικόνα της μάρκας FLEX, το εμπορικό σήμα FLEX ή τα προϊόντα της FLEX.

(4)      Το δικαίωμα χρήσης όσον αφορά τα δεδομένα στοιχείων μπορεί να περιοριστεί ή να ανακληθεί από την FLEX ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια.        

§ 4 Επεξεργασία των δεδομένων του στοιχείου

(1)      Απαγορεύεται η επεξεργασία των δεδομένων των ειδών, εάν οδηγεί σε αλλαγή, αλλοίωση ή παραποίηση των λογότυπων ή εμπορικών σημάτων, των δηλώσεων εικόνας ή κειμένου, των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της ταυτότητας του προϊόντος των προϊόντων. Επιπλέον, οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων των αντικειμένων δεν πρέπει να οδηγεί σε δυσμενή απεικόνιση, αλλοτρίωση ή υποβάθμιση της εικόνας της μάρκας FLEX, της μάρκας FLEX ή των προϊόντων της FLEX.          

(2)      Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικό του δικαίωμα επί των δεδομένων του άρθρου που παρέχονται με την επεξεργασία, την αλλαγή ή την επεξεργασία τους. Ο χρήστης μεταβιβάζει στη FLEX όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχει αποκτήσει κατ' αυτόν τον τρόπο, και η FLEX αποδέχεται με το παρόν τη μεταβίβαση αυτή. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει αντίστοιχη συμφωνία με τυχόν τρίτους που χρησιμοποιεί για τη χρήση, την επεξεργασία και την προετοιμασία των δεδομένων του άρθρου.

(3)      Για τους σκοπούς της χρήσης, επεξεργασίας και προετοιμασίας των δεδομένων του άρθρου, ο χρήστης μπορεί να αναθέτει σε διαφημιστικά γραφεία, τυπογραφεία ή παρόμοια τρίτα μέρη και να τους διαβιβάζει τα δεδομένα του άρθρου για την εκτέλεση των παραγγελιών τους. Απαγορεύεται στον χρήστη να παραχωρήσει σε αυτούς τους τρίτους οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης των δεδομένων του άρθρου.   

§ 5 Μεταβίβαση των δεδομένων του στοιχείου

(1)      Το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων του άρθρου από τον χρήστη περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να παραχωρεί σε τρίτους ένα απλό, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των δεδομένων του άρθρου, το οποίο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με σκοπό την προετοιμασία και την εκτέλεση μέτρων διαφήμισης και μάρκετινγκ και με σκοπό την έναρξη και διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και να διαβιβάζει τα δεδομένα του άρθρου σε αυτούς τους τρίτους, εφόσον ο χρήστης έχει διασφαλίσει μέσω συμβατικών συμφωνιών με τον αντίστοιχο τρίτο ότι

 

-         ο εκάστοτε τρίτος χρησιμοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα στοιχείων της FLEX αποκλειστικά στο βαθμό που ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,

-         ο τρίτος δεν έχει κανένα δικό του δικαίωμα μεταβίβασης ή παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης,

-         το δικαίωμα χρήσης του τρίτου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή τόσο από τον χρήστη όσο και από την FLEX.      

Σε συμφωνία με τη FLEX, τρίτα μέρη που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να έχουν δική τους πρόσβαση στην πύλη λήψης της FLEX.

(2)      Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται λεπτομερώς ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και η διαβίβαση των δεδομένων του στοιχείου σε τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τη FLEX ανά πάσα στιγμή, κατόπιν πρώτου αιτήματος, σχετικά με τους τρίτους στους οποίους έχει παραχωρήσει δικαίωμα χρήσης.

(3)      Ο χρήστης είναι υπεύθυνος έναντι της FLEX για τη διασφάλιση ότι τρίτοι δεν παραβιάζουν τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.      

(4)      Η FLEX μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του χρήστη για τη γνωστοποίηση των δεδομένων του στοιχείου ή για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων του στοιχείου σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όλα τα δικαιώματα χρήσης που έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους και να απαιτήσει την επιστροφή ή την καταστροφή των δεδομένων του άρθρου που τους έχουν διαβιβαστεί.

(5)      Το δικαίωμα χρήσης του χρήστη ή η παροχή των δεδομένων του άρθρου από τη FLEX στην πύλη λήψης της FLEX δεν συνιστά σύμβαση υπέρ τρίτων όσον αφορά τρίτους και το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του άρθρου, η οποία θα δημιουργούσε δικές τους αξιώσεις έναντι της FLEX.

§ 6 Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης

(1)      Η FLEX δικαιούται να περιορίσει ή να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης που έχει παραχωρηθεί στον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.

(2)      Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται να ανακαλέσει αμέσως ο ίδιος τυχόν δικαιώματα χρήσης που έχει παραχωρήσει σε τρίτους και να καταγγείλει όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει με τρίτους σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων στοιχείων της FLEX και να προσκομίσει αποδείξεις για το γεγονός αυτό στη FLEX κατόπιν πρώτου αιτήματος.

(3)      Η FLEX συμφωνεί να παραχωρήσει στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο ο χρήστης έχει παραχωρήσει δικαίωμα στα δεδομένα στοιχείου, κατά περίπτωση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μια εύλογη περίοδο πώλησης για τα προϊόντα FLEX που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις του χρήστη ή του τρίτου ή για τη χρήση οποιουδήποτε έντυπου υλικού, εντός της οποίας ο χρήστης ή ο τρίτος μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα στοιχείου.

(4)      Ο χρήστης επιστρέφει τα δεδομένα του αντικειμένου που του διατέθηκαν για χρήση αμέσως μετά την ανάκληση από τη FLEX στη μορφή με την οποία παρέλαβε τα δεδομένα του αντικειμένου. Τα δεδομένα των άρθρων που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων ή τροποποιημένων δεδομένων των άρθρων, πρέπει να διαγράφονται οριστικά από τον χρήστη κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή κατά τη λήξη της περιόδου που χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει παραχωρήσει δικαίωμα χρήσης των δεδομένων του αντικειμένου ή τρίτοι τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει για να χρησιμοποιήσουν, να επεξεργαστούν ή να προετοιμάσουν τα δεδομένα του αντικειμένου επιστρέφουν τα δεδομένα του αντικειμένου σε αυτόν μετά την ανάκληση του δικού του δικαιώματος χρήσης ή, στην περίπτωση των δεδομένων του αντικειμένου που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, να τα διαγράψουν οριστικά.

§ 7 Ευθύνη

(1)      Η FLEX έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα παρεχόμενα δεδομένα αντικειμένων, ιδίως να παρέχει δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων δεδομένων αντικειμένων. Η FLEX ευθύνεται εν προκειμένω μόνο σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας ή σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η FLEX ευθύνεται σύμφωνα με τους νόμιμους κανόνες.

(2)      Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη της FLEX. Ειδικότερα, η FLEX δεν ευθύνεται για την τεχνική χρηστικότητα ή την εμπορική χρηστικότητα των στοιχείων, για οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή από νομικά ή υλικά ελαττώματα ή για την πληρότητα των στοιχείων.

(3)      Η ευθύνη για υπαίτια βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας και η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν θίγονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

§ 8 Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας, ρήτρα διαχωρισμού

(1)      Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ της FLEX και του πελάτη διέπονται αποκλειστικά από το γερμανικό δίκαιο, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG).

(2)      Ο τόπος δικαιοδοσίας είναι το Steinheim. Ωστόσο, η FLEX είναι ελεύθερη να ασκήσει αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία στην έδρα του πελάτη.

(3)      Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή οποιαδήποτε διάταξη στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών μεταξύ της FLEX και του πελάτη είναι ή καταστεί άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα όλων των άλλων διατάξεων ή συμφωνιών.

Οι ειδικοί της εταιρείας FLEX είναι πάντα εκεί για εσένα.

Επικοινωνία

Οι έμποροι στην περιοχή σου